دوره و شماره: دوره 27، شماره 98، مهر و آبان 1388 
کلونینگ ژن کد کننده‌ی آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز Leishmania Major (MRHO/IR/ER/75)

صفحه 425-433

نوشا ضیاء؛ گیلدا اسلامی؛ مژگان بنده پور؛ رسول صالحی؛ بهرام کاظمی؛ کاظم پریور؛ سید حسین حجازی


بررسی ارتباط نمره‌ی Thrombolysis in Myocardial Infarction و نمره‌ی آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با ST Elevation

صفحه 443-449

محمدرضا اخباری؛ حمید صانعی؛ معصومه صادقی؛ مجتبی اکبری؛ ناهید سیستان؛ ایرج جعفری پور؛ مهرداد رشدی بنام؛ نفیسه منتظری


ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و آسم در کودکان

صفحه 468-477

جمال فقیهی نیا؛ اسداله اسدیان؛ سیده نسیبه سهرابیان


گزارش موردی: استئوکندروم استخوان اسکافوئید

صفحه 485-489

محمد جاودان؛ مهدی مطیفی فرد؛ مهدی تیموری