اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 استادیار فیزیولوژی پزشکی، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 استاد فیزیولوژی پزشکی، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
مشخص شده است که یادگیری و حافظه، که از ضروریات بقاء هستند، با افزایش سن دچار آسیب می‌شوند و این انگیزه‌ای را در عرصه‌ی پژوهش در طب سالمندان برای تحقیق در مورد کشف داروهای جدید مؤثر بر تقویت یادگیری و حافظه به وجود آورده است. با افزایش سن، تولید روزافزون استرس اکسیداتیو موجب آسیب فرآیندهای مغزی، از جمله اعمال شناختی، می‌گردد؛ این مطالعه قصد داشت با توجه با این که آب انواع مختلف انگور غنی از آنتی‌اکسیدان‌ها می‌باشند، اثر آب انگور قرمز (Red grape juice) را بر روی حافظه‌ی احترازی غیرفعال و یادگیری در رت‌های یک‌ساله مورد بررسی قرار دهد.

روش ها:
تعداد 20 سر موش صحرایی با وزن تقریبی 330-270 گرم در دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند. هر دو گروه بدون هیچ محدودیتی به ظرف آب دسترسی داشتند؛ در گروه شاهد ظرف، حاوی آب خالص و در گروه آزمون ظرف، حاوی 80 درصد آب خالص به همراه 20 درصد آب انگور بود و هر روز محتویات ظروف برای جلوگیری از تغییر ترکیبات به صورت تازه تعویض می‌شد. آزمون یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در دستگاه یادگیری و پس از انجام تیمارهای مورد نظر برای همه‌ی گروه‌ها، با شرایط یکسان انجام شد. در این آزمون، افزایش تأخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک و مجموع زمان ماندن در اتاقک روشن و همچنین کاهش مجموع زمان ماندن در اتاقک تاریک بیان‌گر بهبود یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون غیر پارامتریک Mann-Whitney استفاده شد.

یافته ها:
در مقایسه با گروه شاهد، شاخص‌های یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در گروه آزمون افزایش چشم‌گیری یافته بود.

نتیجه گیری:
این نتایج نشان می‌دهد آب انگور قرمز سبب بهبود یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در رت‌ها می‌شود و احتمال می‌رود این اثر مربوط به وجود مواد آنتی‌اکسیدانی در آن باشد.

واژگان کلیدی: آب انگور قرمز، رت، یادگیری، حافظه‌ی احترازی غیرفعال

عنوان مقاله [English]

Effect of Red Grape Juice on Learning and Passive Avoidance Memory in Rats

نویسندگان [English]

  • Mohammad Emami 1
  • Alireza Hosseini 1
  • Ali Saeedi 1
  • Danial Golbidi 1
  • Parham Reisi 2
  • Hojjatallah Alaei 3
1 Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Assistant Professor of Medical Physiology, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Professor of Medical Physiology, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Along with increased age, learning and memory being two of the survival necessities decrease and may even deteriorate. This has motivated researches in the field of geriatric medicine to find new medicines effective on learning and memory amplification. Studies have shown that through advanced age, increased oxidative stressors lead to damaged brain processes including cognitive functions. Since types of red grape juice contain antioxidants, this study aimed to examine the effect of this material on passive avoidance memory in 1-year old rats.

Methods:
Twenty rats, each weighing about 270-330 g, were divided into two test and control groups. Both groups with no limitation had access to water vessel. In the control group, the water container contained pure water and in the test group it contained 80% pure water along with 20% grape juice. To prevent modification of ingredients, vessels contents were regularly refreshed. The passive avoidance memory and learning test was done in the learning device following intending treatments for all groups and in similar conditions. In this test, increased time delay for the first time of entry to the dark chamber and sum of the remaining time in the lighted chamber as well as decreased remaining time in the dark chamber indicate improved passive avoidance memory. To data analysis, the Mann-Whitney test was employed.

Findings:
Compared with the control group, learning and passive avoidance memory indices had significantly increased in the test group.

Conclusion: Our results show that drinking grape juice causes increased learning and passive avoidance indices in rats; probably the reason was existence of antioxidant substances in the grape juice.

Key words: Red grape juice, Rat, Learning, Passive avoidance memory.