شکستگی گردن فمور با جابه‌جایی درافراد مسن: مقایسه‌ی تعویض مفصل هیپ اولیه با جا اندازی و فیکس کردن شگستگی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دستیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درمان مناسب جهت درمان شکستگی همراه با جابه‌جایی گردن فمور در افراد مسن مورد اختلاف نظر است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه‌ی دو روش تعویض مفصل هیپ (Total Hip Arthroplasty یا THA) و جا اندازی و فیکس کردن (Internal Fixation یا IF) در درمان این شکستگی‌ها بود. روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 80 بیمار بین 70-60 سال که از اسفند ماه 1385 لغایت مهر ماه 1387 به بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول به روش جا اندازی و فیکس کردن با پیچ و گروه دوم به روش تعویض مفصل هیپ تحت درمان قرار گرفتند. سپس شدت درد، عملکرد هیپ، کیفیت زندگی و عوارض این بیماران در مدت یک سال پس از عمل جراحی تعیین و مقایسه گردید. یافته‌ها: شدت درد و میزان عوارض و نیاز به عمل جراحی مجدد به طور قابل توجهی در بیمارانی که به روش تعویض مفصل درمان شده بودند، نسبت به گروه دیگر کمتر بود. همچنین عملکرد هیپ و کیفیت زندگی در این بیماران نسبت به گروهی که به روش جا اندازی و فیکس کردن درمان شده بودند، بهتر بود. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تعویض مفصل نسبت به فیکس کردن شکستگی روشی مؤثرتر با عوارض کمتر در درمان بیماران مسن مبتلا به شکستگی با جابه‌جایی گردن فمور باشد. واژگان کلیدی: شکستگی گردن فمور، تعویض مفصل، جا اندازی و فیکس کردن.

عنوان مقاله [English]

Displaced Femoral Neck Fracture in Elderly Patients: Comparison of Primary Total Hip Arthroplasty with Internal Fixation

نویسندگان [English]

  • Mehdi Motififard 1
  • Mehdi Teimouri 2
  • Maryam Mollabashi 3
  • Eghlima Soleimani 4
1 Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Clinical Resident, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 3 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The Best treatment for displaced intracapsular fracture of the femoral neck in active and lucid elderly patients is still controversial. The main aim of our study was to determine whether a primary total hip arthroplasty (THA) or internal fixation (IF) give a better outcome. Methods: In this randomized clinical-trial study, among patients referred to Isfahan University of Medical Sciences Hospitals in Isfahan, Iran, 80 patients in the ages of 60-70 years old with displaced intracapsular fracture of the femoral neck ware enrolled. Studied patients were randomly assigned into two groups. Internal fixation was the only therapeutic method in first group; and total hip arthroplasty was done in the second group. Then, patients were evaluated. The severity of pain, hip function (Harris Hip Score) and health related quality of life were assessed one year after the procedure. Findings: The severity of pain, the rate of complication, and need to reoperation were significantly lower in patients treated with THA. Quality of life and hip function were significantly better in these patients, too. Conclusion: It seems that THA is a more effective method in treatment of the femoral neck fracture in elderly patients. Key words: Femoral neck fracture, Total hip arthroplasty, Internal fixation.