بررسی نتایج عمل کراتکتومی فتورفراکتیو(PRK) جهت درمان نزدیک بینی باقی‌مانده از عمل لیزیک

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 استاد چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 دستیار چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد، اصفهان

چکیده

مقدمه:عیوب انکساری از جمله شایع‌ترین مشکلات در حیطه‌ی چشم پزشکی است. مطالعه‌ی حاضر به بررسی سودمندی، ایمنی و عوارض عمل کراتکتومی فتورفراکتیو (PRK) در درمان میوپی باقی‌مانده از عمل لیزیک قبلی می‌پردازد.
روش ها:در این مطالعه‌ی توصیفی، بر اساس معیارهای ورود و خروج و پس از معاینه‌ی کامل چشم‌پزشکی، موارد انتخاب و تحت عمل PRK همراه با میتومایسین Cقرار گرفتند. در فواصل معین، بیماران معاینه و نتایج ثبت و آنالیز شد.
یافته ها:مطالعه بر روی 170 چشم از 92 بیمار (56 نفر زن و 36 نفر مرد) با میانگین سنی 35 سال انجام شد. متوسط فاصله‌ی بین دو عمل 2/3 ± 5/17 ماه بود. در پایان سال اول بعد از PRK، 7/94 درصد چشم‌ها دید اصلاح نشده بین 40/20 تا 20/20 و 8/65 درصد آن‌ها دید مساوی یا بهتر از 20/20 داشتند. 135 چشم (4/79 درصد) در محدوده‌ی رفراکشن 5/0 ± دیوپتر و 168 نفر (8/98 درصد) در محدوده‌ی رفراکشن 00/1 ± دیوپتر بودند. 2 چشم دچار کاهش دید اصلاح شده معادل با 1 خط شدند و در 14 مورد نیز دید اصلاح شده بهبود یافت. در پایان سال اول 4 مورد کدورت قرنیه گرید 2 مشاهده شد. قبل و بعد از PRK، متوسط معادل اسفریک چشم‌ها، 6/0 ± 84/1- و 2/0 ± 15/0– دیوپتر (001/0P < )، متوسط دید اصلاح نشده 23/0 ± 34/0 و 14/0 ± 92/0 خط (001/0< P) و متوسط پاکیمتری 20 ± 428 و 12 ± 407 میکرون (032/0 =P ) بود.

نتیجه گیری:PRK به‌ عنوان درمان مجدد میوپی باقی‌مانده از لیزیک، یک روش سودمند، ایمن و کم عارضه است.
واژگان کلیدی: لیزیک، کراتکتومی فتورفراکتیو، درمان مجدد، میوپی

عنوان مقاله [English]

Photorefractive Keratectomy (PRK) as a Retreatment of Residual Myopia after Previous Laser in Situ Keratomileusis (LASIK)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ashtari 1
  • Hassan Razmjoo 2
  • Akram Rismanchian 1
  • Mahdi Tavakoli 3
  • Mahsa Payandeh 4
  • Shiva Roghaei 5
1 Assistant Professor, Ophthalmologist Department, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Professor, Ophthalmologist Department, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Resident of Ophthalmology, Isfahan University of Medical Science, Isfahan
4 Medical Student, Isfahan University of Medical Science, Isfahan
5 Medical Student, Najafabad Islamic Azad University, Isfahan
چکیده [English]

Bckground:This study was designed to evaluate the efficacy, safety and complications of Photorefractive keratectomy (PRK) as a retreatment of residual myopia after previous laser insitu keratomileusis (LASIK).
Methods:In this descriptive study, with the consideration of inclusion and exclusion criteria, the 92 cases were selected and underwent PRK with mitomycin C.
Findings: This study was performed on 170 eyes of 92 patients with the mean age of 35 years old (56 women and 36 men). The average interval between two procedures was 17.5 ± 3.2 months. After 1 year, 94.7% of the eyes had uncorrected visual acuity (UCVA) (20/40 or better) and 65.8% of eyes had UCVA (20/20 or better). 135 eyes (79.4%) were within ± 0.5 diopter (D) and 168 eyes (98.8 %) were within ± 1.00 D of target refraction. 2 eyes lost one line of best corrected visual acuity (BCVA) and 14 eyes had BCVA gain. After 12 months four eyes had corneal haze of grade 2. Before and after PRK, Spheric equivalents of eyes were
-1.84 ± 0.6 and -0.15 ± 0.2 D respectively (P < 0.001), mean UCVA was 0.34 ± 0.23 and 0.92 ± 0.14 of lines (P < 0.001) and the mean pachymetry was 428 ± 20 and 407 ± 12 microns respectively (P = 0.032).
Conclusion:PRK is an effective and safe procedure as a retreatment of post LASIK residual myopia.

Key words:LASIK, Photorefractive keratectomy (PRK), Retreatment, Myopia.