بررسی انحناهای ستون فقرات در دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استادیار آسیب‌شناسی ورزش، گروه آسیب‌شناسی ورزش، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 پزشک عمومی، مرکز بهداشت دانشگاه اصفهان، اصفهان

5 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
ستون مهره‌ها محور اصلی بدن است و نقش مهمی در حفظ و نگهداری قامت بدن بر عهده دارد. هدف این مطالعه، بررسی میزان ناهنجاری‌های ستون فقرات در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی و درد کمر بود.

روش ها:
جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بود. در یک مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 1448 دانشجوی (730 دختر و 718 پسر) سنین 24-18 سال دانشگاه اصفهان بین سال‌های 1386 تا 1388 به طور داوطلبانه در یک برنامه‌ی غربالگری جهت ارزیابی وضعیت ستون فقرات شرکت کردند. ابتدا، سن و اندازه‌های پیکرسنجی با استفاده از مقیاس‌های استاندارد بالینی و درد کمر با استفاده از پرسشنامه‌ی مقیاس ناتوانی کمر درد Quebec اندازه‌گیری شد. سپس، ناهنجاری‌های ستون فقرات با استفاده از آزمون نیویورک سنجیده شد؛ برای کمی کردن داده‌ها از خط کش منعطف استفاده شد. داده‌های طی پنج نیم‌سال جمع آوری گردید و در نهایت با استفاده از آزمون t مستقل، 2χ و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:
میانگین اندازه‌های پیکرسنجی شامل قد، وزن، درصد چربی، شاخص توده‌ی بدنی و نسبت دور کمر به دور لگن در هر دو گروه مردان و زنان متفاوت بود (05/0 > P). میانگین زوایای کیفوز و لوردوز به ترتیب در دختران 78/12 ± 20/28 و 71/9 ± 07/29 و در پسران 70/10 ± 87/31 و 50/10 ± 00/24 بود. بین میانگین کیفوز و لوردوز با توجه به جنسیت تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (001/0 > P). ارتباط معنی‌داری بین کیفوز و شاخص توده ی بدنی در هر دو گروه دختران و پسران مشاهده نشد. با این حال، ارتباط معنی‌داری بین شاخص توده‌ی بدنی و عارضه‌ی لوردوز در هر دو گروه دختران و پسران (05/0 > P). وجود داشت همچنین، بین میانگین نمره‌ی درد کمر دانشجویان دختر و پسر مبتلا به عارضه‌ی لوردوز شدید تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0 > P) .

نتیجه گیری:
به طور کلی نتایج نشان داد که اگر چه خط کش منعطف همبستگی به نسبت بالایی با رادیولوژی دارد، ولی می‌تواند به عنوان یک ابزار دقیق و معتبر برای اندازه‌گیری انحناهای ستون فقرات در برنامه‌های آزمون غربالگری و جمعیت‌های بسیار بزرگ به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: ستون فقرات، لوردوز کمری، کیفوز سینه‌ای، خط کش منعطف، جوانان

عنوان مقاله [English]

Assessment of Spinal Curvature in Isfahan University Students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kargarfard Kargarfard 1
  • Reza Mahdavi-Nejad 2
  • Gholam-Ali Ghasemi 2
  • Reza Rouzbehani 3
  • Majied Ghias 4
  • Zahra Mahdavi-Jafari 5
  • Mehdi Dahghani 5
1 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan
2 Assistant Professor, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan
3 Community Medicine Specialist, Researcher, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 General Practitionnaire, Health Center, University of Isfahan, Isfahan
5 School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Spinal column is the main axis of the body and plays an important role in maitaining a proper posture. The purpose of this study was to investigate the rates of spinal abnormal curvatures in University of Isfahan students and the correlation of them with body mass index (BMI) and low back pain (LBP).

Methods: In a cross-sectional study, 730 female and 718 male students of University of Isfahan (1448 cases), aged 18 to 24 years participated in a voluntary screening testing program between 2006 and 2008. First, age, antropometric measures and low back pain were measured with a standard clinical scale and Quebec back pain disability standard questionnaire, respectively. Then, spinal curvature and degree of lumbar lordosis and thoracic kyphosis were measured using flexible ruler (non-invasive tools). During five subsequent semesters all participants were tested. Data were analyzed using t-test for independent means, χ2 and correlation coefficient.

Findings: The mean anthropometric measurements including the mean of hight, weight measurements, percentage of body fat, body mass index, and waist-hip ratio differed significantly between the groups for both men and women (P < 0.05). The mean angle of kyphosis and lordosis was
28.20 ± 12.78 and 29.07 ± 9.71 in women group and 31.87 ± 10.70 and 24.00 ± 10.50 in men group, respectively. The overall incidence and rate of degrees for kyphosis and lordosis differed significantly among the groups by gender (P < 0.05). No significant relationship was found between thoracic kyphosis and BMI among the groups by gender
(P > 0.05). However, a significant relationship was seen between lumbar lordosis and body mass index among the groups by gender (P < 0.05). There was significant differences in low back pain by gender in subjects with severe lordosis (P > 0.05).

Conclusion: The results showed that although the flexibility ruler has a relatively high corrilation with radiologic, it is a reliable and valid instrument and can effectively be used for measuring the spinal curvatures in screeing testing programs and many populations accordingly.

Kwy words: Spinal column, Thoracic kyphosis, Lumbar lordosis, Flexibility ruler, Youths