کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی بیماران پس از عمل جراحی تعویض مفصل هیپ

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. (عج)، تهران

2 استادیار ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 دستیار ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
بررسی نتایج عمل جراحی بیشتر به سمت ارزیابی از وضعیت خود تغییر جهت یافته است. پیامد سلامت باید با ابزارهای معتبر و هنجار شده اندازه‌گیری شود. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر عمل جراحی تعویض مفصل هیپ (THA) بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل هیپ در جامعه‌ی ما بود.
روش ها:
در این مطالعه‌ی مقطعی، یافته‌های 220 نفر بیمار که به علت استئوآرتریت مفصل هیپ طی 10 سال از سال 1374 تا 1384 در بیمارستان‌های بقیه ا... (ع) تهران و کاشانی اصفهان تحت عمل جراحی تعویض مفصل هیپ قرار گرفته بودند با گروه شاهد، شامل 220 نفر بیمار مراجعه کننده به کلینیک‌های ارتوپدی با سن مشابه که هنوز تحت عمل جراحی قرار نگرفته بودند، مقایسه گردید. ابزارهای انداره‌گیری عبارت از فرم کوتاه وضعیت سلامت عمومی SF-36، پرسش‌نامه‌ی مشخصات اختصاصی بیماری (WOMAC) و پرسش‌نامه‌ی ناتوانی ترجیحی بیماری آرتریت بود.

یافته ها:
میانگین مجموع نمرات SF-36 و WOMAC به ترتیب در گروه شاهد بر ابر با 43/18 ± 07/53 و
42/17 ± 02/63 و در گروه جراحی برابر با 31/16 ± 3/81 و 73/18 ± 53/42 بود. بهبودی در همه‌ی ابعاد دیده شد. این دو پارامتر 3/23 درصد بهبودی از نظر وضعیت کلی سلامت (SF-36) و 1/18 درصد از نظر مشخصات اختصاصی بیماری (WOMAC) در گروه جراحی نشان داد (001/0 > P). این افزایش بهبودی در تمامی ابعاد شامل بعد عملکرد جسمی، محدودیت جسمی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی و سلامت روان مشاهده شد .

نتیجه گیری:
عمل جراحی تعویض مفصل هیپ سلامت عمومی، عملکرد اجتماعی و عملکرد فیزیکی بیماران را بهبود بخشیده، باعث کاهش میزان درد و محدودیت فیزیکی بیماران می‌گردد.

واژگان کلیدی: تعویض مفصل، هیپ، کیفیت زندگی.

عنوان مقاله [English]

Quality of Life and Functional Outcome after Total Hip Arthroplasty

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Naseri 1
  • Farzad Panahi 1
  • Mehdi Motififard 2
  • Mehdi Teimouri 3
1 Associate Professor,Trauma Research Center, Baghiatallah University of Medical Scince, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicin, Isfahan Univrsity of Medical Science, Isfahan
3 Clinical Resident, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicin, Isfahan Univrsity of Medical Science, Isfahan
چکیده [English]

Background: The assessment method of result of surgeries has changed to self-evaluation. Health outcome should be measured by valid and standardized tools. The aim of this study was to evaluate the effect of total hip arthroplasty (THA) on the quality of life of Iranian patients.

Methods: In this cross sectional study, the obtained data of 220 patients underwent total hip arthroplasty because of hip joint osteoarthritis in Baqhiatallah University hospitals, Tehran and Kashani hospital, Isfahan from 1995 to 2005 with 220 patients of the same age group admitted in hospitals and orthopedic clinics because of hip joint osteoarthritis without arthroplasty were compared. The tools of obtaining data were “Short form of general health status” (SF-36), “The disease specific symptom (WOMAC)” Questionnaire, and the “Arthritis patient preference disability” Questionnaire.

Findings: Respectively, mean scores of SF-36 and WOMAC questionnaires were 53.07 ± 18.43 and 63.02 ± 17.42 for case group and 81.3 ± 16.31 and 42.53 ± 18.73, for control group. The scores obtained from these two questionnaires showed 23.3% improvement in general health status and 18.1% improvement in specific symptom of the disease in case group. The two groups had a significant difference considering these two parameters (P < 0.001). The SF-36 questionnaire showed improvement in life quality in eight aspects of physical performance, physical limitation, physical pain, general health, liveliness, social performance, psychological problems, and psychological health.

Conclusion: Total hip arthroplasty improve general health, social performance and physical function and decrease pain and physical limitation of Iranian patients.

Key words: Arthroplasty, Hip, Quality of life.