بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به استعمال دخانیات

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مربی اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 دستیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اعتیاد به دخانیات در طولانی مدت، دلیل رفتاری اصلی مرگ‌های زودرس و ناتوانی‌هاست که سالیانه منجر به حدود 4 میلیون مرگ در دنیا می‌شود. هدف این طرح تحقیقاتی، بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان ایرانی در زمینه‌ی استعمال دخانیات بود. روش ها: جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ی استاندارد صورت گرفت. کل نمونه مورد نظر 1200 دانشجو بود که 958 نفر در این مطالعه شرکت نمودند؛ از این تعداد 485 نفر دانشجوی زن و 456 نفر دانشجوی مرد بود و 17 پاسخ دهنده جنسیت خود را بیان نکردند. در تجزیه و تحلیل داده‌ها، هر دو دسته‌ی آزمون‌های توصیفی و استنباطی (تحلیلی) آماری، به کار گرفته شد. یافته ها: دانش متوسط دانشجویان زن در زمینه‌ی مسائل مربوط به استعمال دخانیات، اندکی بالاتر از دانش متوسط دانشجویان مرد بود؛ نگرش دانشجویان زن در زمینه‌ی مسائل مربوط به استعمال دخانیات، به طور متوسط مخالف‌تر از نگرش متوسط دانشجویان مرد بود. همچنین دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن محصولات دخانی را استعمال می‌کردند (عملکرد). این مطالعه نشان داد که بیشتر زنانی که تجربه‌ی دخانیات دارند، برای اولین بار در سن 20 سالگی یا سنین بالاتر، آن را استعمال کرده‌اند و در میان مردان، اولین تجربه‌ی دخانیات، قبل از سن 20 سالگی بوده است. نتیجه گیری: مطالعه‌ی حاضر در صدد آن بود که متغیرهای مؤثر در استعمال دخانیات را در جمعیت مورد مطالعه ارایه کند و اقدامات مؤثر قابل انجام توسط سیاستگذاران سلامت کشور در مورد اصلاح دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان در مورد این مخاطره‌ی سلامتی را توصیه می‌نماید. واژگان کلیدی: دانشجویان ایرانی، استعمال دخانیات، ویژگی‌های فرهنگی، رفتار، نگرش و عملکرد.

عنوان مقاله [English]

Assessment of Tobacco Use Khowledge, Attitude and Practice of “Tehran University of Medical Sciences” Students

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fayaz-Bakhsh 1
  • Mostafa Shokoohi 2
  • Lida Jarrahi 3
1 Assistant Professor of Health Management, Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Department of Health Care Management School of Allied Medicine, Tehran Universtiy of Medical Sciences, Tehran
2 Trainer, Kerman Physiology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman
3 Resident of Community Medicine, Department of Community Medicine, School of Medicine, Tehran
چکیده [English]

Background: Prolonged smoking is a leading behavioral cause of premature mortality and disability, resulting in approximately four million deaths annually worldwide. Base on past studies, mean age for start of cigarette consumption is 20 years old which needs society sensitivity. The purpose of this study was to assess the knowledge, attitudes and practice regarding tobacco use of college students in Iran. Methods: A modified existing questionnaire originally developed for use in the US was adopted. A Farsi version of the final questionnaire was approved by a bilingual panel of scholars. Iranian participants were students at a large University in Tehran metropolitan. A total of 958 usable surveys were collected. Both descriptive and inferential statistical tests were employed in data analysis. Findings: Compared to male participants, Iranian female students scored higher in both knowledge and negative attitude scale of the questionnaire regarding tobacco use. Male respondents also were more likely to smoke cigarettes and use other tobacco products and in heavier quantities. Female students, on the other hand, had a higher rate of starting smoking at age 20 years or older, while their counterparts in the opposite sex did so long before that age. Results: The findings should provide exploratory information about aspects of tobacco use among students (as an important and reference class of the Iranian society), and based on the results, recommendations are made to national health policy makers and health educators for reducing tobacco related risks through improving related knowledge, attitude and practice. The other recommendation is to avoid one limit in this study, and broaden the scope of this survey to other Iranian colleges using more representative and large samples of university students. Key words: College students; Tobacco use, Attitude, Knowledge and practice.

دوره 27، شماره 103 - شماره پیاپی 103
بهمن و اسفند 1388
صفحه 822-830
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401