مقایسه‌ی دو روش کورتاژ و آسپیراسیون با واکیوم دستی در درمان سقط ناقص

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

4 کارشناس ارشد بهداشت جامعه، رئیس سازمان سلامت خانواده، کالیفرنیا

چکیده

مقدمه:
سالانه حدود 20 درصد از بارداری‌ها منجر به سقط ناکامل می‌شود که با توجه به سن حاملگی نیاز به درمان دارویی و یا جراحی دارد. یکی از روش‌های جدید درمان سقط ناکامل روش آسپیراسیون بقایای حاملگی با استفاده از واکیوم دستی (Manual Vacuum Aspiration MVA:) است که در کشورهای مختلف جایگاه خود را در درمان سقط ناقص به دست آورده است. از آن جایی که این روش در ایران هنوز رایج نیست، این مطالعه به مقایسه‌ی مزایای این روش نسبت به روش جراحی کورتاژ معمولی در بیماران مبتلا به سقط ناقص پرداخت.

روش ها:
در یک کارآزمایی بالینی، خانم‌هایی که به دلیل سقط ناکامل به یکی از دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (بیمارستان الزهرا (س) و بیمارستان شهید بهشتی) مراجعه کرده بودند، با تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه MVA و کورتاژ معمولی جای گرفتند و پس از کسب رضایت یکی از دو روش درمان سقط برای آن‌ها انجام شد. سپس حین عمل، یک ساعت بعد، موقع ترخیص، یک و سه هفته بعد از عمل تحت پی‌گیری قرار گرفتند و میزان درد، خونریزی و رضایت بیمار و علایم حیاتی به عنوان پیامد در هر یک از ویزیت‌ها برای بیمار ثبت شد.

یافته ها:
مقایسه‌ی میزان درد در حین عمل و یک ساعت بعد از عمل بین دو گروه نشان داد که میزان درد در گروه MVA در حین عمل (001/0 > P)، یک ساعت بعد از عمل (002/0 = P) کمتر از گروه کورتاژ معمولی بود. خونریزی نیز به طور معنی‌داری در گروه MVA کمتر بود (001/0 = P) و مدت عمل نیز در روش MVA کمتر از کورتاژ معمولی بود (001/0 = P) .

نتیجه گیری:
یافته‌های تحقیق نشان داد که روش MVA برای سقط‌های ناقص نسبت به کورتاژ معمولی روش بر‌تری است؛ چرا که علاوه بر کمتر بودن زمان انجام عمل و درد در بیماران و کمتر بودن میزان خونریزی، رضایتمندی بیشتر بیماران را پس از عمل به دنبال دارد.

واژگان کلیدی:
آسپیراسیون با واکیوم دستی (MVA)، کورتاژ، سقط، حاملگی.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Incomplete Abortion Treatment between Manual Vacuum Aspiration and Curettage

نویسندگان [English]

  • Behnaz Khani 1
  • Nazila Karami 2
  • Nahid Khodakarami 3
  • Taraneh Solgi 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 MSc in Midwifery, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
4 MSc in Public Health, Family Health Alliance, California
چکیده [English]

Background:
Miscarriage was estimated 20% of all pregnancy every year, approximately. There are different modalities, medical or surgical, to treat incomplete abortion. One of the procedures is manual vacuum aspiration (MVA). It is a new method in Iran. The aim of this study was to evaluate the efficacy of this method in Iran.

Methods:
This randomized clinical trial was designed to compare MVA against sharp curettage in incomplete abortion treatment. The two universities related medical centers with obstetric department were engaged. The 316 cases were elected by inclusion criteria and then allocated into MVA (156 cases) or curettage (160 cases) treatment group. They were followed up for three weeks and blood pressure, pain with visual analogue scale; patient satisfaction and bleeding were evaluated in every subject by gynecologist. At the end, data were analyzed using by SPSS15 software.

Findings:Duration of surgery was significantly shorter in MVA than curettage group. Although there were no difference in pain score at admission but patients had less pain during surgery and one hour after surgery in MVA group. Patients in curettage group had more bleeding during surgery. Satisfaction score were significantly more in MVA group at discharge (96.2% against 83.3 %) but this difference was not significant between two groups, 1 and 3 weeks after surgery.

Conclusion: Our findings showed that MVA was effective to treat incomplete abortion. It has less complication and bleeding. In addition, satisfaction is high and it consider cost effective.

Key words:Manual vacuum aspiration, Abortion, Curettage–pregnancy.