اثر ضد دردی عصاره‌ی‌ هیدروالکلی آزارچوب (Solenanthus circinnatus) در موش صحرایی نر

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسنده

مربی فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم

چکیده

مقدمه: در طب سنتی ایران، ریشه‌ی گیاه آزارچوب به عنوان تسکین دهنده‌ی درد در کوفتگی‌ها و شکستگی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین منظور در طی این تحقیق اثرات ضد دردی عصاره‌ی ریشه آزارچوب بررسی و با اثرات ضد دردی سالسیلات سدیم مقایسه شد.

روش ها: عصاره‌ی هیدروالکلی آزارچوب به روش پرکولاسیون تهیه شد. عصاره‌ی هیدروالکلی ریشه‌ی آزارچوب با دوز 100، 200 و 300 میلی‌گرم و سالسیلات سدیم با دوز 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شد. برای ارزیابی درد مزمن از آزمون فرمالین و برای ارزیابی درد حاد از آزمون Tail flickاستفاده گردید.

یافته ها: تمام دوزهای مصرفی عصاره و سالیسیلات سدیم به طور معنی‌داری باعث بی‌دردی درآزمون Tail flick شد ولی در آزمون فرمالین اثر ضد دردی معنی‌دار فقط در دوز 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم مشاهده شد (05/0 P

عنوان مقاله [English]

The Analgesic Effect of Solenanthus Circinnatus Root Extract in Male Ra

نویسنده [English]

  • Afsaneh Ranjbar
Faculty Member, Department of Physiology, School of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom
چکیده [English]

Background:There are some evidences in Iranian traditional medicine that solenanthus circinnatus has been used for pain and inflammation relief. In this study, we investigated the root's hydroalcholic extract of this plant in experimental models of acute and chronic pain compare to analgesic effect of sodium salicylate.

Methods:Root extract were prepared using percolation method. Different doses of root extract (100, 200, 300 mg/kg i.p) and sodium salicylate (300 mg/kg i.p) were given. The analgesic activity was assessed in experimental models of acute pain (Tail flick test) and chronic pain (used formalin test).

Findings: All doses of extract and sodium salicylate had more analgesic effect than control group in Tail flick test (P < 0.05). Among mentioned extract, the dose of 300 mg/kg and sodium salicylate had a significant antinocieptive effect to control group in both of phase formalin test (P < 0.05). By comparison of the analgesic effect of sodium salicylate and extract (at the dose of 300 mg/kg in formalin test and 200 mg/kg in Tail flick test) no significant difference was found.

Conclusion: It seems that solenanthus circinnatus induces its inhibitory effect on acute and chronic pain.

Key words: Pain, Solenanthus circinnatus root extract, Sodium salicylate.