عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گفتار درمانی، دانشکده‌ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 کارشناس ارشد گفتار درمانی، مربی گروه گفتار درمانی، دانشکده‌ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 استاد نورولوژی، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 استادیار آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان

چکیده

مقدمه:
اختلالات بلع در بیش از یک سوم از بیماران مبتلا به مولتیپل ‌اسکلروزیس (MS) مشاهده می‌شود. با این وجود، این اختلالات در مولتیپل‌ اسکلروزیس اغلب توجه اندکی را به خود معطوف می‌دارند. مطالعه‌ی حاضر به منظور شناسایی عوامل مرتبط با انواع مختلف اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل‌ اسکلروزیس طراحی و اجرا شد.

روش ها:
عملکرد بلع 101 بیمار مبتلا به مولتیپل‌ اسکلروزیس، به طور بالینی و از طریق آزمون‌های
“Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet” و «ارزیابی بالینی دهانی- حلقی»، مورد ارزیابی قرار گرفت. به این ترتیب، 4 نوع اختلال در بلع شامل آسپیراسیون، اختلالات فاز دهانی، تأخیر حلقی و اختلالات فاز حلقی شناسایی شد. سپس به منظور شناسایی عوامل مرتبط با این اختلالات، ارتباط بین انواع اختلالات بلع با میزان ناتوانی (نمره‌ی EDSS)، سن بیمار، سن شروع بیماری و طول دوره‌ی بیماری مولتیپل‌ اسکلروزیس، مورد آزمون قرار گرفت.

یافته ها:
دیسفاژیای دهانی با میزان ناتوانی بیمار و همین طور طول دوره‌ی بیماری در ارتباط بود. همچنین احتمال ابتلای بیماران به تأخیر بلع حلقی نیز با افزایش طول دوره‌ی بیماری به طور معنی‌داری افزایش یافت. دو متغیر سن بیمار و سن شروع بیماری، با هیچ یک از انواع اختلالات بلع در ارتباط نبود.

نتیجه گیری:
با توجه به شناسایی دو عامل میزان ناتوانی و طول دوره‌ی بیماری به عنوان عوامل مرتبط با برخی از انواع اختلالات بلع در بیماری مولتیپل‌ اسکلروزیس، ارزیابی و مدیریت عملکرد بلع در بیمارانی با ناتوانی شدیدتر و دوره‌ی طولانی‌تر بیماری، بسیار ضروری است.

واژگان کلیدی: مولتیپل اسکلروزیس، اختلالات بلع، دیسفاژیا.

عنوان مقاله [English]

Associated Factors with Swallowing Disorders in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Poorjavad 1
  • Fatemeh Derakhshandeh 2
  • Masoud Etemadifar 3
  • Bahram Soleymani 4
1 Speech Therapist, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Faculty Member Department, of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Professor, Department of Neurology, Al-zahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Assistant Professor of Biostatistics, School of Medical, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Swallowing disorders are commonly observed in more than one-third of patients with multiple sclerosis (MS). However, dysphagia in multiple sclerosis usually receives limited attention. The purpose of this study was to identify associated factors with different kinds of swallowing disorders in these patients.

Methods:
Swallowing function of 101 consecutive multiple sclerosis patients evaluated by the “Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet” and “Clinical Oropharyngeal Examination”, clinically. “Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet” could have identified patients with pharyngeal stage disorders, aspiration, oral stage disorders, and/or pharyngeal delay. Then possible associations between these disorders and age, age at onset of disease, disease duration and neurological disability were studied.

Findings:
Oral stage disorders related to disease duration (P = 0.001) and neurological disability as measured by EDSS scores (P < 0.001). Moreover, the prevalence of pharyngeal delay rose with increasing disease duration, significantly (P = 0.004). But the significant associations were not observed between swallowing disorders and age, and age at onset of disease.

Conclusion:
The findings of this study emphasized the importance of assessment and management of swallowing function in multiple sclerosis patients, especially in patients with a high EDSS score and long disease duration.

Key words: Multiple Sclerosis, Swallowing Disorders, Dysphagia.