بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خودکشی در نظام خدمات بهداشتی اولیه بر شدت افکار و عود خودکشی افراد اقدام کننده

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: خودکشی سبب عوارض جسمی، روانی و اجتماعی متعددی از جمله نقص عضو و از هم پاشیدن کانون خانواده می‌گردد. رها ماندن فردی که خودکشی کرده است، علاوه بر افزایش احتمال عود خودکشی، به معنی تداوم ناهنجاری فرد و خانواده خواهد بود. به نظر می‌آید نظام سلامت بستر مناسبی برای پیش‌گیری از عود خودکشی باشد ولی آیا با توجه به شرایط موجود، اجرای یک دستورالعمل برای پیش‌گیری از عود خودکشی موفق خواهد بود؟ در این مطالعه تأثیر ادغام مراقبت پس از خودکشی در سطح اول خدمات بهداشتی درمانی بر کاهش شدت افکار و عود خودکشی بررسی شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مداخله‌ای، افراد اقدام کننده به خودکشی بستری شده در دو بیمارستان اصفهان وارد مطالعه شدند. از بین آنان افرادی که ساکن روستاها یا حاشیه شهر بودند شناسایی شده، به طور تصادفی به دو گروه (46 نفر مداخله و 38 نفر شاهد) تقسیم شدند. راهنمای مراقبت سازمان بهداشت جهانی، ترجمه و متناسب با شرایط ایران اصلاح گردید (ارزیابی، حمایت، پی‌گیری) و فلوچارت ساده‌ای برای مداخله‌ی بهورز تهیه شد. پس از آموزش کارشناسان بهداشت روان و با هماهنگی شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان، بهورزان یا کاردان‌های مسؤول، افراد خودکشی کننده را با ارتباط تلفنی و حضوری و بر اساس اصول PHC و با کمک راهنما مراقبت نمودند. شدت افکار خودکشی با پرسش‌نامه‌ی استاندارد افکار خودکشی Beck، قبل و 3 ماه بعد از مداخله‌ی ارزیابی و تغییرات آن در دو گروه مقایسه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار 16SPSS و آزمون‌های 2χ، Independent-t، Mann Whitney و Ancova استفاده شد.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی شدت افکار خودکشی در گروه آزمون قبل از مداخله 8/19 و پس از آن 5/10 بود (001/0 > P). در گروه شاهد نیز میانگین نمره از نظر آماری معنی‌دار بود (از 6/19 به 14 رسید). در این مدت هیچ گونه خودکشی رخ نداد.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق، ادغام طرح پیش‌گیری از خود کشی در نظام ارایه‌ی خدمات سلامت باعث کاهش شدت افکار خودکشی در افراد اقدام کننده گردید. تفاوت در شدت افکار خودکشی در گروه شاهد می‌تواند علاوه بر حمایت خانواده ناشی از استفاده از منابعی مثل بخش خصوصی باشد. معرفی و جلب حمایت منابعی مثل خانواده، روحانیون و سازمان‌ها توسط پرسنل بهداشتی نقش بسزایی در بهبود سلامت روان، از جمله کاهش شدت افکار خودکشی، دارد و فرصتی برای مدیران محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Post Suicidal Intervention Guideline in Primary Health Care on Severity of Suicidal ideation in Rural Area

نویسندگان [English]

