بررسی مقایسه‌ای مرفولوژی تخمدان، سیکل‌های قاعدگی و سطح تستوسترون در بیماران مبتلا به تخمدان پلی‌کیستیک بر اساس وضعیت نمایه‌ی توده‌ی بدنی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارورز، گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
تشخیص سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS یا Polycystic Ovary Syndrom) به دلیل وجود تظاهرات مختلف کلینیکی و یافته‌های آزمایشگاهی متفاوت مشکل است. با توجه به پاتوژنز و درمان متفاوت PCOS چاق و غیر چاق، بررسی کلینیکی و آزمایشگاهی در هر دو گروه ضروری به نظر می‌رسد. هدف ما بررسی مقایسه‌ای مرفولوژی تخمدان، سیکل‌های قاعدگی و سطح تستوسترون در بیماران PCOS چاق در مقایسه با غیر چاق بود.
روش ها: خصوصیات کلینیکی، پروفایل هورمونی و مرفولوژی تخمدان 54 بیمار در دو گروه 27 نفری بیماران PCOS چاق (25 ≤ BMI) و غیر چاق (25 > BMI) با سن 21 تا 48 سال در یک مطالعه مقطعی با روش نمونه‌گیری آسان بررسی شد. اطلاعات از طریق فرم جمع‌آوری اطلاعات، جمع‌آوری و آنالیز آماری شد.
یافته ها: میانگین شاخص توده‌ی بدنی (BMI یا Body Mass Index) در گروه چاق 2/3 ± 5/28 و در گروه غیر چاق 6/2 ± 21 کیلوگرم بر متر مربع بود (001/0 > P). سیکل قاعدگی در 11 نفر (4/20 درصد) منظم و در 43 نفر (6/79 درصد) نامنظم بود. BMI در افراد با سیکل منظم 6/3 ± 6/23 و در افراد با سیکل نامنظم
5 ± 25 بود (36/0 = P). میانگین سطح تستوسترون در افراد چاق ng/ml 7/1 ± 1/7 و در افراد غیر چاق ng/ml 9/2 ± 6/5 بود (69/0 = P). 8 نفر از افراد چاق (6/29 درصد) تخمدان‌های طبیعی و 19 نفر (4/70 درصد) تخمدان‌های غیر طبیعی داشتند (039/0 = P) و در افراد غیر چاق 12 نفر (4/44 درصد) تخمدان‌های طبیعی و 15 نفر (6/55 درصد) تخمدان‌های غیر طبیعی داشتند (039/0 = P).
نتیجه گیری: مطالعه نشان داد بین BMI و مرفولوژی تخمدان رابطه‌ی آماری معنی‌دار وجود دارد ولی بین شاخص توده‌ی بدنی (BMI) با سیکل قاعدگی و BMI با سطح تستوسترون رابطه آماری معنی‌دار وجود ندارد. بنابراین هر دو گروه زنان چاق و غیر چاق مبتلا به PCOS ممکن است تظاهرات بیماری را با شدت متفاوت نشان بدهند (صرف نظر از BMI) و مطالعات بیشتر در زمینه‌ی مقایسه‌ی علایم بیماری در زنان چاق و غیر چاق جهت تشخیص و شروع به موقع درمان، به خصوص در زنان غیر چاق که ظاهر فنوتیپی بیماری را ندارند، ضروری می‌باشد.
واژگان کلیدی:
سندرم تخمدان پلی کیستیک، شاخص توده‌ی بدنی، مرفولوژی تخمدان، تستوسترون

عنوان مقاله [English]

Comparison of Ovarian Morphology, Pattern of Menstrual Cycles, and Testosterone Level in Polycystic Ovary Syndrome Patients Regarding Body Mass Index Value

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Mardanian 1
  • Maryam Moradi 2
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Intern, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Considering the heterogenicity of polycystic ovary syndrome (PCOS), the diagnosis is difficult. The aim of present study was to compare ovarian morphology, pattern of menstrual cycles and testosterone level in obese and non obese polycystic ovary syndromepatients.
Methods:
Clinical characteristics, hormonal profile and ovarian morphology were evaluated in 54 women with polycystic ovary syndrome, aged 21-48 years. They were devided in 2 groups regarding Body Mass Index; obese (BMI ≥ 25) and nonobese (BMI < 25). Fidings were statistically analyzed.
Findings:
Mean BMI was 28.5 ± 3.2 in obese group and 21 ± 2.6 kg/m2 in nonobese group. Menstrual cycles were regular in 11 patients (20.4%) and irregular in 43 patients (79.6%). BMI was 23.6 ± 3.6 in patients with regular cycles and 25 ± 5 in those with irregular cycles (P = 0.36). Mean testosterone level was 7.1 ± 1.7 in obese and 5.6 ± 2.9 ng/ml in nonobese group (P = 0.69). In obese group, ovarian morphology was normal in only 8 patients (29.6%) and abnormal in 19 patients (70.4%) (P = 0.039) and in nonobese group 12 patients (44.4%) had normal morphology and 15 patients (55/6%) had abnormal morphology. (P = 0.039).
Conclusion:
Our study suggests that there is significant correlation between BMI and ovarian morphology but there is no significant difference between BMI and menstrual cycle or BMI and testosterone level. Thus both obese and nonobse PCOS patients show different presentations and it is necessary to do more studies to compare clinical features of PCOS in obese and nonobese patients for early diagnosis and management.

Key words:
Polycystic ovary syndrome, Body Mass Index, Ovarian morphology, Testosterone.