مقایسه‌ی‌ بهبودی ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی در افراد تحت درمان با تزریق موضعی گلوکانتیم و تری‌کلرواستیک اسید 50% موضعی و تزریق موضعی گلوکانتیم به تنهایی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار پوست، مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزش

2 دکترای فارماکولوژی، دانشیار دانشکده‌ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفه

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک صدیقه طاهره (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
لیشمانیوز جلدی یک بیماری آندمیک در سطح ایران می‌باشد. اسکار منتج از این بیماری یک مشکل جدی روانی برای بیماران مبتلا قلمداد می‌شود. نظر به اثر تری‌کلرواستیک اسید 50% در درمان برخی اسکارهای پوستی، در این مطالعه اثر موضعی این دارو توأم با تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی بررسی شده است.
روش ها:
200 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، تحت درمان تزریق موضعی گلوکانتیم (هفته‌ای دو بار)به تنهایی و یا همراه با تری‌کلرواستیک اسید 50% (دو هفته یک‌بار) قرار گرفتند. بیماران در پایان هفته‌ی ششم و ماه سوم پس از بهبودی کامل ضایعات از نظر اندازه اسکار بررسی و نتایج توسط نرم افزار 11SPSS تحلیل شد.
یافته ها:
200 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، تحت درمان تزریق موضعی گلوکانتیم (هفته‌ای دو بار)به تنهایی و یا همراه با تری‌کلرواستیک اسید 50% (دو هفته یک‌بار) قرار گرفتند. بیماران در پایان هفته‌ی ششم و ماه سوم پس از بهبودی کامل ضایعات از نظر اندازه اسکار بررسی و نتایج توسط نرم افزار 11SPSS تحلیل شد.
نتیجه گیری:
نظر به کاهش معنی‌دار زمان بهبودی در کاربرد توأم تری‌کلرواستیک اسید در مقایسه با تزریق موضعی گلوکانتیم به تنهایی و با توجه به عوارض و هزینه کم دارو نسبت به درمان‌های مشابه، تری کلرواستیک اسید می‌تواند به عنوان داروی همراه با گلوکانتیم داخل ضایعه در درمان لیشمانیوز جلدی مطرح گردد. با وجود عدم بروز عارضه‌ی خاص در بیماران تحت درمان تری‌کلرواستیک اسید در این مطالعه، از آن جا که عوارضی مانند هیپرپیگمانتاسیون در سایر کاربردهای درمانی تری‌کلرواستیک اسید گزارش شده است انجام مطالعاتی با پیگیری طولانی‌تر ضروری به نظر می‌رسد.
واژگان کلیدی:
لیشمانیوز جلدی، گلوکانتیم، تری‌کلرو استیک اسید، اسکار

عنوان مقاله [English]

Comparison of Healing Effects of Local Injection of Glucantime with or without Trichloroacetic Acid 50% in Cutaneous Leshmaniasis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
  • Fariba Jafari 2
  • Roya Derakhshan 3
  • Elaheh Haftbaradaran 3
1 Associate Professor of Dermatology, Leprosy & Dermatology Research and Training Center, Tehran University of Medical Sciences
2 Associate Professor of Pharmacology, School of Pharmacy, Leprosy & Dermatology Research Ce
3 General Practitioner, Leprosy & Dermatology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
The residual scar of cutaneous leishmaniasis (CL), an endemic disease in Iran, could tend to a major psychologic problem for the patients. Based on the efficacy of trichloroacetic acid (TCA) in the treatment of some dermatologic scars, this study was designed to assess the efficacy of combined intralesional Meglumin Antimuan (MA) and TCA compared to MA alone for treatment of CL lesions and its remnant scar.
Methods:
200 patients with confirmed CL referring to Skin Disease and Leishmaniasis Research Center were randomized into two treatment groups. Both groups were treated with intralesional injection of MA twice a week until complete healing of the lesion or up to 8 weeks. In combination therapy group, TCA was applied to the lesions fortnightly up to week 8. Data were analyzed using SPSS11 software.
Findings:
There was no significant difference in lesion area change between two groups after treatment but a significant difference in time to complete cure with accelerated healing rate in the combination therapy group
(P < 0.05).
Conclusion:
Combination therapy of intralesional MA and TCA-50% could accelerate healing of CL lesions. Topical TCA could be suggested as an adjuvant therapy to decrease the healing time of the lesions in CL patients. Although there was not any side effect due to TCA in the treated patients of this study, because of some complications of topical TCA (such as hyperpigmentationa and scarring) further studies with longer follow up needed to evaluate the final effect of TCA in the CL lesions treatment.

Key words:Cutaneous leshmaniasis, Glucantime, Trichloroacetic acid, Scar.