ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و آسم در کودکان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص بیماری‌های کودکان، دانشیار اطفال، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 فوق تخصص بیماری‌های ریوی، استادیار بیمار

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
شناخت عوامل خطر آسم نقش مهمی در پیشگیری از ایجاد و کاهش علایم آن در کودکان ایفا می‌کند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و آسم در کودکان بود.
روش ها:
در این مطالعه‌ی مورد - شاهدی، 138 کودک مبتلا به آسم (گروه مورد) و 138 کودک غیر مبتلا به آسم (گروه شاهد) در یک دوره‌ی 8 ماهه (1384 الی 1385) بررسی شدند. نمونه‌گیری جهت گروه مورد به روش آسان و متوالی از بین کودکان 5 تا 15 ساله‌ی مبتلا به آسم، مراجعه کننده به درمانگاه ریه‌ی بیمارستان الزهرا (س) (اصفهان) و نمونه‌گیری جهت گروه شاهد به روش تصادفی از بین کودکان 5 تا 15 ساله غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به مرکز بهداشتی - درمانی ابن سینا (اصفهان) که شکایتی از علایم تنفسی نداشتند، انجام شد. وزن و قد کودکان اندازه‌گیری و شاخص توده‌ی بدنی (Body Mass Index یا BMI) با جداول استاندارد آن برای سن و جنس تطبیق داده شد.
یافته ها:
بین دو گروه در سن و جنس تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0 P >). میانگین وزن در کودکان مبتلا به آسم (13 ± 6/38 کیلوگرم) به طور معنی‌داری کمتر از کودکان غیر مبتلا (2/15 ± 2/53 کیلوگرم) بود (001/0 P ).
نتیجه گیری:
بر خلاف بیشتر مطالعات گذشته، در جامعه‌ی مورد بررسی ما ارتباطی بین شدت آسم با شاخص توده‌ی بدنی یافت نشد. انجام مطالعات آینده نگر و همچنین بررسی اثر بخشی مداخلات پیشگیرانه در این زمینه پیشنهاد می‌شود.
واژگان کلیدی:
آسم، آلرژی، چاقی، شاخص توده‌ی بدنی، کودکان

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Body Mass Index and Asthma in Children

نویسندگان [English]

  • Jamal Faghihinia 1
  • Asadollah Asadian 2
  • Sayyedeh Nasibeh Sohrabian 3
1 Associate Professor of Pediatrics, Department of Pediatrics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Assistant Professor of Respiratory Diseases, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Medical Students Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Finding risk factors for asthma is important for the prevention and treatment of it in children. The aim of the present study was to evaluate the relationship of asthma and body mass index (BMI) in children.
Methods:
In this cross-sectional study, 138 children with asthma and 138 children without asthma were evaluated during 8 months period (2005-2006). For case group, children were selected consecutively from the clinic of respiratory diseases, Al-Zahra Hospital, Isfahan, and for control group, children were selected randomly from those without any respiratory symptoms referred to Ebn-Sina Health Center, Isfahan. Weight and height of children were measured and body mass index was and was classified according to standard growth charts.
Findings:
There was no difference between the two groups in age or gender (P > 0.05). Mean weight of case group (38.6 ± 13 kg) was significantly lower than that of control group (53.2 ± 15.2 kg) (P < 0.001). According to body mass index, children with asthma were more in normal weight group, in contrast to children without asthma who were more in over weight group. In children with asthma, body mass index was not correlated with gender, FEV1, or severity of asthma (P > 0.05).
Conclusion:
In contrast to most of previous studies, in our study population, asthma was not associated with higher body mass index. Also, body mass index was not correlated with severity of asthma. Prospective and preventive studies are recommended to clarify this issue.

Key words:Asthma, Allergy, Obesity, Body mass index, Children.