دوره و شماره: دوره 28، شماره 111، مهر و آبان 1389، صفحه 527-605