مقایسه‌‌ی مارکرهای ایمنوهیستوشیمی Cox، Ckit و Ki67 در گلیوبلاستوما مولتی‌فورم و دیگر تومورهای اولیه‌ی مغزی در یک بررسی 10 ساله

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه پاتولوژی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

2 دستیار پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

چکیده

مقدمه:
گلیوبلاستوما مولتی‌فورم (GBM) شایع‌ترین و بدخیم‌ترین تومور اولیه‌ی مغز است. با وجود انجام درمان جراحی برای این تومور، طول عمر مبتلایان اغلب زیر یک سال می‌باشد. امروزه استفاده از مسیرهای داخل سلولی و مواد مؤثر در این مسیرها یکی از روش‌های درمانی بدخیمی‌ها است. سیکلواکسیژناز (Cox)، Ckit و Ki67 از واسطه‌های ایمنوهیستوشیمی مهم در مرحله‌بندی و درمان تومورها هستند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین این واسطه‌ها در سلول‌های گلیوبلاستوما مولتی‌فورم در نمونه‌ای از بیماران ایرانی بود.

روش ها:
در این مطالعه‌ی مقطعی با گروه شاهد، اسلایدهای گلیوبلاستوما مولتی‌فورم با اسلایدهای سایر تومورهای مغزی موجود در بایگانی بیمارستان شهید باهنر کرمان از نظر وجود Cox-2، Ki67 و Ckit مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. تمامی اسلایدها توسط دو پاتولوژیست مطالعه‌ی ایمینوهیستوشیمی شد و فراوانی این واسطه‌ها در دو گروه تومورهای گلیوبلاستوما مولتی‌فورم و غیر آن توسط آزمون t و معادل غیر پارامتریک آن Mann-Whitney مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی همبستگی بین شدت مارکرهای فوق و سن بیماران نیز از ضریت همبستگی Spearman استفاده شد.

یافته ها:
تعداد افراد مورد مطالعه در گروه مورد 81 نفر و گروه شاهد 45 نفر بود که اغلب مبتلا به مدولوبلاستوما و الیگودندروگلیوما بودند. در تشخیص‌ها بین دو پاتولوژیست توافق کامل وجود داشت. هیچ گونه تفاوت معنی‌داری از نظر وجود Cox-2، Ki67 و Ckit در دو گروه مشاهده نشد.

نتیجه گیری:
نتایج این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده متفاوت است که این تفاوت می‌تواند ناشی از تفاوت ژنتیکی افراد مبتلا به این تومور در مطالعه‌ی حاضر باشد. انجام مطالعات تکمیلی سلولی و نیز مطالعات تجربی جهت بررسی فراوانی این مارکرها در تومورهای مغزی توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: تومور مغزی، گلیوبلاستوما، پاتولوژی، ایمیونوهیستوشیمی.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Cox, CKit and Ki67 Immunohistochemical Markers in Glioblastoma and Other Brain Tumors in a 10-year Survey

نویسندگان [English]

  • Reza Malekpour Afshar 1
  • Ali Reza Dehestani 2
1 Assosiate Professor, Department of Pathology, School of Medicine and Neurology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman
2 Resident, Department of Pathology, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman
چکیده [English]

Background:
Glioblastoma multiform (GBM) is the most frequent and malignant primary tumor of brain. Today, the intracellular pathways and the mediators of these pathways are one of the treatment methods regarding to malignancies. Cyclo-oxygenase, C-kit, and Ki67 are the immunohistochemestry agents to staging and treatment of tumors. The aim of this study was to determine the relationship between the aforementioned mediators and GBM in the sample of Iranian patients.

Methods:
In a cross sectional study with control group, the GBM and other brain tumors pathology slides were extracted from the pathology laboratory files in Shahid Bahonar medical center in Kerman University of Medical sciences. The immunohistochemestry patterns of all slides were reviewed by two pathologists, separately; considering the COX-2, Ki67 and C-kit markers. The frequencies of the markers were compared between GBM and non-GBM patients by t-test and non parametric Mann-Whitney tests. Spearman correlation coefficient was used between age and degree of markers.

Findings:
The GBM patients were 81 and 45 patents were in the control group among which medoloblastoma and oligodendroglioma were the most prevalent tumors. There was complete agreement between two pathologists. Relationship between COX-2, Ki67 and C-kit in two groups of study were not observed.

Conclusion:
The result of current study was difference from the other studies. These differences might due to genetic variation in Iranian patients from other ethnic groups. Further studies like cellular and experimental studies should apply to investigate the frequency of markers in brain tumors.

Key words: Brain tumor, Glioblastoma multiform, Pathology, Immunohistochemestry.