بررسی نتایج ترانسفر تاندون عضلات فلکسور کارپی رادیالیس و فلکسور کارپی اولناریس در آسیب‌های قدیمی عصب رادیال

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که آسیب عصب رادیال بسیار ناتوان کننده است، ترمیم عصب و یا بازگرداندن عملکرد از دست رفته‌ی آن تا حد امکان، به وسیله‌ی تاندون ترانسفر، از اهمیت والایی برخوردار است و کیفیت زندگی فرد را به طور قابل توجهی ارتقا می‌دهد. در این مطالعه دو روش انتقال تاندون FCR و انتقال تاندون FCU در ترمیم آسیب‌های قدیمی عصب رادیال مورد مقایسه قرار گرفت.روش‌ها‌: این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی در مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) و کاشانی اصفهان به انجام رسید‌. بیماران مشمول این طرح، افرادی هستند که عصب رادیال آن‌ها آسیب دیده و اقدام جراحی برای ترمیم عصب در زمان مناسب برای آنها صورت نگرفته بود و یا ترمیم عصب در آنان موفقیت آمیز نبوده است. این بیماران طی یک دوره‌ی هفت ساله به کلینیک مراجعه کرده، کاندیدای عمل جراحی تاندون ترانسفر شده بودند‌. بیماران به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند و در یک گروه از FCR و در گروه دیگر از FCU استفاده شد‌. بیماران شش ماه پس از عمل، معاینه شدند و نتایج به دست آمده در پرسش‌نامه‌ی ویژه ثبت گردید‌. اطلاعات به دست آمد‌ه با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری 2χ و Student-t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌.یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین Active fingers extension و Active Ulnar deviation برای دو گروه FCU و FCR مشاهده شد (045/0 = P). طبق آزمون دقیق فیشر‌، توزیع فراوانی تغییر شکل غیر طبیعی ساعد در دو گروه تفاوت معنی‌دار داشت (001/0 > P).نتیجه‌گیری: به دلیل کمتر بودن شیوع بد شکلی در ناحیه‌ی ساعد و همچنین مطلوب‌تر بودن دامنه‌ی حرکات جانبی مچ دست و نیز بیشتر بودن دامنه‌ی اکستانسیون فعال انگشتان در روش انتقال تاندون FCR، می‌توان در صورت وجود اندیکاسیون، از این روش درمانی در بیماران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results of Flexor Carpi Radialis and Flexor Carpi Ulnaris Tendon Transfers in Chronic Radial Nerve Palsy

نویسندگان [English]

