عوارض تنفسی پس از ازوفاژکتومی ترانس‌هیاتال

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 فوق تخصص جراحی توراکس، دانشیار گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 فوق تخصص جراحی توراکس، استادیار گروه جراحی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 متخصص جراحی توراکس، استادیار گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، لرستان

4 دستیار جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 دستیار فوق تخصصی جراحی توراکس، دانشکده‌ی علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: درمان استاندارد کانسر مری ازوفاژکتومی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موربیدیتی و مورتالیتی ازوفاژکتومی عوارض تنفسی پس از عمل است. هدف از این مطالعه، تعِیین فراوانی نسبی عوارض تنفسی پس از ازوفاژکتومی و عوامل مرتبط با آن بود.
روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی آینده‌نگر، بیماران مبتلا به کانسر مری که از آبان 1385 تا آبان 1386 تحت عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس‌هیاتال قرار گرفتند، بررسی شدند. اطلاعات بیماران از طریق چک لیست جمع‌آوری شد و عوارض تنفسی طی یک سال پس از عمل جراحی به‌ صورت پنومونی، اتلکتازی ریه، پلورال افیوژن یا آمپیم، آمبولی و شیلوتوراکس تعریف و فراوانی متغیرهای ذکر شده در این گروه از بیماران با بیماران فاقد عوارض تنفسی مقایسه گردید
یافته ها: از61 بیمار بررسی شده، 18 بیمار دچار عوارض تنفسی شدند، که شامل 10 مورد آمپیم یا پلورال افیوژن، 5 مورد پنومونی و 3 مورد آتلکتازی ریه بود. نتایج نشان داد که آلبومین کمتر از 5/3 گرم در دسی‌لیتر، کاهش وزن بیش از 20%، لیک آناستوموززیر 2 لیتر، مدت دست‌کاری مدیاستن، در بیماران با عوارض تنفسی بیشتر از گروه شاهد است (05/0 P

عنوان مقاله [English]

Respiratory Complications after Transhiatal Esophagectomy

نویسندگان [English]

  • Seyed.Abbas Tabatabaei 1
  • Seyed.Mozaffar Hashemi 2
  • Gholamrsza Mohageri 2
  • Mojtaba Ahmadi Nejad 3
  • Reza Eshraghi Samani 4
  • Vahid Goharian 5
  • Mohsen Kolahdoozan 5
1 Associate Professor of Thoracic Surgery, Department of Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Assistant Professor of Thoracic Surgery, Department of Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Assistant Professor of Thoracic Surgery, Department of Surgery, Khorram Abad University of Medical Sciences, Lorestan
4 Resident of General Surgery, Department of Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
5 Resident of Thoracic Surgery, Department of Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Esophageal resection is the standard treatment for resectable esophageal cancer and some of the benign esophageal lesions. The most important cause of mortality and morbidity after Esophageal resection is the development of pulmonary complications. This study was performed to determine respiratory complications after the ER and associated risk factors.
Methods:
In this descriptive–analytic prospective study all patients who underwent transhiatal esophagectomy for esophageal cancer in AL-Zahra hospital in Isfahan from 2006 to 2007 to were entered to the study. All data were gathered through multiple variables questionnaire. During 12 months of follow–up after orringer procedure, respiratory complications including: pneumonia, pulmonary atalectasia, empyema or plural effusion, pulmonary emboli and chylothorax were determined. The frequency of risk factors in these patients was compared with those patients without any respiratory complications (P < 0.05).
Findings:
Pulmonary complications occurred in 18 (26.5%) of 61 patients. Serum albumin level less than 3.5 gr/dl, weight loss more than 20%, leak of the anastomosis, FEV1 < 2 lit and the time of mediastinal manipulation, were higher in the patients with pulmonary complications (P < 0.05).
Conclusion:
It seems the cardiopulmonary rehabilitation, improvement in nutritional status (weight loss, serum albumin) and reducing the time of mediastinal manipulation are the main strategies which reduce the pulmonary complications after ER.

Key words: Esophageal cancer, Transhiatal esophagectomy (THE), Respiratory complication.