تغییر در تجربه‌ی حس بینایی یادگیری فضایی موش‌های صحرایی در ماز آبی موریس را مختل می‌کند

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

2 محقق، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

4 دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: شکل گیری و عملکرد صحیح سیستم عصبی پستانداران بر مبنای فعالیت ذاتی نورون‌ها پایه گذاری می‌شود. طی دوره‌ی بحرانی رشد، تکامل وابسته به تجربه‌ی حسی نیز تأثیر عمیقی بر این فرآیندها می‌گذارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تغییر در تجربه‌ی حس بینایی در دوران بحرانی تکامل مغز بر فرآیندهای یادگیری و حافظه‌ی فضایی موش‌های صحرایی با استفاده از ماز آبی موریس بود. روش‌ها: این مطالعه‌ی تجربی بر روی 30 رأس موش صحرایی نر 45 روزه‌ی ن‍ژاد ویستار، که به طور تصادفی در 3 گروه مساوی توزیع شده بودند، انجام شد؛ حیوانات گروه شاهد (Control یا CO) از بدو تولد تا پایان آزمایشات در شرایط تاریکی روشنایی 12-12 ساعته قرار داشتند؛ گروه DR (Dark Reared) در تاریکی کامل و گروه LR (Light Reared) در روشنایی کامل رشد یافتند. با استفاده از ماز آبی برای بررسی روند یادگیری، حیوانات به مدت 5 شب و هر شب 4 جلسه برای یافتن سکوی پنهان در ماز تلاش کردند. حافظه‌ی فضایی حیوانات با برداشتن سکوی پنهان، طی یک جلسه و در همان شب پنجم آزموده شد. مدت زمان سپری شده در ماز و مسافت پیموده شده محاسبه شد و داده‌ها با آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر سنجیده شدند. یافته‌ها: در مرحله‌ی یادگیری موش‌های گروه شاهد نسبت به دو گروه دیگر، مدت زمان و مسافت کمتری را برای یافتن سکوی پنهان در ماز آبی موریس گذراندند (0001/0 > P). در مرحله‌ی سنجش حافظه، نتایج حاصل اختلاف معنی‌داری نداشت. نتیجه‌گیری: تغییر در تجربه‌ی حس بینایی منجر به ایجاد اختلال در روند یادگیری فضایی موش‌های صحرایی می‌شود؛ در حالی که تشکیل حافظه‌ی فضایی آن‌ها از این تغییرات تأثیر نمی‌پذیرد. واژگان کلیدی: تجربه‌ی حسی، یادگیری فضایی، حافظه‌ی فضایی، ماز آبی موریس، موش صحرایی.

عنوان مقاله [English]

Change in Visual Experience Impairs Rat’s Spatial Learning in Morris Water Maze

نویسندگان [English]

  • Sayyed Alireza Talaei Zavareh 1
  • Saeideh Davari 2
  • Maryam Gholami 3
  • Mahmoud Salami 4
1 Lecturer, Physiology Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
2 Researcher, Physiology Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
3 Student, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
4 Associate Professor, Physiology Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
چکیده [English]

Background: Proper structure and function of mammal’s central nervous system (CNS) is based on inborn neuronal function. Sensory experience-based development deeply affects these processes in the critical period. The aim of this study was to investigate the effects of change in visual experience in critical period of brain development on rat’s spatial learning and memory using Morris water maze (MWM). Methods: This experimental study was carried out on 30 Wistar male rats at 45 days old randomly distributed in 3 groups (n=10 for each group); the CO (Control) group was in 12 h light/12 h dark cycle through birth to the end of the study; the LR (Light Reared) group was in complete light (24 hours) and the DR (Dark Reared) group was in complete darkness. Using MWM, the animals learned to find a hidden platform for 4 trials/day at 5 days. After removing platform, spatial memory was tested at day 5 in one trial. The spent time and distance in the correct quadrant measured and analyzed by repeated measure ANOVA test. Findings: In the learning stage, the CO rats spent less time and distance to find the hidden platform than the other groups (P < 0.0001). There was no difference between all groups in probe trial. Conclusion: Change in visual experience impairs rat's spatial learning and spatial memory formation would not been influenced. Key words: Sensory experience, Spatial learning, Spatial memory, Morris water maze, Rat.