بررسی اثر تزریق آنژیوتانسین II و کاپتوپریل به داخل هسته‌ی لوکوس سرولئوس بر علایم محرومیت مرفین در موش‌های صحرایی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان

2 استاد، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

4 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
نظر به این که گیرنده‌های آنژیوتانسین در هسته‌ی لوکوس سرولئوس، یعنی مرکز مهم دخیل در بروز علائم محرومیت، به وفور یافت می‌شوند، در مطالعه‌ی حاضر اثر تزریق آنژیوتانسین II و کاپتوپریل به داخل این هسته بر علائم محرومیت از مرفین بررسی شد.
روش ها:
موش‌های صحرایی نر به صورت تصادفی در 4 گروه 9 تایی شاهد سالم، شاهد وابسته، وابسته تحت درمان با آنژیوتانسین II و وابسته تحت درمان با کاپتوپریل تقسیم‌بندی شدند. کانول‌های فلزی در لوکوس سرولئوس کار گذاشته شد. پس از بهبودی، مرفین روزانه سه نوبت و به مدت چهار روز، به صورت داخل صفاتی تزریق شد. روز چهارم و قبل از تزریق صفاقی نالوکسان، آنژیوتانسین II، کاپتوپریل یا سالین به ترتیب به گروه‌های آنژیوتانسین II، کاپتوپریل و شاهد وابسته، در هسته‌ی لوکوس سرولئوس تزریق شد و علائم محرومیت از مرفین ثبت گردید.
یافته ها:
در گروه مرفین افزایش معنی‌داری در رفتار واکنش سگ خیس (Wet dog)، پرش و دندان قروچه نسبت به گروه شاهد سالم دیده شد. در گروه آنژیوتانسین II، وقوع رفتار Wet dog در مقایسه با گروه شاهد وابسته افزایش (05/0 > P) و تعداد پرش کاهش یافت (05/0 > P). همچنین تزریق یک طرفه‌ی کاپتوپریل در لوکوس سرولئوس وقوع رفتار Wet dog را در مقایسه با گروه شاهد وابسته به طور معنی‌دار (05/0 > P) افزایش و رفتارهایی چون کشش شکم، خارش بدن و ناحیه‌ی ژنیتال، دندان قروچه و لرزش سر را کاهش داد (05/0 > P).
نتیجه گیری:
بر اساس یافته‌‌ها احتمال می‌رود گیرنده‌های آنژیوتانسین II در نورون‌های نورآدرنرژیک لوکوس سرولئوس در افزایش علایم سندرم قطع مصرف مرفین نقش داشته باشند.
واژگان کلیدی:
آنژیوتانسین II، کاپتوپریل، مرفین، محرومیت، لوکوس سرولئوس

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Microinjection of Angiotensin II and Captopril to the Locus Coeruleus on Morphine Withdrawal Signs in Rat

نویسندگان [English]

  • Zohreh Azizolahi 1
  • Hojatollah Alaei 2
  • Mahmoud Hosseini 3
  • Ali Asghar Pilehvarian 4
1 MSc, Isfahan Payam-e-Noor University, Isfahan
2 Professor of Physiology, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Siences, Isfahan
3 Assistant Professor of Physiology, Department of Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Siences, Mashhad
4 Assistant Professor of Biology, Isfahan Payam-e-Noor University, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Locus coeruleus is one of important involved sites in morphine withdrawal signs, contains high densities of Angiotensin II receptor binding sites. In this study the effect of microinjection of Angiotensin II and captopril to the Locus coeruleus on morphine withdrawal signs was evaluated.
Methods:
Male wistar rats were anesthetized and stainless style cannula implanted in the locus coeruleus and allowed to recover from surgery. Morphine was injected 3 times in each day for 4 days to induce morphine dependence. The animals divided into 3 groups; control group received saline and case groups received Angiotensin II (1 nanomole) or captopril (30 µg) before naloxone injection. After naloxone injection, morphine withdrawal signs were assessed and compared between groups.
Findings:
In Angiotensin group, some of withdrawal signs such as wet dog shakes was significantly higher than saline group (P < 0.05). Expression of some of withdrawal signs such as jumping in Angiotensin group was decreased more than saline group (P < 0.01). Also, in captopril group some of withdrawal signs such as wet dog shakes was significantly higher than those of saline group (P < 0.05. Expression of some of withdrawal signs such as writhing posture, teeth chattering, grooming, genital grooming and head shakes were decreased in captopril group more than saline group (P < 0.05).
Conclusion:
We suggest that Angiotensin II have some roles in opioid withdrawal through locus coeruleus nucleous which contains considerable receptors for it.

Key words: Angiotensin II, Morphine, Captopril, Withdrawal, Locus coeruleus, Rat.