بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که اندوفتالمیت از مهم‌ترین عوارض پس از عمل جراحی کاتاراکت می‌باشد و در صورت رخداد می‌تواند عوارض متعدد چشمی از قبیل کاهش شدید بینایی و یا حتی از دست رفتن بینایی ایجاد کند، به کار گیری روش‌هایی در جهت کاهش این مشکل از اهمیت به سزایی برخوردار است.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی آینده‌نگر، جامعه‌ی هدف بیماران دچار انواع مختلف کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان فیض و کلینیک صدرا بودند. سن و جنس افراد و میزان بروز اندوفتالمیت در آنان ثبت گردید. قابل ذکر است که کلیه‌ی موارد جراحی توسط یک روش جراحی (فیکوامولسیفیکاسیون) انجام گرفت. در همه‌ی بیماران شستشو و استریل کردن پلک‌ها با استفاده از قطره‌ی رقیق شده‌ی بتادین و شیوه‌ی استریل سازی Prep and drep در اتاق عمل به یک طریق انجام پذیرفت. در گروه مورد به بیماران داروی سفوروکسیم تزریق گردید و به گروه شاهد دارویی تزریق نشد. جهت مقایسه‌ی فراوانی نسبی (بروز) عفونت اندوفتالمیت در 2 گروه از آزمون 2χ و در صورت نیاز از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.یافته‌ها: در این مطالعه 11500 بیمار بررسی شدند. 5958 نفر از این بیماران آنتی‌بیوتیک دریافت کردند. 5542 بیمار نیز آنتی‌بیوتیک دریافت نکردند. در طی این مطالعه 7 بیمار (9/21 درصد) از بیماران مبتلا به اندوفتالمیت، آنتی‌بیوتیک دریافت کردند، در حالی که 25 بیمار (1/78 درصد) از بیماران مبتلا به اندوفتالمیت، آنتی‌بیوتیک دریافت نکرده بودند. آزمون دقیق فیشر نشان داد که میزان فراوانی اندوفتالمیت بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری داشته است (001/0 = P).نتیجه‌گیری: فراوانی اندوفتالمیت در بیماران مبتلا به کاتاراکت که تحت عمل جراحی فیکو قرار گرفته، آنتی‌بیوتیک سفوروکسیم دریافت کردند، به طور معنی‌داری کمتر از بیماران مبتلا به کاتاراکتی بود که تحت عمل جراحی فیکو قرار گرفتند ولی آنتی‌بیوتیک دریافت نکردند؛ بر این اساس، تزریق سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از اندوفتالمیت بسیار مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Intracameral Cefuroxime Injection in Prophylaxis of Postoperative Endophthalmitis

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmju 1
 • Hossein Attarzadeh 2
 • Hosseiali Esmaeili 3
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

endophthalmitis provide very different results concerning the incidence and prophylaxis of this very severe complication of cataract surgery. This study aimed to present the outcomes of prophylaxis of postoperative endophthalmitis following cataract surgery with intracameral cefuroxime.Methods: In this study, 11500 patients underwent cataract surgery were selected from our patients attending Sadra clinic and Feiz hospital in Isfahan. All patients underwent phacoemulsification cataract surgery. Case group received an injection of 0.1 ml intracameral cefuroxime at the end of surgery. The data collected in check list and were analyzed by chi-square with SPSS software.Finding: The mean age in patients was 55.2 ± 6.7 years with the range 22-87 years. 5958 patients recieved intracameral cefuroxime and 5542 patients did not. The rate of postoperative endophthalmitis in case group was less than the control group (P < 0.05).Conclusion: Intraocular cefuroxime acts very well for reducing the incidence of postoperative endophthalmitis. It appears safe to use and is easy to prepare.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cefuroxime
 • Endophthalmitis
 • Phacoemulsification
 • Cataract surgery
 1. Endophthalmitis Study Group, European Society of Cataract & Refractive Surgeons. Prophylaxis of postoperative endophthalmi-tis following cataract surgery: results of the ESCRS multicenter study and identification of risk factors. J Cataract Refract Surg 2007; 33(6): 978-88.
 2. Spokes DM, Walters G. Prophylaxis of postoperative endophthalmitis. J Cataract Refract Surg 2007; 33(4): 561-7.
 3. Bron A, Creuzot-Garcher C. Prophylaxis for postcataract endophthalmitis. J Fr Ophtalmol 2007; 30(10): 1027-36.
 4. Diez MR, De la RG, Pascual R, Giron C, Arteta M. Prophylaxis of postoperative en-dophthalmitis with intracameral cefu-roxime: a five years' experience. Arch Soc Esp Oftalmol 2009; 84(2): 85-9.
 5. Yu-Wai-Man P, Morgan SJ, Hildreth AJ, Steel DH, Allen D. Efficacy of intracameral and subconjunctival cefuroxime in prevent-ing endophthalmitis after cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2008; 34(3): 447-51.
 6. Pleyer U, Geldsetzer K. Will intracameral cefuroxime become the new standard in en-dophthalmitis prevention? Klin Monbl Au-genheilkd 2008; 225(11): 934-40.