بررسی میانگین سن شروع قاعدگی و عوامل مؤثر بر آن در دختران دانش‌آموز شهرکرد

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 فوق تخصص عفونی کودکان، استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد

3 متخصص اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد

چکیده

مقدمه:
با توجه به متفاوت بودن سن شروع قاعدگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق مختلف، این مطالعه جهت بررسی میانگین سن شروع قاعدگی و عوامل مؤثر بر آن در شهرکرد انجام شد.
روش ها:
در این مطالعه‌ی توصیفی - مقطعی، از کلیه‌ی دختران دانش‌آموز 18-11 ساله‌ی مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان شهرکرد (8163 نمونه) به صورت خوشه‌ای 778 نفر انتخاب شدند. سپس برای هر یک پرسشنامه‌ای شامل مشخصات دموگرافیکـ،، سن شروع قاعدگی، شغل پدر و مادر، وزن موقع تولد و تعداد افراد خانواده تکمیل گردید.
یافته ها:
از 778 نمونه‌ی بررسی شده، 351 نفر (12/45 درصد) سابقه‌ی حداقل یک ‌بار قاعدگی داشتند. میانگین سن اولین قاعدگی در شهرستان شهرکرد 15/1 ± 7/12 سال، کمترین سن قاعدگی 8 سال و2 ماه و بیشترین سن قاعدگی 15سال و 10 ماه بود. سن شروع قاعدگی دیررس 15 سال (5/4 درصد) و شروع قاعدگی زودرس 10سال و 5 ماه (99/1 درصد) بود. بین سن اولین قاعدگی و وزن موقع تولد رابطه‌ای وجود نداشت ولی این سن با شغل مادر، وضعیت اقتصادی - اجتماعی و بعد خانوار رابطه‌ی معنی‌داری داشت.
نتیجه گیری:
میانگین سن شروع قاعدگی در شهرکرد همانند سایر مناطق کشور روند رو به کاهشی داشته است که به علت ارتقای وضعیت اقتصادی – اجتماعی - بهداشتی و بهبود وضعیت تغذیه می‌باشد. دستاوردهای این مطالعه می‌تواند به عنوان مبنایی جهت بررسی روند تغییرات این شاخص در مطالعات آینده به کار رود.
واژگان کلیدی :سن شروع قاعدگی، دختران دانش‌آموز، شهرکرد، میانگین

عنوان مقاله [English]

Age of Menarche and Its Related Factors in School Girls of Shahrekord

نویسندگان [English]

  • Azar Danesh 1
  • Abolfazl Khoshdel 2
  • Roya Chopani 3
1 Associated Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord
3 Pediatrician, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord
چکیده [English]

Background:
Considering different effective factors in age of menarche in different geographical areas and the necessity of determining a reliable and up-to - date reference in this field, the aim of this study was to determine the mean age of menarche in 11 - 18 years old school-girls of Shahrekord.
Methods:
This was a descriptive cross-sectional study among 778 school girls aged 11 - 18 years of Shahrekord which were selected by clustering method among 8163 students. Data was collected using a questionnaire about demographic characteristics, age of menarche, weight of birth, and socioeconomic and family educational status.
Findings:
From 778 students, menarche was occurred in 351 (45.12%). The mean age of menarche was 12.7 ± 15 years and lowest and highest ages of menarche were 8 years and 2 months and 15 years and 5 months, respectively. Age of precoious and delayed menarche was 10 years and 5 months (in 1.99%) and 15 years (in 4.5%), respectively. There was not any significant relationship between age of menarche and weight of birth but there was a significant relationship for mothers’ carrier, families’ socioeconomic condition, and dimension of the families.
Conclusion:
Likewise other parts of Iran, a reduction in the mean age of menarche was found in Shahrekord, too; which was due to improvement of socioeconomic, nutritional and health condition. However the findings of this study could be considered as a reference for future studies in this field and for assessment of menarche age variation trends in this region.

Key words:Menarche age, School-girls, Shahrekord, Mean.