بررسی اثرات ورزش میان‌مدت بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیر‌ فعال در موش‌های صحرایی نر وابسته به مورفین

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مطالعات پیشین نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی میان اعتیاد به اوپیوئیدها و نقص یادگیری و حافظه است. از آن جا که ورزش دارای آثار مثبت بر سیستم اعصاب مرکزی است، مطالعه‌ی حاضر اثرات ورزش تردمیل را روی یادگیری و حافظه در موش‌های صحرایی معتاد به اوپیوئیدها مورد ارزیابی قرار داده است. روش ها: تعداد 42 موش صحرایی با وزن 350-300 گرم به چهار گروه شاهد، وابسته به مورفین، ورزشکار و ورزشکار همراه با مورفین تقسیم شدند. در گروه‌های وابسته به مورفین، مورفین به‌صورت تزریق درون صفاقی با دوزهای افزایشی: سه روز اول mg/kg 10، سه روز دوم mg/kg20 و سه روز سوم mg/kg 4 استفاده گردید. در گروه‌های ورزشکار پروتکول ورزش شامل دویدن روی تردمیل با سرعت m/min 17 و شیب 7 درجه، 60 دقیقه در روز، در تمام ایام هفته، به مدت 3 ماه بوده است. یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در دستگاه شاتل باکس بعد از 3 ماه از اعتیاد و ورزش در موش‌های صحرایی بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد در مقایسه با گروه شاهد یادگیری و حافظه به ‌طور چشم‌گیری در گروه وابسته به مورفین آسیب می‌بیند ولی ورزش منجر به بهبود یادگیری و حافظه در گروه ورزشکار همراه با مورفین می‌شود، همچنین در گروه ورزشکار سالم نیز معیارهای یادگیری و حافظه را به‌طور معنی‌داری افزایش می‌دهد. نتیجه گیری: این نتایج نشان می‌دهد یادگیری و حافظه به‌ دنبال اعتیاد به مورفین آسیب دیده، ولی ورزش تردمیل از این اثرات جلوگیری می‌نماید. به نظر می‌رسد دویدن بر روی تردمیل، بتواند در پیش‌گیری و تخفیف آسیب‌های شناختی در اعتیاد کمک‌کننده باشد. واژگان کلیدی: تمرین بدنی، حافظه و یادگیری، مورفین، موش صحرایی

عنوان مقاله [English]

The Effects of Mid-Term Running Activity on Passive Avoidance Learning and Memory in Opioid Addicted Rats

نویسندگان [English]

  • Shiva Khayam Haghighi
  • Mohammad Reza Vaez Mahdavi
  • Parham Reisi
  • Hojjatallah Alaei
چکیده [English]

Background:Previous studies have shown an association between opioid addiction and impairments in learning and memory. Due to the fact that exercise has positive effects on many physiological systems, including the central nervous system, the present study, evaluated the effects of treadmill running on learning and memory in opioid addicted rats. Method: Forty two male wistar rats (300-350 g) were divided into four groups, the control group, the control-exercise group, the morphine group and the morphine-exercise group. In Morphine-treated groups, Morphine was injected intraperitonealy as follow: first 3 days 10 mg/kg, next 3 days 20 mg/kg and during the last 3 days 40 mg/kg .In exercise groups, the exercise program was treadmill running at 17 meters per minute (m/min) at 7° inclination for 60 minutes per day (min/day), 7 days/week, for 3 months. Passive avoidance learning and memory was investigated by shuttle box in the rats after 3 months of addiction and exercise. Findings: Data showed that learning and memory was impaired significantly in the morphine-rest group with respect to the control group; however, exercise has improved learning and memory in the morphine-exercise group and in the control-exercise group. Results: The present results suggest that learning and memory is affected under the condition of morphine addiction, but treadmill running prevents these effects. The data correspond to the possibility that treadmill running is helpful in the prevention and alleviation of the cognitive decline in opioid addiction. Key words:Treadmill running, Learning and memory, Morphine, Rat.