بررسی اثر تزریق کورتیکواسترویید در گوش میانی در بهبود شنوایی بیماران مبتلا به کری حسی ناگهانی در مراکز آموزشی – درمانی آیت اله کاشانی و الزهرا (س) اصفهان درموارد مقاوم و شکست درمان سیستمیک در سال 1386 و 1385

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه گوش، گلو و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار، گروه گوش، گلو و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
درمان با استرویید موضعی یکی از روش‌های کم عارضه و مؤثر در کری حسی ناگهانی می‌باشد که در موارد مقاوم به درمان می‌تواند مؤثر واقع شود. در این مطالعه موفقیت کلی روش استفاده از استرویید داخل تیمپانیک وعوامل مؤثر تحت بررسی قرار گرفته است.
روش ها:
این مطالعه‌ی Case series، بر روی 15 بیمار دارای معیار کری حسی - عصبی ناگهانی که درمان سیستمیک در آنها ناموفق بود، انجام شد. از بیماران اودیومتری قبل و بعد از عمل انجام و سپس تزریق اینتراتیمپانیک دگزامتازون انجام شد و میزان بهبودی آنان بررسی گردید. نتایج با نرم‌افزار SPSS11 آنالیز آماری شد.
یافته ها:
در مردان بهبودی ناکامل (Partial) در 3/33% و بهبودی کامل نیز در 3/33% افراد و در زنان نیز بهبودی ناکامل در 6/18% و بهبودی کامل در 50% زنان دیده شد. درصد بهبودی در کل 7/66% بود. در مواردی که شدت کاهش شنوایی Mild و Moderate و درمان زودتر شروع شده بود، متوسط بهبودی بالاتر بود.
نتیجه گیری:
تزریق کورتون اینتراتیمپانیک یکی از روش‌های مؤثر درمان کری حسی - عصبی ناگهانی می‌باشد که در مواردی که بیمار به درمان سیستمیک پاسخ نداده است می‌تواند باعث بهبودی و بازگشت شنوایی بیمار شود. در این راستا هر چه شدت کاهش شنوایی بیشتر باشد، نتیجه‌گیری کمتر است و هر چه شروع درمان زودتر باشد، نتیجه‌ی بهتری حاصل می‌شود.
واژگان کلیدی: کری حسی عصبی ناگهانی، تزریق کورتون اینتراتیمپانیک

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Intratympanic Steroid Injection in Resistant Sudden Sensorineural Hearing Loss with Failure of Systemic Therapy

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Hashemi 1
  • Mehrdad Roghae 1
  • Susan Miralahi 2
  • Abdolreza Nakhaei 2
  • Ali Reza KHodami 2
1 Associate Professor, Department of Otolaryngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Resident of Otolaryngology, Department of Otolaryngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Intratympanic steroid injection is an effective method in treatment of sudden sensorineural hearing loss in cases resisted to systemic therapy. The purpose of this study was to determine the efficacy of intratympanic injection.
Methods:
This case-series study was carried out on fifteen patients with sudden sensorineural hearing loss that had failed systemic therapy. Audiometric evaluation (PTA) performed before and after treatment and intratympanic dexametasone injection performed and the amount of improvement evaluated. Data Analysis was done using SPSS11.
Findings:
In male patients, 33.3% partial and 33.3% complete improvement and in female patients, 18.6% partial and 50% complete improvement was reported. In cases with lower degrees of hearing loss, total improvement was 66.7%; also earlier time of treatment had better results.
Conclusion:
Intratympanic injection of steroid is one effective modality in treatment of sudden sensorineural hearing loss in cases with no response to standard systemic therapy. It can improve the hearing level of patients while its complication rate is low and as degree of hearing loss increases the results decrease earlier treatment have a better results.

Key words:Sudden sensorineunal hearing loss, Intratympanic steroid injection.