بررسی یافته‌های سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران دارای درد موضعی پستان در مقایسه با FNA

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه پرتوشناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که بسیاری از زنان در طول عمر خود تجربه‌ای از دردهای پستانی دارند که سبب بروز اضطراب در آن‌ها می‌شود، در این مطالعه سعی داشتیم حساسیت و ویژگی روش‌های غیرتهاجمی سونوگرافی و ماموگرافی را در تشخیص بدخیمی‌ها در زنان با درد پستان بررسی کنیم.روش‌ها: در این مطالعه، 74 بیمار زن که از درد پستان شاکی بودند و پزشک برای آن‌ها انجام ماموگرافی و سونوگرافی هم زمان را تجویز کرده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات حاصل از انجام ماموگرافی و سونوگرافی این زنان با نتیجه‌ی Fine needle aspiration (FNA) آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفت و حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی این روش‌ها اندازه گیری شد.یافته‌ها: از کل بیماران مورد بررسی تنها 3 مورد در FNA مبتلا به بدخیمی پستان بودند. در این مطالعه، حساسیت و ویژگی ماموگرافی به ترتیب 100 و 2/98 درصد و حساسیت و ویژگی سونوگرافی به ترتیب 67 و 2/97 درصد به دست آمد.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهند که سونوگرافی و ماموگرافی در مواردی که شک قوی به وجود سرطان پستان وجود دارد، روش‌های مناسب جایگزین برای FNA نیستند و در این موارد انجام بیوپسی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mammography and Ultrasound Findings in Patients with Localized Breast Pain Compared with Fine Needle Aspiration

نویسندگان [English]

 • Mehri Sirus 1
 • Vida Nasri 2
1 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Considering that many women during their life experience breast pain that is causing their anxiety, in this study we tried to measure the sensitivity and specificity of breast ultrasound and mammography in diagnosis of malignancies in women with breast pain.Methods: In this study, 74 female patients who were complaining of breast pain and their doctors prescribed ultrasound and mammography, were studied. Data from mammography and ultrasound outcome was compared with data of fine needle aspiration (FNA) and the sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of these procedures were measured.Finding: Only three cases were diagnosed breast cancer patients with FNA. In this study, mammography sensitivity and specificity were respectively 100% and 98.2% and ultrasound sensitivity and specificity were 67% and 97.2% respectively.Conclusion: The results obtained from this study indicate that in strong suspicious cases of breast cancer, ultrasound and mammography are not appropriate procedures and an alternative to FNA. In these cases biopsy is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ultrasound
 • Mammography
 • Breast Cancer
 • Fine Needle Aspiration
 1. Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statis-tics, 2010. CA Cancer J Clin 2010; 60(5): 277-300.
 2. Roberts MM, Elton RA, Robinson SE, French K. Consultations for breast disease in general practice and hospital referral patterns. Br J Surg 1987; 74(11): 1020-2.
 3. Millet AV, Dirbas FM. Clinical management of breast pain: a review. Obstet Gynecol Surv 2002; 57(7): 451-61.
 4. Locker AP, Manhire AR, Stickland V, Ca-seldine J, Blamey RW. Mammography in symptomatic breast disease. Lancet 1989; 333(8643): 887-9.
 5. Soo MS, Rosen EL, Baker JA, Vo TT, Boyd BA. Negative predictive value of sonography with mammography in patients with palpable breast lesions. AJR Am J Roentgenol 2001; 177(5): 1167-70.
 6. Lumachi F, Ermani M, Brandes AA, Boccagni P, Polistina F, Basso SM, et al. Breast complaints and risk of breast cancer. Popula-tion-based study of 2,879 self-selected women and long-term follow-up. Biomed Pharmacother 2002; 56(2): 88-92.
 7. Tumyan L, Hoyt AC, Bassett LW. Negative predictive value of sonography and mammography in patients with focal breast pain. Breast J 2005; 11(5): 333-7.
 8. Sterns EE. Age-related breast diagnosis. Can J Surg 1992; 35(1): 41-5.
 9. Duijm LE, Guit GL, Hendriks JH, Zaat JO, Mali WP. Value of breast imaging in women with painful breasts: observational follow up study. BMJ 1998; 317(7171): 1492-5.
 10. Leung JW, Kornguth PJ, Gotway MB. Utility of targeted sonography in the evaluation of focal breast pain. J Ultrasound Med 2002; 21(5): 521-6.
 11. Stavros AT, Thickman D, Rapp CL, Dennis MA, Parker SH, Sisney GA. Solid breast nodules: use of sonography to distinguish between benign and malignant lesions. Ra-diology 1995; 196(1): 123-34.
 12. Georgian-Smith D, Taylor KJ, Madjar H, Gold-berg B, Merritt CR, Bokobsa J, et al. Sonography of palpable breast cancer. J Clin Ultrasound 2000; 28(5): 211-6.
 13. Moss HA, Britton PD, Flower CD, Freeman AH, Lomas DJ, Warren RM. How reliable is modern breast imaging in differentiating benign from malignant breast lesions in the symptomatic population? Clin Radiol 1999; 54(10): 676-82.