بررسی بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور P33 در بافت‌های سالم و سرطانی کولورکتال

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دستیار، گروه پاتولوژی، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: P33 یک پروتئین مهار کننده‌ی توموراست که در کنترل رشد سلولی و آپوپتوز فعالیت دارد. مهار بیان این پروتئین مرتبط با کاهش کنترل رشد سلولی است. سرطان کولورکتال دومین سرطان رایج در جهان است. تشخیص بیماری در مراحل اولیه می‌تواند میزان مرگ و میر ناشی از آن را کاهش دهد. برای بررسی نقش P33 در پاتوژنز سرطان کولورکتال، بیان این پروتئین را در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال توسط روش ایمونوهیستوشیمی بررسی نمودیم. روش‌ها: در این مطالعه از 70 نمونه‌ی سرطانی کولورکتال و 70 نمونه‌ از بافت سالم مجاور همان نمونه‌ها استفاده شد. بیان پروتئین P33 با روش ایمونوهیستوشیمی بررسی شد. تعداد سلول‌های رنگ آمیزی شده با استفاده از میکروسکوپ نوری و نرم‌افزار Motic Advanced Plus 2 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: پروتئین P33 در تمامی نمونه‌ها بیان شده بود و به طور عمده در هسته‌ی سلول‌های اپی‌تلیال متمرکز بود. بیان این پروتئین در بافت‌های سرطانی در مقایسه با بافت‌های سالم مجاور به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (02/0 = P). نتیجه‌گیری: بیان پروتئین P33 در نمونه‌های سرطانی به طور مشخصی نسبت به نمونه‌های سالم کمتر بود. این مطالعه نشان داد که بیان پروتئین P33 ممکن است با پاتوژنز سرطان کولورکتال ارتباط داشته باشد. واژگان کلیدی: سرطان کولورکتال، ایمونوهیستوشیمی، ژن مهار کننده تومور.

عنوان مقاله [English]

Study of P33 Tumor Suppressor Protein Expression in Normal and Cancerous Colorectal Tissues

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nikbakht 1
  • Somayeh Fallahnejad 2
  • Mitra Heydarpur 3
  • Bahman Rashidi 4
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 MSc Student, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Resident, Department of Pathology, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: P33 (ING1b) is a tumor suppressor protein involved in growth control and apoptosis. Suppression of P33 expression is associated with the loss of cellular growth control suppression. Colorectal cancer is the second most common malignancy in the world. Detection of the disease at an early stage can reduce mortality. To investigate the role of P33 in colorectal carcinoma pathogenesis, we evaluated P33 expression in colorectal cancer patients by immunohistochemistry. Methods: P33 protein expression from 70 colorectal cancer specimens and their matched normal colorectal sections from the series of colorectal cancer patients was examined in paraffin–embedded material by immunohistochemistry. The proportions of cellular staining for P33 were estimated under light microscopy by using Motic Advanced Plus 2 soft ware. Findings: P33 was expressed in all tissues, and was mainly localized in the nuclei of epithelial cells. P33 was down-regulated in the colorectal cancer specimens, compared with the matched tissues (P = 0.002). Conclusion: Expression of P33 in cancer tissues was significantly lower than normal tissues. This study showed that P33 expression may be associated with pathogenesis of colorectal cancer. Key words: Colorectal cancer, Immunohistochemistry, Tumor suppressor gene.