اثر مکمل یاری اسیدهای چرب امگا-3 بر تولید سیتوکین‌های التهابی در سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تغذیه، دانشکده‌ی علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

2 استادیار گروه تغذیه انسانی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

3 دانشیار گروه هماتولوژی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران

4 دانشیار گروه روماتولوژی، مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران، تهران

چکیده

چکیده
افزایش مصرف اسیدهای‌ چرب امگا-3 با افزایش الحاق آن‌ها به فسفولیپیدهای غشا و افزایش تولید متابولیت‌های پراکسید لیپید همراه می باشد. . ارتباط بین عملکرد سلول‌های تک هسته‌ای، دریافت اسیدهای ‌چرب امگا-3 و مکمل یاری هم‌زمان با آنتی‌اکسیدان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید خیلی کم بررسی شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر اسیدهای ‌چرب امگا-3 حاصل از مکمل یاری هم زمان آن با ویتامین ای بر تولید سیتوکین‌های التهابی توسط سلول‌های تک هسته ای در این بیماران انجام شد.
روش ها: در این مطالعه 55 بیمار (50 زن و 5 مرد) با میانگین سنی (11 ± 47) در 3 گروه در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور مورد بررسی قرار گرفتند. گروه اول، دارونما (2 گرم در روز روغن MCT به اضافه‌ی دارونمای ویتامین E)، گروه دوم، اسیدهای ‌چرب امگا-3 (2/1 گرم در روز) به اضافه‌ی دارونمای ویتامین E و گروه سوم، اسیدهای ‌چرب امگا-3 (2/1 گرم در روز) به اضافه‌ی IU 100 ویتامین E
دریافت کردند.
یافته ها: تولید توسط سلول های تک هسته ای خون در محیط کشت سلولی به‌ طور معنی‌داری در دو گروه "امگا-3 به تنهایی" " و "امگا-3 توأم با ویتامین E" نسبت به گروه "دارونما" کاهش یافت. میزان ام دی ای سرم به ‌طور معنی‌داری فقط در گروه دریافت کننده‌ی مکمل"امگا-3
نسبت به دو گروه دیگر کاهش داشت.
نتیجه گیری: مصرف اسیدهای ‌چرب امگا-3 توأم با ویتامین ای علاوه بر کاهش تولید شاخص‌های التهابی توسط سلول‌های تک هسته‌ای خون منجر به کاهش پراکسیداسیون لیپید در این بیماران نیز می‌گردد
واژگان کلیدی: آرتریت روماتویید، سلول‌های تک هسته‌ای خون، اسید چرب امگا- 3، ویتامین ای

عنوان مقاله [English]

Effect of N-3 Fatty Acids Supplementation on Production of Inflammatory Cytokines by Peripheral Mononuclear Cells

نویسندگان [English]

  • Yousef Shabani 1
  • Reza Rastmanesh 2
  • Saeed Kaviani 3
  • Ahmad Reza Jamshidi 4
1 Master of Science, Department of Nutrition and Food Technology, School of Health, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Human Nutrition, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Hematology, Tehran University of Tarbiat Modarres, Tehran
4 Associate Professor, Tehran Rheumatology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
چکیده [English]

Background:
Increased dietary consumption of the n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) eicosapetaenoic acid (20: 5n-3; EPA) and docosahexaenoic acid (22: 6n-6; DHA) is associated with their incorporation into circulating phospholipid and increased production of lipid peroxide metabolites. The relationship between peripheral blood mononuclear cell (PBMC) function, n-3 PUFA intake and antioxidant co-supplementation is poorly defined in rheumatoid arthritis (RA) patients. This study was designed to evaluate tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interleukin (IL) 6 production by PBMC in RA.
Methods:
Fifty-five patients (50 female, 5 male; mean age = 47 ± 11 years) were investigated in three groups in a randomized double-blind clinical trial. Patients were randomly assigned to one of these three groups: group 1 (G1) was received placebo (MCT oil, 2 g/d plus vitamin E placebo), the second group (G2) was received n-3 fatty acids (1.2 g/d; EPA/DHA plus vitamin E placebo), and the third group (G3) was received n-3 fatty acids (1.2 g/d; EPA/DHA) plus 100 IU/d vitamin E. Medication dose was intact during the study. Data were compared between groups using analysis of variance (ANOVA).
Findings:
Fish oil n-3 fatty acids supplementation of diet decreased production of TNF-α (P = 0.007) by stimulated PBMC in G2 and G3 in relation to G1. Also G3 in relation to G2 and G1 showed significant decrease with respect to malonaldehyde (MDA) (P = 0.005).
Conclusions:
Consumption of omega-3 fatty acids with vitamin E not only decreased production of inflammatory parameters but also decreased lipid per-oxidation in RA patients.
Key words: Rheumatoid arthritis, PBMC, N-3 fatty acids, Vitamin E.