ارتباط فعالیت بیماری لوپوس بر اساس شاخص ارزیابی BILAG با سطح مارکرهای سرولوژیک فعالیت بیماری در بیماران

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لوپوس اریتماتوس سیستمیک یک بیماری التهابی با علت ناشناخته است که می‌تواند ارگان‌های مختلف بدن را درگیر نماید. با توجه به تفاوت‌هایی که چهره‌ی بیماری در اجتماعات مختلف دارد، بر آن شدیم تا بیماران لوپوس شهر اصفهان را مورد مطالعه قرار دهیم. روش‌ها: بیماران مبتلا به فرم قطعی بیماری، طی سال‌های 88-1387 دردرمانگاه روماتولوژی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه‌ با هدف تعیین ارتباط میان ESR، C3، C4 و Anti-dsDNA و فعالیت بیماری لوپوس و نیز تعیین اعتبار و ارزش شاخص ارزیابی کننده‌ی BILAG جهت ارزیابی فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس انجام شد. طی یک مطالعه‌ی مقطعی، بیماران مبتلا به لوپوس مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات در مورد فعالیت بیماری لوپوس بر اساس نمرات به دست آمده از شاخص ارزیابی کننده‌ی BILAG مورد بررسی قرارگرفت. میزان سطوح ESR، C3، C4 و Anti-dsDNA و نمرات به دست آمده از شاخص SLEDAI-2k در تجزیه و تحلیل و بررسی اعتبار شاخص استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از رگرسیون لجستیک ترتیبی انجام شد. یافته‌ها: از 100 بیمار مبتلا به لوپوس 90 درصد زن بودند. میانگین سنی بیماران 8/9 ± 1/31 سال بود. افزایش نمره‌ی شاخص ارزیابی کننده‌ی BILAG با افزایش  ESRو Anti-dsDNA و کاهش سطوح C3 و  C4و افزایش نمره‌ی SLEDAI-2K همراه بوده (عدد P در همه‌ی موارد کمتر از 01/0 بود). نتیجه‌گیری: نتایج این مقاله نشان داد که ESR، C3، C4 و Anti-dsDNA باید در ارزیابی و پی‌گیری بیماران مبتلا به لوپوس مورد استفاده قرارگیرد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص ارزیابی کننده‌ی BILAG دارای ارزش و اعتبار زیادی در تعیین فعالیت بیماری لوپوس است. کلید واژه‌ها: شاخص فعالیت، لوپوس اریتماتوس سیستمیک، ESR، Anti-dsDNA، BILAG index

عنوان مقاله [English]

Correlation of Lupus Activity based on British Isles Lupus Assessment Group Index with Serologic Markers of Lupus Activity in Patients of Rheumatology Clinic

نویسندگان [English]

  • Mansoor Karimifar 1
  • Zahra Sayed Bonakdar 2
  • Siavash Nasiri 3
1 Assistant Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associated Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: This study aimed to determine the correlation between of ESR, C3, C4, anti-dsDNA, and lupus activity and also the construct and criterion validity of the British Isles Lupus Assessment Group (BILAG) index for assessing disease activity in systemic lupus erythematosus (SLE). Methods: Patients with SLE were recruited into a cross-sectional study. Data were analyzed for estimating of SLE disease activity [scores on the BILAG index and Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000 (SLEDAI-2K)]. Overall BILAG scores were determined by the highest score achieved in any of the individual systems in the respective index. Erythrocyte sedimentation rates (ESRs), C3 levels, C4 levels, anti-double-stranded DNA (anti-dsDNA) levels, and SLEDAI-2K scores were used in the analysis of construct validity. Statistical analyses were performed using ordinal logistic regression for construct validity. Finding: Of the 100 patients with SLE, 90% were women. Their mean ± SD age was 31.1 ± 9.8 years. Increasing overall scores on the BILAG index were associated with increasing ESR level, decreasing C3 levels, decreasing C4 levels, and elevated anti-dsDNA levels, and increasing SLEDAI-2K scores (all P < 0.01). Conclusion: These findings showed that the ESR, C3, C4, and anti-dsDNA should be used in the evaluation and management of patients with SLE. Also the results show that the BILAG Index has construct validity. Keywords: Systemic lupus erythematosus, ESR, C3, C4, Anti-dsDNA, BILAG index, The Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index