بررسی ارتباط عوامل خطر قلبی عروقی با تغییرات الکتروکاردیوگرام "برنامه‌ی قلب سالم اصفهان"

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دانشیار قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 دانشیار قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 استاد قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
مطالعات متعدد ارتباط بین تغییرات الکتروکاردیوگرافیک با میزان شیوع مرگ و میر بیماری‌های قلبی عروقی را نشان داده است. مطالعه‌ی حاضر جهت بررسی ارتباط تغییرات الکتروکاردیوگرافی (ECG) با عوامل خطر قلبی عروقی انجام گرفت.

روش ها:
این مطالعه بر روی 3343 نفر از افراد بالای 35 سال در برنامه‌ی قلب سالم اصفهان انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، شیوه‌ی زندگی، شاخص توده‌ی بدنی، دور شکم و فشار خون ثبت شد. کلسترول ‌تام، HDL، LDL، تری‌گلیسیرید سرم و قند خون ناشتا اندازه‌گیری شد. اطلاعات الکتروکاردیوگرافیک بر اساس پروتکل مینه‌سوتا ثبت شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار آماری 15SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:
تغییرات ایسکمیک در خانم‌ها بیش از 5/1 برابر آقایان بود (05/0 > P). مقایسه‌ی متغیرهای شیوه‌ی زندگی نشان ‌داد که میزان فعالیت فیزیکی، برخلاف اندیکس تغذیه‌ای، به طور معنی‌داری در افراد بدون تغییرات ایسکمیک، بالاتر از افراد با تغییرات ایسکمیک بوده است (05/0 > P). مصرف سیگار، شاخص توده‌ی بدنی، محیط شکم و فشار خون
سیستولیک و دیاستولیک در گروه با تغییرات ایسکمیک به طور معنی‌داری بالاتر ‌بود (05/0 P

عنوان مقاله [English]

The Relation of Cardiovascular Risk Factors and Electrocardiographic Change; Isfahan Healthy Heart Program

نویسندگان [English]

  • Forough Khademi 1
  • Masoumeh Sadeghi 2
  • Mohammad Arash Ramezani 3
  • Mohammad Hashemi 4
  • Nizal Sarrafzadegan 5
1 Resident of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associate Professor of Cardiology, Isfahan Cardiovascular Research Center,Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Specialist in Social Medicine, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Associate Professor of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
5 Professor of Cardiology, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of mortality worldwide. Various studies show meaningful relation between ECG change in the rest and CVD mortality. Present study was performed to consider the relation between ECG and CVD risk factors in Iranian community. Methods: This cross-sectional study was performed on 3343 subjects aged ≥ 35 years from three provincial cities of Isfahan, Arak, and Najafabad. Questionnaire including questions on demographic and lifestyle information, as well as weight, height, blood pressure, hip and waist circumference measurement was completed. Laboratory tests including total cholesterol (TC), LDL, HDL, triglycerides (TG) and fasting serum glucose were measured as well. Ischemic criteria of ECG included minor and major changes in ST segment, T wave, conductive disorders, blocks and arrhythmia. Collected data were analysed using SPSS15 software. Findings: Ischemic changes in women were 1.5 times more than men (P < 0.05). Mean age of Ischemic group was 5 years more than non-Ischemic group. Comparison of lifestyle variables indicated that physical activity reverse to nutrient index, was significantly more in non-ischemic individuals compare to ischemic individuals. Smoking show a significant difference between two groups too (P < 0.05). Anthropometric variables including body mass index (BMI), hip and waist circumference and diabetic and systolic blood pressure in Ischemic group were significantly higher (P < 0.05). Biochemical factors including TC, HDL-C, LDL-C in ischemic group were significantly higher than non-ischemic group (P < 0.05). Conclusion: Considering of ischemic change in healthy individual with unhealthy life style or with risk factors, these points should be considered in evaluating of these individuals. Key words: Ischemic changes, ECG, Cardiovascular risk factors.