دوره و شماره: دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389 
آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟

صفحه 1598-1605

طاهره چنگیز؛ پیام کبیری؛ ‌سارا مظفرپور؛ نیما خلیقی نژاد؛ هاجر طاهری؛ عاطفه صادقی‌زاده؛ منیژه عطایی کچویی؛ فرزانه امین پور


بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان

صفحه 1655-1667

افسون امامی نائینی؛ علیرضا شکریان؛ شهرزاد شهیدی؛ مهدی اعظمی؛ سید حسین حجازی؛ مهدی تذهیبی


نقش لپتین در باروری

صفحه 1701-1713

فاطمه السادات امجدی؛ انسیه صالحی؛ شقایق حق جوی جوانمرد