کلونینگ ژن کد کننده‌ی آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز Leishmania Major (MRHO/IR/ER/75)

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران

2 PhD انگل شناسی،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، یزد

3 دانشجوی PhD سلولی مولکولی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، تهران

4 دانشیار، گروه ژنتیک و بیولوژی ملکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 استاد، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران

6 استاد، گروه بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

7 دانشیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
Leishmania تک یاخته‌ی درون سلولی اجباری است و پشه‌ی خاکی به عنوان ناقل، با نیش زدن اشکال عفونی انگل را به میزبانان خود منتقل می‌کند. شناسایی آنتی‌ژن‌های کاندیدا برای واکسن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز از جمله‌ی این آنتی‌ژن‌ها می‌باشد.
روش ها:
با استفاده از DNAاستخراج شده از Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) توسط PCR، ژن کدکننده‌ی آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز تکثیر و محصول PCR در پلاسمید pTZ57R کلون شد. سپس کلنی‌های به دست آمده با دو آنزیم محدود اثرBamHI وEcoRI مورد هضم قرار گرفت. قطعه‌ی خارج شده در پلاسمید pET32a به عنوان حامل بیان ژن، ساب کلون گردید. برای تأیید کلون pET32a_man از روش هضم آنزیمی استفاده و سپس قطعه‌ی مربوط تعیین توالی گردید.
یافته ها:
محصول PCR بر روی ژل آگاروز الکتروفورز شد. بعد از کلون کردن محصول PCR در پلاسمید pTZ57R و pET32a، هضم آنزیمی توسط آنزیم‌های محدود اثر نشان داد که ژن کدکننده‌ی این آنزیم در هر دو پلاسمید به طور صحیح کلون شده است.
نتیجه گیری:
توالی ژن آنزیم تکثیر شده با توالی آن در بانک ژن 92% شباهت را نشان داد که این نتایج تأییدی بر حفاظت شده بودن (Conserved) توالی ژن این آنزیم در میان ژن‌های مختلف Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) است.
واژگان کلیدی:
Leishmani major، آنزیم مانوز 1- فسفات گوانیل ترانسفراز، کلونینگ

عنوان مقاله [English]

Cloning of Mannose-1-Phosphate Guanyltransferase Encoding Gene (MRHO/IR/ER/75) in Leishmania Major

نویسندگان [English]

  • Noosha Zia 1
  • Gilda Eslami 2
  • Mojgan Bandehpour 3
  • Rasool Salehi 4
  • Bahram Kazemi 5
  • Kazem Parivar 6
  • Hossein Hejazi 7
1 Msc, Department of Biochemistry, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Department of Parasitology and Mycology, School of Para-medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd
3 Cellular and Molecular Biology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
4 Associate Professor, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
5 Professor, Cellular and Molecular Biology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
6 Professor of Biochemistry, Sciences and Research branch, Islamic Azad University, Tehran
7 Associate Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Leishmania is an obligate interacellular protozoa and sand fly, as a vector, transmits infectious forms of the parasite to vertebrate host. In this way it is important to find candidate antigens which could tend to prevent the disease.
Methods:
The gene coding mannose 1 phosphate guanyl transferase enzyme was amplified from genomic DNA isolated from the Iranian strain of L. major (MRHO/IR/75/ER) as a template. The Polymerase Chain Reaction (PCR) product was ligated into the pTZ57R plasmid and the recombinant gene was digested using restriction enzymes, BamHI and EcoRI. The fragment was ligated into the pET32a plasmid, as an expression vector. The cloned pET32a-GDP mannose was confirmed using restriction enzyme digestion method and the DNA fragment was sequenced.
Findings:
Electrophoresis method confirmed the PCR product is related to the enzyme mannose 1 phosphate guanyl transferase. After the ligation of the product into the pTZ57R and pET32a, and the restriction enzyme digestion by BamHI and EcoRI, the correct frame of cloned gene in vectors was confirmed.
Conclusion:
There was 92 percent homology between the cloned gene coding enzyme mannose 1 phosphate guanyl transferase in this study and the ones present in gene bank. It is suggested that the gene encoding mannose 1 phosphate guanyl transferase enzyme is conserved among different genera of Leishmania.

Key words: Leishmania major, Mannose 1phosphate guanyltransferase, Cloning.