دوره و شماره: دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388 
کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بیماران پس از عمل جراحی تعویض مفصل هیپ

صفحه 733-741

محمد حسن ناصری؛ فرزاد پناهی؛ مهدی مطیفی فرد؛ مهدی تیموری


ارزشیابی برنامه ی مبارزه با سل در شهرستان اصفهان

صفحه 742-752

لیلا منظوری؛ زیبا فرج زادگان؛ آناهیتا بابک؛ فریبا فرید؛ رضا فدائی نوبری


بررسی انحناهای ستون فقرات در دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 762-776

مهدی کارگرفرد؛ رضا مهدوی نژاد؛ غلامعلی قاسمی؛ رضا روزبهانی؛ مجید غیاث؛ زهرا مهدوی جعفری؛ مهدی دهقانی


دستیابی به کشت سه بعدی سلول‌های استئوبلاست مشتق از کالواریای انسانی در ایران

صفحه 777-787

عباسعلی ربیعی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ مهرآفرین فشارکی؛ معصومه سنایی؛ بهرام امین منصور؛ بتول هاشمی بنی


شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان

صفحه 788-797

بهروز عطایی؛ زری نخودیان؛ آناهیتا بابک؛ پریسا شعاعی؛ محمود محمد زاده؛ سعید صادقی


جابه‌جایی کامل احشاء و آپاندیسیت حاد

صفحه 809-813

شیرین شهبازی؛ بیتا باده نوش؛ منصور مهرزاد؛ شیوا سیه بازی