بررسی مقایسه‌ای هیسترکتومی واژینال با کمک لاپاروسکپی با هیسترکتومی آبدومینال

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

2 دستیار زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

3 دانشیار زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

4 استادیار جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد

5 دستیار قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

چکیده

مقدمه:
در بیماری‌های زنان، هیسترکتومی دومین عمل جراحی شایع بعد از سزارین در بیشتر کشورها و هیسترکتومی آبدومینال شایع‌ترین روش جراحی در این دسته است. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی هیسترکتومی از طریق واژن با کمک لاپاروسکپی (LAVH) و هیسترکتومی آبدومینال بود.

روش ها:
این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی بر روی 51 بیمار کاندیدای عمل جراحی هیسترکتومی به طور غیر اورژانس و به دلایل مختلف به جز بدخیمی، که در بیمارستان اختصاصی زنان حضرت ام البنین (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1384 تا 1386 تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد. نحوه‌ی تخصیص بیماران به هر یک از دو گروه تصادفی در نظر گرفته شد. بدین ترتیب 25 بیمار جهت LAVH انتخاب شدند و 26 بیمار در گروه هیسترکتومی آبدومینال قرار گرفتند. یافته‌های دموگرافیک و اطلاعات قبل و بعد از عمل جراحی در یک پرسش‌نامه گردآوری و ثبت شد. داده‌ها با آزمون‌های tمستقل و 2χ در سطح معنی‌داری 05/0 > P آنالیز شد.

یافته ها:
از نظر مدت عمل جراحی و طول مدت بستری در بیمارستان بین دو گروه هیسترکتومی آبدومینال و LAVH تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (به ترتیب 856/0 = P و 537/0 = P). استفاده از داروهای ضد درد در گروه LAVH به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از گروه هیسترکتومی آبدومینال بود (001/0 = P). میزان خونریزی در گروه LAVH بیشتر بود (001/0 = P). بازگشت به فعالیت‌های روزمره پس از عمل جراحی LAVH در ویزیت دو هفته بعد از عمل خوب گزارش شد..

نتیجه گیری:
به طور کلی این مطالعه نشان داد که LAVH روش مطمئنی است و به عنوان جایگزین هیسترکتومی آبدومینال پیشنهاد می‌شود.

واژگان کلیدی:
هیسترکتومی آبدومینال، داروهای آنالژزیک، خون‌ریزی، عوارض در حین و بعد از عمل جراحی.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy and Total Abdominal Hysterectomy

نویسندگان [English]

  • Monireh Pourjavad 1
  • Salmeh Dadgar 2
  • Atieh Mansouri 3
  • Ghazal Panahi 4
  • Maziar Dadollahy 5
1 Professor of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
3 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
4 Assistant Professor of Surgery, School of Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad
5 Resident of Cardiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
چکیده [English]

Background: Hysterectomy is the second most common major procedure following cesarean section in many countries while the abdominal hysterectomy is by far the most common surgical procedure. The comparison of laparoscopic assisted vaginal hysterectomy and abdominal hysterectomy was the goal of our study.

Methods: A randomized clinical trial was performed in 51 patients who were elective candidates for hysterectomy for nonmalignant reasons in Omolbanin hospital affiliated to Mashad University of Medical Sciences from 2005 to mid 2007. By simple random sampling method, 25 patients were elected for laparoscopic assisted vaginal hysterectomy (LAVH) and 26 patients were put in the abdominal hysterectomy group. Demographic, preoperative and postoperative data were recorded in a questionnaire. After checking normality, the data were analyzed by student's t-test and chi-square when applicable. P < 0.05 considered as significance level.

Findings: There was no difference in procedure time and total length of hospital stay between laparoscopic assisted vaginal hysterectomy and abdominal hysterectomy (P = 0.856, P = 0.537, respectively). The analgesics use was significantly lower in the laparoscopic assisted vaginal hysterectomy group than the other (P = 0.001) while the amount of blood loss was significantly higher in laparoscopic assisted vaginal hysterectomy group (P = 0.001). Return to normal daily activity was more reported to be good in the laparoscopic assisted vaginal hysterectomy in the follow-up visit after lapse of 2 weeks after operation (P = 0.330).

Conclusion: As a whole, our study showed laparoscopic assisted vaginal hysterectomy to be a safe and recommended alternative to abdominal hysterectomy.

Key words:Total abdominal hysterectomy, Blood loss, Postoperative, Intraoperative complications.