بررسی نتایج عمل جراحی میله گذاری فمور از قسمت انتهایی در بیماران مبتلا به شکستگی دیستال فمور

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
با وجود پیشرفت‌های ایجاد شده در درمان شکستگی‌های دیستال فمور، هنوز هم اختلاف نظر فراوانی در مورد روش انتخابی درمان این شکستگی‌ها وجود دارد. در صورت عدم درمان مناسب این عارضه، ممکن است ناتوانی شدید در بیمار ایجاد شود. هدف از این مطالعه، بررسی نتایج عمل جراحی میله‌گذاری فمور از قسمت انتهایی در بیماران مبتلا به شکستگی دیستال فمور بود.

روش ها:
در این مطالعه‌ی آینده‌نگر، 36 بیمار دچار شکستگی بسته‌ی دیستال فمور مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی اصفهان از آذرماه 1384 تا آذرماه 1386 به روش اینترامدولاری Retrograde تحت درمان قرار گرفتند. اطلاعات لازم، نظیر مشخصات دموگرافیک بیماران، اطلاعات حین عمل شامل پارگی لیگامان کروشیت حین عمل، زمان عمل جراحی و میزان خون‌ریزی و نیز اطلاعات بعد از عمل جراحی شامل عفونت زانو، سختی زانو، میزان دامنه‌ی حرکت زانو، میزان درد زانو و جوش خوردگی شکستگی، با استفاده از یک چک ‌لیست جمع‌آوری و گزارش شد.

یافته ها:
میانگین مدت زمان عمل جراحی در کل بیماران 6/11 ± 4/97 دقیقه بود. پارگی لیگامنت کروشیت در هیچ کدام از بیماران صورت نگرفته بود. عفونت محل عمل تنها در 4 بیمار (1/11 درصد) مشاهده شد که تنها در دو هفته‌ی اول بعد از عمل جراحی وجود داشته و سپس بهبود یافت. 6 ماه بعد از عمل جراحی، شکستگی استخوان در تمامی بیماران جوش خورده بود.

نتیجه گیری:
با توجه به نتایج بسیار مطلوب استفاده از تکنیک میله‌گذاری Retrograde، می‌توان این روش را به عنوان درمان مناسب شکستگی دیستال فمور به کار برد.

واژگان کلیدی:
شکستگی دیستال فمور، میله‌گذاری Retrograde

عنوان مقاله [English]

The Results of Distal Femoral Nailing in Treatment of the Distal Femur Fractures

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Majdi 1
  • Mehdi Teimouri 2
  • Mohammad Dehghani 2
1 Resident, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Resident, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Despite the advances in techniques and the improvements in surgical implants, treatment of distal femoral fractures remains a challenge in many situations. Long-term disability can still occur if inappropriate treatment is done. This study was conducted to evaluate the results of distal femoral nailing in treatment of the distal femur fractures.

Methods: In this cohort study, among patients referred to Kashani hospital in Isfahan, Iran from December 2005 to December 2007, 36 patients with distal femoral fracture were enrolled in our study. Patients were treated with retrograde femoral nailing. The patients' demographic information, Anterior Cruciate Ligament (ACL) tearing, duration of surgery, volume of hemorrhage, and after-surgery complications such as stiffness, infection and rate of union was obtained and reported.

Findings: The mean of time of surgery was 97.4 ± 11.6 minutes. There were not any ACL tearing in studied patients. In first two weeks, infection was seen in 4 patients that recovered. The rate of union was 100% after 6 month.

Conclusion: Regard to results, retrograde nailling has very good results in treatment of distal femoral fractures.

Key words: Distal femoral fracture, Retrograde nailling.