دوره و شماره: دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 987-1087 
اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی

صفحه 1024-1031

الهام فقیه ایمانی؛ مسعود امینی؛ آتوسا ادیبی؛ زهره نادری؛ پیمان ادیبی


بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی

صفحه 1056-1061

بهروز عطایی؛ آتوسا ادیبی؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ پریسا فرزانه فر؛ نازیلا کسائیان


مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی

صفحه 1062-1069

مژگان مرتضوی؛ مهران حلبیان؛ شیوا صیرفیان؛ افسون امامی نائینی؛ زیبا فرج زادگان؛ فیروزه معین زاده؛ شیرین کریمی


موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد

صفحه 1084-1087

نظام الدین برجیس؛ سید مرتضی هاشمی؛ محمد حسین صانعی؛ حمید رضا قاسمی بصیر