هموروئیدکتومی به روش جراحی باز با حداقل خون‌ریزی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات هموروئیدال از بیماری‌های شایع است. روش‌های درمان هموروئید با جراحی شامل چند روش باز یا بسته است که در بین این‌ها روش جراحی باز Milligan morgan hemorrhoidectomy (MMH) به طور شایع در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله روش جدیدی جهت هموروئیدکتومی ارائه شد که در این روش با Primary ligation عروق هموروئیدال قبل از رزکشن بافت هموروئید، میزان خون‌ریزی حین عمل کاهش می‌یابد.روش‌ها: بیماران مبتلا به هموروئید درجه‌ی IV و III به صورت تصادفی در دو گروه 31 نفره‌ی مورد و شاهد تقسیم بندی شدند و همه‌ی موارد توسط یک جراح مورد جراحی قرار گرفتند. گروه مورد به روش جدید و گروه شاهد به روش سنتی MMH جراحی شدند. میزان خون‌ریزی حین عمل و وجود یا عدم احتباس ادراری بعد از عمل برای هر بیمار جداگانه مشخص و ثبت شد.یافته‌ها: در گروه مورد میانگین تعداد گاز خونی شده در حین عمل 9/0 ± 1/2 و در گروه شاهد 5/1 ± 4/4 عدد به دست آمد که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 > P). میزان احتباس ادراری در گروه مورد 3 نفر (7/9 درصد) و در گروه شاهد 1 نفر (2/3 درصد) بود که اگرچه در گروه مورد این تعداد بیشتر بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود (31/0 = P).نتیجه‌گیری: میزان خون‌ریزی حین عمل در روش جدید کمتر از روش سنتی MMH بود (بیش از 50 درصد). این روش باعث کاهش خون‌ریزی بیمار حین عمل می‌شود و می‌تواند باعث کاهش طول مدت عمل و رزکشن بهتر بافت به علت دید بهتر جراح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Open Surgical Hemorrhoidectomy with Minimal Bleeding

نویسندگان [English]

 • Masoud Sayadi 1
 • Akbar Behdad 2
1 Resident, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan. Iran
2 Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan. Iran
چکیده [English]

Background: Hemorrhoid disorders are common diseases and treated by multiple therapies such as symptom relief by medication, outpatient procedures, and surgical interventions in operation room are used. Surgical interventions include open and closed techniques. In many countries Milligan Morgan Hemorrhoidectomy (MMH) is the treatment of choice. The aim of present study was to introduce a new technique with minimal bleeding by primary ligation of hemorrhoidal vessels before hemorrhoidal tissue resection.Methods: Patients with grade III or IV hemorrhoids were randomly divided into intervention or control groups. All patients operated by a single surgeon. In intervention group new technique were applied and control group were operated by traditional MMH procedure. Amount of bleeding during operation, and presence of post operative urinary retention were recorded for each patient.Finding: Sixty two subjects were enrolled in this study and randomly assigned to intervention (n = 31) and control group (n = 31) by mean ages of 46.3 and 43.5 years respectively. The mean number of intraoperative bloody gauzes in intervention group was 2.1 ± 0.9 compared with 4.4 ± 1.5 in control group (P < 0.001). Prevalence of retention among intervention and control group was 9.7% (n = 3) and 3.2% (n = 1) respectively (P = 0.31).Conclusion: Because intraoperative bleeding in the new technique is less than traditional MMH procedure (more than 50%), it is recommended that this procedure can lead to less blood loss and consequently shortened operation time and improve hemorrhoid resection by more visualization of surgical field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hemorrhoid
 • Hemorrhoidectomy
 • Milligan morgan hemorrhoidectomy (MMH)
 1. Corman ML. Hemorrhoids. In: Brown B, McMillan E, LaPlante MM, Editors. Colon and rectal surgery. 5th ed. New York: Lippincott Williams and Wilkins; 2002. p. 177-248.
 2. Holley CJ. History of hemorrhoidal surgery. South Med J 1946; 39: 536-41.
 3. Thomson WJF. The nature of haemorrhoids. British Journal of Surgery 1975; 62(7): 542-52.
 4. Cintron J, Abcarian H. Benign anorectal Hemorrhoids. In: Wolff BG, Fleshman JW, Beck DE, Editors. The ASCRS textbook of colon and rectal surgery. New York: Springer, 2007. p. 156-177.
 5. Morgado PJ, Suarez JA, Gomez LG, Morgado PJ. Histoclinical basis for a new classification of hemorrhoidal disease. Dis Colon Rectum 1988; 31(6): 474-80.
 6. Senagore A, Mazier WP, Luchtefeld MA, MacKeigan JM, Wengert T. Treatment of ad-vanced hemorrhoidal disease: a prospective, randomized comparison of cold scalpel vs. contact Nd: YAG laser. Dis Colon Rectum 1993; 36(11): 1042-9.
 7. Gencosmanoglu R, Sad O, Koc D, Inceoglu R. Hemorrhoidectomy: open or closed technique? A prospective, randomized clinical trial. Dis Colon Rectum 2002; 45(1): 70-5.
 8. Sohn VY, Martin MJ, Mullenix PS, Cuadrado DG, Place RJ, Steele SR. A comparison of open versus closed techniques using the Harmonic Scalpel in outpatient hemorrhoid surgery. Mil Med 2008; 173(7): 689-92.
 9. Stolfi VM, Sileri P, Micossi C, Carbonaro I, Venza M, Gentileschi P, et al. Treatment of hemorrhoids in day surgery: stapled hemor-rhoidopexy vs Milligan-Morgan hemorrhoidectomy. J Gastrointest Surg 2008; 12(5): 795-801.
 10. Ceci F, Picchio M, Palimento D, Cali B, Corelli S, Spaziani E. Long-term outcome of stapled hemorrhoidopexy for Grade III and Grade IV hemorrhoids. Dis Colon Rectum 2008; 51(7): 1107-12.
 11. Bleday R, Pena JP, Rothenberger DA, Goldberg SM, Buls JG. Symptomatic he-morrhoids: current incidence and complications of operative therapy. Dis Colon Rectum 1992; 35(5): 477-81.