بررسی نتایج درمان جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه اورتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار گروه اورتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 متخصص اورتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج

چکیده

مقدمه:
بیشتر مطالعات انجام شده جهت بررسی نتایج جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی
(Adolescent Idiopathic Scoliosis)، به ارزیابی میزان بهبود درجه‌ی انحراف ستون فقرات و شاخص‌های رادیوگرافیک استوار بوده است و اطلاعات کمی از میزان رضایت‌مندی بیماران بعد از عمل جراحی در دسترس می‌باشد. این مطالعه، با هدف ارزیابی نتایج جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک با تکیه بر جنبه‌ی اجتماعی، روانی و عملکردی در کنار شاخص‌های رادیوگرافیک طراحی گردید.
روش ها:
مطالعه به صورت مقطعی (cross-sectional) بر روی بیماران کاندید جراحی مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک صورت گرفت. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی SR 30 (پرسش‌نامه‌ی شماره‌ی 30 انجمن پژوهشگران بیماری اسکولیوز) استفاده گردید. این پرسش‌نامه قبل و 24 ماه پس از عمل توسط بیماران تکمیل شد و سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: 43 بیمار در این مطالعه بررسی شدند. میانگین شاخص رضایت‌مندی بیماران قبل و پس از جراحی 3/0 ± 7/2 و 2/0 ± 2/4 بود که نشانه‌ی پیشرفت چشم‌گیر وضعیت بیماران بود (01/0 > (P. تصویر بدنی کلی از خود (General self image)، وضعیت روحی و عملکرد و سطح فعالیت بیماران نیز همگی پیشرفت قابل توجهی نشان داد (01/0 > (P. درد یافته‌ی مهمی در بیماران ما نبود. در مجموع 95% بیماران رضایت بالا و 5% رضایت نسبی داشتند.
نتیجه گیری:
عمل جراحی علاوه ‌بر اصلاح قابل توجه بدشکلی ستون فقرات، بهبود چشم‌گیری در وضعیت روحی و رضایت‌مندی و سطح فعالیت بیماران خواهد داشت.
واژگان کلیدی: اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی، پرسش‌نامه‌ی شماره‌ی 30 انجمن پژوهشگران بیماری اسکولیوز، درمان جراحی

عنوان مقاله [English]

The Results of The Surgical Treatment of Idiopathic Adolescent Scoliosis

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Etemadifar 1
  • Arsalan Mahmoodian 2
  • Farshad Mahnam 3
1 Assistant Professor, Department of Orthopedy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan
2 Resident, Department of Orthopedy, School of Medicine,Isfahan University of Medical Science, Isfahan
3 Orthoped, Kordestan University of Medical Science, Sanandaj
چکیده [English]

Background:
Adolescent idiopathic scoliosis is the most common form of scoliosis. However, there is a little information exists about the patient satisfaction who underwent the surgery of adolescent idiopathic scoliosis. Most of the surgeons rely on the radiographic parameters as an index of successful outcome of surgery. This study was designed to evaluate the patient’s satisfaction after the surgery of adolescent idiopathic scoliosis.
Methods:
A cross sectional study using SRS 30 questionnaire was performed to prospectively assess the outcome of surgically treated patients with adolescent idiopathic scoliosis. Data were collected before surgery and 24 months after surgery.
Findings:
A total of 43 patients were included in our study. The mean satisfaction score was 2.7 ± 0.3 before the operation and 4.2 ± 0.2 after the surgery
(P < 0.01). General self image, psychiatric state and function and activity level, showed the significant improvement after the surgery (P < 0.01). Pain was not a major complaint in our patients. Overall 95 percent of the patients were highly satisfied and 5 percent were partially satisfied.
Conclusion:
Surgery will improve outcome in adolescent idiopathic scoliosis patients and it could improve patient satisfaction and well being in addition to the deformity correction.
Key words: Adolescent idiopathic scoliosis, Surgical treatment, Scoliosis research society questionnaire 30, Surgical treatment.