مقایسه‌ی سطح سرمی تروپونین I قبل و بعد از اعمال جراحی انتخابی قلب باز در کودکان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار و فوق تخصص قلب کودکان، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی، تهران

2 استادیار و فوق تخصص قلب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان

3 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان

4 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان

چکیده

مقدمه:
پیشرفت سریع در روش‌های جراحی، بیهوشی و پرفیوژن، ترمیم زودرس بیشتر بیماریهای مادرزادی قلبی را در شیرخوارگی یا اوایل کودکی در یک مرحله میسر کرده است. تروپونین قلبی به عنوان یک معیار حساس و با اختصاصیت بالا در آسیب به عضله‌ی قلبی، حتی در کودکان شناخته شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح تروپونین I بعد از عمل جراحی قلب باز تحت پمپ قلبی- ریوی، تعیین خطر مدت اقامت در بخش مراقبت‌های ویژه و اثر مدت کلامپ آئورت بر روی سطح تروپونین I است.

روش ها:
در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، سطح تروپونین I در سه نوبت قبل از عمل جراحی، نیم و 24 ساعت بعد از عمل جراحی قلب باز، در 100 کودک (42 دختر و 58 پسر) با میانگین سنی 5/4 سال (15 ماه تا 19 سال) که در بیمارستان قلب شهید رجایی تحت عمل جراحی انتخابی قلب باز برای بیماری مادرزادی قلب قرار گرفته بودند، اندازه‌گیری شد. اطلاعات دموگرافیک بیمار، نوع عمل جراحی، طول اقامت در بخش مراقبت‌های ویژه، نیاز به مواد اینوتروپ، مدت نیاز به لوله تراشه و مدت کلامپ آئورت ثبت شد.

یافته ها:
سطح تروپونین Iقبل از عمل کمتر از 1/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود و سطح تروپونین 5/0 و 24 ساعت بعد از عمل ارتباط معنی‌دار و قوی با مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (به ترتیب با 275/0 r =، 005/0= Pو 543/0 r =، 001/0= P) داشت؛ همچنین سطح تروپونین 5/0 و 24 ساعت بعد از عمل ارتباط معنی‌دار و قوی با مدت نیاز به لوله تراشه (به ترتیب 258/0 r =، 004/0 =P و 473/0 r =، 001/0 =P ) داشت. تنها سطح تروپونین نوبت سوم یک پیش‌گویی کننده‌ی قوی از نیاز به مواد اینوتروپ (637/0 r =، 001/0 = P) بود. این ارتباط معنی‌دار بین مدت زمان استفاده از پمپ قلبی- ریوی و تروپونین نوبت دوم و سوم (به ترتیب 32/0 r =، 001/0 = P و 235/0 r = و 019/0 = P) هم وجود داشت. با این وجود، تنها بین مدت زمان بستن آئورت و تروپونین 5/0 ساعت بعد از عمل (402/0 r = و 001/ 0=P) ارتباط معنی‌دار بود.

نتیجه گیری:
ارزیابی سطح تروپونین I قلبی در بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار می‌گیرند، نشانه‌ی آسیب‌ حاد به عضله‌ی قلبی است و می‌تواند عامل پیش‌گویی کننده‌ی خطرات بعد از عمل باشد. سطح تروپونین I پیش‌گویی کننده‌ی طول مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، نیاز به اینوتروپ‌ها و طول مدت استفاده از لوله تراشه می‌باشد.

واژگان کلیدی:
تروپونین I، آسیب به میوکارد، مدت اقامت، بخش مراقبت‌های ویژه.

عنوان مقاله [English]

Cardiac Troponin I Level before and after Elective Open Heart Surgery in Pediatrics

نویسندگان [English]

  • Parvin Nokhostin Davari 1
  • Sima Savadkouhi 2
  • Kourosh Shahraki 3
  • Abolfazl Emamdadi 4
1 Associate Professor of Pediatric Cardiology, Shahid Rajaei Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran
2 Assistant Professor of Pediatric Cardiology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan
3 Medical Student, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan
4 Medical Student, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan
چکیده [English]

Background: Cardiac troponin I was found to be a sensitive and high specific marker of myocardial injury even in the pediatric population. This study aimed to elucidate the value of serum cardiac troponin I level after cardio-pulmonary bypass and effect of the time of aortic clamp duration on troponin I level.

Methods: In this descriptive cross-sectional study, serum troponin I level measured before, 0.5 and 24 hours after open heart surgery in one hundred pediatric patients (58 female and 42 male) with mean age of 4.5 years old (15 month to 19 years) undergoing elective open heart surgery for congenital heart disease in Tehran Shahid Rajaei cardiovascular hospital. Patients’ demographic data, surgical procedure, length of intensive care unit stay, inotropic support requirement and their duration of endotracheal intubations and aortic cross clamping time on the troponin level were recorded.

Findings: Baseline serum troponin level's were less than 0.1 mg/mm, stay of intensive care unit was significantly higher in patients with high troponin I level at 0.5 and 24 hour after surgery (P = 0.005, r = 0.275 and P = 0.001, r = 0.543, respectively). Troponin I level 0.5 and 24 hour after surgery was strongly related to intubation time (P = 0.004, r = 0.258 and P = 0.001, r = 0.473, respectively). Only Troponin I level's in 24 hour after surgery remained significantly predicative of need to Inotropic Agents (P = 0.001, r = 0.637). There was strongly relation between time of cardio pulmonary by-pass and troponin levels 0.5 and 24 hour after surgery (P = 0.001, r = 0.320 and P = 0.019, r = 0.235, respectively). However, aortic cross clamping time affect to troponin I level only 0.5 hour after surgery (P = 0.001, r = 0.402).

Conclusion: Evaluation of the cardiac troponin I level in patient undergone open heart surgery represent acute myocardial damage, allows further stratification of risk when combined with standard measures. Post operative troponin I level predicts length of intensive care unit stay, need for inotropic agents, and length of need for inotropic agents and intubation time.

Key words:Troponin I, Myocardial injury, Length of hospitalization, Intensive care unit.