تأثیر 8 هفته حرکات اصلاحی منظم بر وضعیت ستون فقرات (کیفوز پشتی، اسکولیوز ستون فقرات و لوردوز کمری) در دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار پزشکی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان

4 هیأت علمی تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، دلفان

5 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 8 هفته حرکات اصلاحی منظم بر وضعیت ستون فقرات در دانش‌آموزان دختر بود.

روش ها: تعداد 150 نفر از دختران مدارس شهرستان جیرفت (12 تا 14 سال) به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل صفحه‌ی شطرنجی، تست‌های مرتبط با سنجش ناهنجاری‌ها، شاقول و متر نواری بود. تمرینات کششی و قدرتی به مدت 8 هفته انجام و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس انجام شد.

یافته ها: میزان ناهنجاری کیفوز و اسکولیوز در دختران 12 ساله پس از انجام تمرینات دارای کاهش معنی‌داری بود (به ترتیب 5/28 = F، 001/0 > P و 100 = F، 001/0 > P)، اما در مورد لوردوز تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (3/3 = F، 05/0 < P). در مورد کیفوز و اسکولیوز در نمونه‌های 13 ساله نیز اختلاف بین دو مرحله معنی‌دار بود و میزان این ناهنجاری‌ها پس از اعمال تمرینات اصلاحی کاهش یافت (به ترتیب 7/39 = F، 001/0 > P و 8/47 = F، 001/0 > P)؛ در این گروه، در مورد ناهنجاری لوردوز تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (3/3 = F، 05/0 < P). میزان ناهنجاری‌های کیفوز، اسکولیوز و لوردوز در نمونه‌های 14 ساله بعد از انجام تمرینات اصلاحی دارای کاهش معنی‌داری بود (به ترتیب 9/7 = F، 001/0 > P و 4/112 = F، 001/0 > P و 6/11 = F، 009/0 = P) .

نتیجه گیری: تمرینات اصلاحی، روشی مطمئن و مفید برای بهبود ناهنجاری‌های ستون فقرات است و می‌تواند از بروز مشکلات و ناراحتی‌های دوران پیری بکاهد.

واژگان کلیدی: ستون فقرات، تمرینات اصلاحی، کیفوز‏، اسکولیوز، لوردوز.

عنوان مقاله [English]

Effect of 8 Weeks Regular Corrective Exercise on Spinal Columns Deformities in Girl Students

نویسندگان [English]

  • Nader Rahnama 1
  • Effat Bambaeichi 2
  • Farzaneh Taghian 3
  • Ali Bagher Nazarian 4
  • Masoume Abdollahi 5
1 Associate Professor in Sports Medicine, Shool of Physical Education and Sports Sciences, University of Isfahan, Isafahan
2 Assistant Professor in Exercise Physiology, School of Physical Education and Sports Sciences, University of Isfahan, Isafahan
3 Assistant Professor in Exercise Physiology, School of Physical Education and Sports Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isafahan
4 Academic Board Member of Physical Education and Sports Sciences, Payame Noor University, Delfan
5 Lecturer in Sports Injury, School of Physical Education and Sports Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isafahan
چکیده [English]

Background:The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks regular corrective exercise on spinal columns deformities, such as kyphosis, scoliosis and lumbar lordosis, in girl students.

Methods: 150 girl students in Jiroft city, aged 12-14 year, participated in this study. The subjects were examined twice in beginning and after 8 weeks of corrective exercise. Spinal column deformities were measured by grid plane, plumb line and other relevant testes. Co-variation test was used to analysis the data.

Findings: In 12 year-old subjets the degree of kyphosis and scoliosis in post-test were lower than pre-test and differences were significant (F = 28.5,
P < 0.001 and F = 100, P < 0.001, respectively), but in lordosis deformity differences were not significant (F = 3.32, P ≥ 0.05). The differences between pre and post measurents of kyphosis and scoliosis in 13 year-old subjects were significant (F = 39.7, P < 0.001, F= 47.8 and P < 0.001, respectively) but in lordosis deformity differences were not significant
(P ≥ 0.05, F = 3.34). Finally in 14 year-old subjects for kyphosis, scoliosis and lumbar lordosis, differences between pre and post measurents were significant (F = 7.9, P < 0.001, F = 112.4, P < 0.001, and F = 16.6, P = 0.009, respectively).

Conclusion: It seems that corrective exercise is the safe and valuable method to correct spinal deformities such as kyphosis, scoliosis, and lumbar lordosis and it can decrease the old age problems and disabilities.

Key words: Spinal column, Corrective movement, Kyphosis, Scoliosis, Lordosis.