 • Abolghasem Zarezadeh 1
 • Mohammad Dehghani 2
 • Ali Zarezadeh 3
 • Elham Nasri 3
1 Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Palliative tendon transfer procedures for radial nerve palsy are continuing to evolve. There is a big history behind this procedure. Many studies are done and they have gradually led to describe two basic methods of transfer, using the flexor carpi ulnaris or the flexor carpi radialis for transfer. There are some differences in cosmetic and functional results of these surgical plans. This study was done to compare these two methods.Methods: This study was done in Alzahra hospital in Isfahan. 41 known cases of chronic radial nerve palsy that had the inclusion criteria were selected during 7 years. They had divided into 2 groups randomly. In one group, we used flexor carpi radialis (FCR) and in the other one we used flexor carpi ulnaris (FCU) to restore fingers (metacarpophalangeal joint) extension. Post operative plan was the same in both groups. A questionnaire was designed and each patient was evaluated by physical exam. The collected data was analyzed by SPSS software. The chi square, t, and Fischer tests were used for data analyzing.Finding: There was significant difference between fingers active extension, Ulnar deviation and cosmetic results in two groups (P < 0.05). The difference between wrist extension, infection and scar formation was not significant (P > 0.05).Conclusion: The use of FCR method had better results in our study. We recommend this method if the patient does not have any contra indications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tendon transfer
 • Flexor carpi radialis
 • Flexor carpi ulnaris
 1. Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2000.
 2. Doyle JR, Botte MJ. Surgical Anatomy of the Hand and Upper Extremity. 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
 3. Omer GE, Jr. Results of untreated peripheral nerve injuries. Clin Orthop Relat Res 1982;(163):15-19.
 4. Samardz M, Grujic D, Milinkovic ZB. Radial nerve lesions associated with fractures of the humeral shaft. Injury 1990; 21(4): 220-2.
 5. Lowe JB, III, Sen SK, Mackinnon SE. Current approach to radial nerve paralysis. Plast Reconstr Surg 2002; 110(4): 1099-113.
 6. Labosky DA, Waggy CA. Apparent weakness of median and ulnar motors in radial nerve palsy. J Hand Surg Am 1986; 11(4): 528-33.
 7. Green D, Hotchkiss R, Pederson WC. Green's Operative Hand Surgery: 2-Volume Set. 5th ed. New york: Churchill Livingstone, 2005.
 8. Tubiana R. Problems and solutions in palliative tendon transfer surgery for radial nerve palsy. Tech Hand Up Extrem Surg 2002; 6(3): 104-13.
 9. ALTMAN H, TROTT RH. Muscle transplantation for paralysis of the radial nerve. J Bone Joint Surg Am 1946; 28: 440-6.
 10. Ropars M, Dreano T, Siret P, Belot N, Langlais F. Long-term results of tendon transfers in radial and posterior interosseous nerve paralysis. J Hand Surg Br 2006; 31(5): 502-6.
 11. Billington RW. Tendon transplantation for musculospiral (radial) nerve injury. J Bone Joint Surg Am 1922; 4: 538-47.
 12. Brooks D. Peripheral nerve injuriesw: Reconstruct-ive techniques. In: Smith RC, editor. Operative Surgery. London: Butterworth, 1969: 20-5.
 13. Dunn N. Treaqtment of lesion of the musculo-spiral nerve in military surgery. J Bone Joint Surg Am 1918; 16(s2): 258-65.
 14. Jones R. On suture of nerves, and alternative methods of treatment by transplantation of tendon. BMJ 1916; 1: 679-82.
 15. Parkes AR. Some useful tendon transplants. J Bone Joint Surg 1959; 41:-217.
 16. Pulvertaft RG. Techniques in hand surgary. J Bone Joint Surg 1960; 42:-907.
 17. Stiles HJ. Operative treatment of nerve injuries. Am J Orthop Surg 1918; 16: 351-63.
 18. Kruft S, von Heimburg D, Reill P. Treatment of irreversible lesion of the radial nerve by tendon transfer: indication and long-term results of the Merle d'Aubigne procedure. Plast Reconstr Surg 1997; 100(3): 610-6.
 19. Jones R. Tendon transplantation in cases of musculo- spiral injuries not amenable to suture. Am J Surg 1921; 35: 333-5.
 20. ZACHARY RB. Tendon transplantation for radial paralysis. Br J Surg 1946; 34: 358-64.
 21. Gaur SC, Swarup A. Radial nerve palsy caused by injections. J Hand Surg Br 1996; 21(3): 338-40.
 22. Boyes JH. Tendon transfers for radial palsy. Bull Hosp Joint Disease 1960; 21: 97-105.
 23. Gousheh J, Arasteh E. transfer of a single flexor carpi ulnaris tendon for treatment of radial nerve palsy. Journal of hand surgery 2006; 31B(5): 542-6.
 24. Brand PW. Operations to restore muscle balance to the hand. In: Louis CV, editor. Clinical mechanics of the hand. Mosby Co, 1985: 127-65.
 25. Lamb DW. Biomechanics of tendon transfer. The hand and upper limb, vol 2: The paralysed hand. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1987: 190-213.
 26. Raskin KB, Wilgis EF. Flexor carpi ulnaris transfer for radial nerve palsy: functional testing of long-term results. J Hand Surg Am 1995; 20(5): 737-42.
 27. Sammer DM, Chung KC. Tendon transfers: part I. Principles of transfer and transfers for radial nerve palsy. Plast Reconstr Surg 2009; 123(5): 169e-77e.
 28. Ring D, Chin K, Jupiter JB. Radial nerve palsy associated with high-energy humeral shaft fractures. J Hand Surg Am 2004; 29(1): 144-7.