 • Seyed Ahmad Mahmoudian 1
 • Amir Foroughi 2
 • Seyed Reza Eshagi 3
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Suicide is an important problem of communities. This indecent behavior can cause organic, psychological, and social morbidities such as organ defects, family derangement, and rejection from family and community. Suicide repetition rate is high with only limited research been put to its prevention. With considering the situation of health care system of Iran, are uses of resource and guideline in this system useful for this care?Methods: This research was a randomized controlled trial. Attempted hospitalized suicide persons were entered into the study. Persons from villages or marginal area of Isfahan city in the supervision of health centers were divided to two groups randomly. WHO guideline was translated and revised according to situation of Iran. Then simple follow chart was designed. We integrated this protocol as a mental health pilot program to the health network of Isfahan province. The Behvarz (Primary health personnel) were educated several sessions about support and follow up of the patient. Intervention was done with telephone and verbally. Researcher visited the health house randomly. Intervention lasting 3 months; a control group was established prospectively without intervention. The outcome was measured by severity of suicidal ideation and repetition of suicide attempt.Finding: Mean score of suicidal ideation in intervention group before and after was19.8 and 10.5, that difference was statistically significant (P <0.001). In control group also this score was significant, let down 19.6 to 14. In run of this period no suicide was occurred.Conclusion: According to Beck score, integration of the model can decrease suicidal ideation so health system of Iran is appropriate site for care to these persons. In control group people also improved their mental status in many ways. Attraction of supportive resources such as family, friend, and spirituals do a significant role to improve mental health status and is an opportunity for managers. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Suicide
 • Post-suicide intervention
 • Primary Health Care
 • Social support
 1. Islami Nasab A. Principles of psychological crises and suicide behavior, self-destructive and aggressive. Tehran: Ferdows Publications; 1999.
 2. Sadock BJ, Kaplan HI, Sadock VA. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 3. World Health Organization Division of Mental Health. Guidelines for the primary prevention of mental, neurological and psychosocial disorders: Principles for primary prevention. Philadelphia: WHO; 1993.
 4. Asdbeigei H. Suicide in the world situation. Journal of Behavioral Sciences Research Center 2008; 6(2 Suppl):15-7.
 5. Zad Housh K. Relationship between amount and type of social support and suicide, [PhD Thesis] Isfahan: Isfahan University of Medical Sceince; 1998.
 6. Department of Social and Management Guidance Command Isfahan. Social studies, the report analyzed 2006 suicides per year in Isfahan Province [Online] 2006; Available from: URL: http://www.isfahanportal.ir/.
 7. Ministry of Health and Medical Education. National Mental Health Plan. Tehran: Office Disease; 1988.
 8. Barkhourdar N, Jahanghirei K, Barkhourdar N. The study of incidence and risk factors of suicide in rural areas of Kermanshah city (during 2000-2006). Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 2009; 27(2):219-25.
 9. Beck AT, Brown GK, Steer RA, Dahlsgaard KK, Grisham JR. Suicide ideation at its worst point: a predictor of eventual suicide in psychiatric outpatients. Suicide Life Threat Behav 1999; 29(1):1-9.
 10. Hakim Shoushtari M, Malakoutei SK, Panaghei L, Mansourei N. Cause cognitive factors affecting suicide in Iran: a systematic review. Journal of Behavioral Sciences Research Center 2008; 6(2 Suppl):36.
 11. Yekeh Fallah M, Yekeh Fallah L. Epidemiologic study suicide in selected health centers affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2002-2007. Journal of Behavioral Sciences Research Center 2008; 6(2 Suppl):67-9.
 12. Hirayasu Y, Kawanishi C, Yonemoto N, Ishizuka N, Okubo Y, Sakai A, et al. A randomized controlled multicenter trial of post-suicide attempt case management for the prevention of further attempts in Japan (ACTION-J). BMC Public Health 2009; 9:364.
 13. Pour Sharifi H, Boulharei J, Peyrouvei H, Yaghoubei H, Zaranei F. Reported the first phase of a comprehensive plan to prevent suicide in universities in Tehran University. Journal of Behavioral Sciences Research Center 2008;6(2 Suppl): 24.
 14. Jalali Nia SH, Peykarei N. Suicide prevention programs in the victims in school. Journal of Behavioral Sciences Research Center 2008;6(2 Suppl): 28.
 15. Hakim Zadeh GH, Pasha GR, Naderei F. Impact of religious teachings on suicide trends addiction female students in Ahwaz city in 2006-2007. Journal of Behavioral Sciences Research Center 2008; 6(2 Suppl):35.
 16. Hanasab Zadeh Isfahani M, Yekeh Yazdan Doust R, Gharaei B, Ali Asghar Nejad F. Preliminary performance study guide minds knowledge-based cognitive therapy (MBCT) for depressed patients with suicide ideation: case report. Journal of Clinical Psychology - University of Semnan 2009;1(1):35-47.
 17. Khajeedinei N, Hasan Zadeh M, Noujoumei M, Feleshman A. Effect of short-term intervention telephone or in-person follow up with regular treatment in the prevention of suicide attempt this with normal individuals. Journal of Behavioral Sciences Research Center 2008;6(2 Suppl):38.
 18. Zeinali SH. Problem-solving coping styles in suicide attempters with normal individuals. Journal of Behavioral Sciences Research Center 2008; 6(2 Suppl):42.
 19. Soltani Nejad A, Anisei J. Patient-oriented follow-up treatment and suicide using CBT. Journal of Behavioral Sciences Research Center 2008;6(2 Suppl):43-4.
 20. Mousavi Chalak H. Community and its role in emergency intervention in the field when suicide. Journal of Behavioral Science Research Center 2008; 6(2 Suppl):62-3.