بررسی ارتباط نمره‌ی Thrombolysis in Myocardial Infarction و نمره‌ی آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با ST Elevation

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دانشیار گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 اپیدمیولوژیست، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 کارشناس پرستاری، بیمارستان چمران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
انفارکتوس میوکارد (MI)، بیماری شایع و کشنده‌ای (به ویژه در ساعات اولیه بروز) است که تصمیم‌گیری صحیح و سریع جهت اولویت‌بندی اقدامات درمانی تکمیلی و تهاجمی را می‌طلبد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه‌ی نمره کسب شده در سیستم نمره‌دهی TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) با نمره‌ی آنژیوگرافی در بیماران STEMI (ST Elevation in Myocardial Infarction) انجام شد.
روش ها:
در این مطالعه‌ی مقطعی، 240 بیمار از CCU بیمارستان‌های دانشگاهی با تشخیص STEMI وارد مطالعه شده، نمره TIMI آنها محاسبه گردید. این بیماران طی 2 ماه آنژیوگرافی و پیگیری شدند.
یافته ها:
میانگین متوسط سن بیماران 02/60 سال بود که 79 نفر زن و بقیه مرد بودند. بین نمره TIMI و نمره آنژیوگرافی با سن، بین EF و نمره TIMI و نیز EF و نمره آنژیوگرافی رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (001/0 >P ). بین نمره آنژیوگرافی با آنژین مجدد (143/0 = P)، بستری مجدد (524/0 = P) و مرگ (179/0 = P) رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده نشد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رابطه‌ی بین نمره TIMI و نمره‌ی آنژیوگرافی معنی‌دار بود (001/0 >P ، 556/0 = r).
نتیجه گیری:
نمره‌ی TIMI می‌تواند برای تخمین وضعیت تنگی‌های عروق کرونر که با آنژیوگرافی مشخص می‌شود، به کار رود و با توجه به انجام آسان آن بر بالین بیمار، در صورت اثبات تعمیم پذیری آن با یک مطالعه هم‌گروهی آینده‌نگر، می‌توان از آن به عنوان روشی برای تعیین بیماران کم خطر و پر خطر و تعیین استراتژی تشخیصی - درمانی استفاده نمود.
واژگان کلیدی:
نمره‌ی TIMI، نمره‌ی آنژیوگرافی، STEMI، کسر تخلیه‌ای بطن

عنوان مقاله [English]

Correaltion of Thrombolysis in Myocardial Infarction Risk Score and Angiographic Score in Patients with ST-Elevation in Myocardial Infarction

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Akhbari 1
  • Hamid Sanei 2
  • Masoume Sadeghi 2
  • Mojtaba Akbari 3
  • Nahid Sistan 4
  • Iraj Jafaripour 1
  • Mehradad Rashidi Benam 1
  • Nafishe Motamedi 1
1 Resident of Cardiolog, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associate Professor of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Epidemiologist, Department of Epidemiology and Statistics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 BSc, Nurse, Chamran Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Myocardial Infarction is a common and lethal disease, especially in first hours. Rapid and correct decision is essential for priority of advance therapies and this study follows the accuracy of a scoring system for this triage. The aim was to assess the correlation of Thrombolysis in Myocardial Infarction Risk score and Angio score in patients with ST Elevation Myocardial Infarction.
Methods:
In this cross sectional study, 240 patients with ST elevation myocardial infarction from CCU of universal hospitals participated in the study. Thrombolysis in myocardial infarction risk score was calculated and during 2 month they underwent angiography and follow up.
Findings:
Mean age was 60.02 and 79 patients were female. Correlation between thrombolysis in myocardial infarction risk and angio score was significant (P < 0.001). Correlation between ejection fraction and thrombolysis in myocardial infarction risk score (P < 0.001) and angio score with age (P < 0.001) was significant too. There was no significant correlation between Angio score and recurrent angina (P = 0.143), rehospitalization (P = 0.524) and death (P = 0.179). Pearson's correlation showed significant relation between thrombolysis in myocardial infarction risk score and angio score (P < 0.001, r = 0.556).
Conclusion:
This correlation shows that thrombolysis in myocardial infarction risk score probably can be used for evaluating angiographic extent of coronary artery disease. Simple clinical use of this score at bedside if confirms with a prospective cohort study, makes this score a method to stratify patients in high and low risk groups and accordingly diagnostic– therapeutic strategies.

Key words:Thrombolysis in myocardial infarction risk score, Angio score, ST elevation myocardial infarction, Ejection fraction.