تأثیر مصرف شکلات بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی: مروری بر شواهد موجود

نوع مقاله : Review Article

نویسندگان

1 کارشناس، گروه تغذیه، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار علوم تغذیه، گروه تغذیه، دانشکده‌ی بهداشت و مرکز تحقیقات امنیت غذایی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تناقضات موجود در مطالعات مختلف در مورد تأثیر مصرف شکلات بر بیماری‌های قلبی، هدف بررسی حاضر، مروری بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه شکلات و بیماری‌های قلبی- عروقی بود. روش‌ها: جستجو درPubMed  در بین سال‌های 1990 تا 2008 با کلید واژه‌های Dark chocolate،Dark chocolate and cardiovascular disease و Dark chocolate and atherosclerosis با محدود کردن آن‌ها بر روی کارآزمایی‌های بالینی انجام شد. تمام مطالعاتی که بر روی افراد سالم یا افراد مبتلا به اختلالات لیپیدی انجام شده بود، وارد مطالعه شد. یافته‌ها: در بیشتر این مطالعات، شکلات حاوی استرول گیاهی باعث کاهش کلسترول تام وLDL  در افراد هیپرکلسترولمیک شده بود. برخی مطالعات اثر مثبت شکلات تیره را بر کاهش تجمع پلاکتی عنوان کرده و برخی دیگر بی‌اثر بودن شکلات سفید و تیره را گزارش کرده است. اثر مثبت شکلات تیره بر حساسیت انسولینی و کاهش مقاومت انسولینی در کارآزمایی‌های بالینی ذکر شده است. در مورد فشارخون، برخی مطالعات اثر مثبت شکلات تیره بر کاهش فشار خون و برخی دیگر بی‌اثر بودن آن را نشان داده است. شکلات تیره باعث کاهش شاخص‌های استرس اکسیداتیو در برخی بررسی‌ها شده اما در برخی دیگر عدم تأثیر شکلات تیره بر شاخص‌هایی چون 8 ایزوپروستان و MDA دیده شده است. نتیجه‌گیری: اکثر کارآزمایی‌های بالینی اثر مثبت شکلات تیره و کاکائو را بر عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی عروقی نشان داده است؛ هرچند که به علت هم‌سو نبودن مطالعات، نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه وجود دارد تا مکانیسم‌های مربوط نیز در مطالعات آتی به طور دقیق شناسایی و تأیید گردد. کلمات کلیدی: شکلات، بیماری‌های قلبی- عروقی، پر فشاری خون، پلی‌فنل‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Chocolate Consumption on Cardiovascular Risk Factors: Review of Current Evidence

نویسندگان [English]

  • Forouzan Faghihzadeh 1
  • Ahma Esmaillzadeh 2
1 Department of Nutrition, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assisstant Professor, Department of Nutrition, School of Public Health and Food Security and Nutrition Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Due to controversies in different studies about the effects of dark chocolate consumption on cardiovascular risk factors, this study aimed to review the current evidence on chocolate consumption and cardiovascular risk factors. Methods: By the use of dark chocolate, dark chocolate and cardiovascular disease, and dark chocolate and atherosclerosis, as keywords, we searched in PubMed through 1990 till 2008. Just clinical trials on apparently healthy people or those suffering from lipid disorders were included. Results: In most studies, consumption of chocolates with plant sterols induced a reduction in serum total cholesterol and LDL in hypercholesterolemic individuals. Positive effects of dark chocolate on reduction of platelet aggregation has been reported in some investigations while others found neutral effects of white and dark chocolate on platelet aggregation. The effect of dark chocolate intake on insulin sensitivity and reduction of insulin resistance are mentioned in some but not all studies. Dark chocolate consumption significantly reduced blood pressure. A reduction in biomarkers of oxidative stress like 8-isoprostane and MDA has also been reported in some trials. Conclusion: Most of the clinical trials indicated favorable effects of dark chocolate and cocoa consumption on cardiovascular risk factors. More research is needed to identify the related mechanisms of action. Key words: Chocolate, Cardiovascular disease, Hypertension, Polyphenols.