مقایسه‌ی تأثیر رژیم درمانی اورسودزوکسی کولیک اسید و ویتامین E با ویتامین E به تنهایی در درمان استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH)

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه بقیه ا... (عج)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 متخصص داخلی، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: شیوع روزافزون چاقی و متعاقب آن سندرم متابولیک، باعث افزایش شیوع کبد چرب غیرالکلی شده است. هنوز درمان کاملاً قطعی برای کبد چرب در دسترس نیست. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی اثر بخشی ویتامین E همراه با اورسودزوکسی کولیک اسید (UDCA) با ویتامین E تنها به عنوان دو روش رایج درمان این بیماری بود. روش‌ها: این مطالعه در قالب کارآزمایی در دو شاخه‌ی ویتامین E 400 واحد روزانه به تنهایی و همراه با اورسودزوکسی کولیک اسید 250 میلی‌گرم در هر 8 ساعت به انجام رسید. بیمارانی که ALT غیر طبیعی و در سونوگرافی کبد چرب داشتند، به مطالعه وارد شده، در دو گروه تصادفی سازی شده برای 6 ماه تحت درمان و پی‌گیری قرار گرفتند. کاهش ALT به زیر 5/1 برابر حد بالای طبیعی به عنوان پاسخ درمانی در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بین 16 نفر گروه درمان منفرد و 19 نفر گروه درمان ادغام یافته، تفاوتی از نظر سنی (میانگین کلی 2/4 ± 5/58 سال) و جنسی (54 درصد جنس مرد در کل) وجود نداشت. شاخص توده‌ی بدنی بین دو گروه تفاوتی نداشت و در طی مطالعه تغییر مشخص پیدا نکرد (kg/m2 2/1 ± 8/28). در گروه درمان ادغام یافته 13 و در گروه منفرد 9 نفر به هدف درمانی رسیدند (46/0 = P). میانگین تغییرات ALT و AST در طی مداخله، بین دو گروه تفاوت آماری نداشت؛ ولی ترانس آمینازها به نسبت قبل از مطالعه، در اثر مداخله‌ی درمانی به صورت معنی‌داری حداقل IU/L 30 کاهش یافت (02/0 = P). نتیجه‌گیری: درمان منفرد یا ترکیبی حاوی ویتامین E به طور متوسط در 6/0 افراد باعث دستیابی به بهبودی در عرض 6 ماه می‌شود اما افزودن اورسودزوکسی کولیک اسید تأثیر درمانی قابل توجهی بر نتیجه‌ی درمان ندارد. تعداد کم نمونه باعث می‌شود که نتوان به راحتی در مورد اثر افزودن UDCA به ویتامین E قضاوت کرد. واژگان کلیدی: ویتامین E، اورسوداکسی کولیک اسید، استئاتوهپاتیت غیر الکلی.

عنوان مقاله [English]

Vitamin E + Ursodeoxycholic Acid (UDCA) Versus Vitamin E for the Treatment of Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Moayyed Alavian 1
  • Zahra Faghihimani 2
  • Morteza Shaabannejhad 3
  • Peyman Adibi 4
1 Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Baghiatallah University Of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD Student, Institute of Nutritional Studies, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Internist, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Emerging prevalence of obesity and subsequently metabolic syndrome induced increment in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Incidence no definite treatment is still available for NAFLD and different groups of drugs were used to treat this condition and it’s related hypertranaminasemia. This study aimed to compare efficacy of vitamin E with or without ursodexycholic acid (UDCA) as two routine treatment modalities in NAFLD. Methods: The study was done in a parallel-arms clinical trial; one using 400 IU vitamin E alone and another associated with 250 mg UDCA TDS. The patients enrolled in the study if they had ultrasound report of NAFD and abnormal ALT level, and were randomized in two groups, than followed for 6 months. ALT decrease to less than 1.5 times upper limit normal was assumed as the target therapeutic response. Findings: Age of two groups (58.5 ± 4.2) did not differ, neither the gender portion varied (54% were male). Body mass index was not different in two groups before the intervention and did not change significantly during the study (28.8 ± 1.2 kg/m2). In the combination treatment group, 13 cases and in the single therapy, 4 persons reached to therapeutic target (P = 0.46). Mean of ALT and AST variations following intervention did not differ in two groups, but transaminase levels significantly decreased at least for 30 IU/L after treatment (P = 0.02). Conclusion: Single therapy with vitamin E or combined therapy with UDCA caused recovery of NAFLD in 60% of patients; although adding UDCA had no significant effect on treatment outcome. Small sample size could cause a pitfall in this study that limits ability to establishing equivalence of two modalities. Key words: Vitamin E, Ursodeoxycholic acid, Non-alcoholic steatohepatitis.