بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه آمار، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و تحت همودیالیز، به واسطه‌ی اختلال در عملکرد لکوسیت‌ها و کاهش تعداد آن‌ها، اختلال در پاسخ‌های ایمنولوژیک مانند فاگوسیتوز و کموتاکسی و نیز اختلال در عملکرد کمپلمان دچار ضعف سیستم ایمنی بوده، مستعد ابتلا به عفونت‌های فرصت طلب می‌باشند. در زمینه‌ی شیوع عفونت‌های انگلی و قارچی روده در بیماران تحت همودیالیز مطالعات محدودی وجود دارد و با همین هدف، این بررسی انجام شد.روش‌ها: 330 نمونه‌ی مدفوع از بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که تحت همودیالیز بودند، جمع آوری شد. پس از ثبت مشخصات بیماران در پرسش‌نامه، بر روی هر نمونه‌ی جمع آوری شده آزمایشات مستقیم، تغلیظ، رنگ‌آمیزی وکشت با روش‌های آزمایشگاهی ویژه انجام گرفت.یافته‌ها: شیوع آلودگی به انگل‌ها و قارچ‌های روده‌ای در بیماران تحت همودیالیز به ترتیب 9/23 و 1/36 درصد محاسبه گردید. اندولیماکس نانا با 4/6 درصد و ژئوتریکوم کاندیدوم با 9/10 درصد به عنوان شایع‌ترین گونه‌ی انگلی و قارچی روده در بیماران دیالیزی گزارش شدند. بیشترین میزان آلودگی به انگل‌ها و قارچ‌های روده‌ای به ترتیب در گروه سنی 65-51 سال (7/29 درصد) و بالای 65 سال (3/60 درصد) مشاهده شد. بین سن و شیوع انگل‌ها و قارچ‌های روده‌ای رابطه‌ی معنی‌دار آماری به دست آمد (به ترتیب 002/0 = P و 004/0 = P). بین جنسیت و شیوع عفونت‌های انگلی روده هیچ رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت (184/0 = P)، در حالی که بین جنسیت و شیوع عفونت‌های قارچی روده اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده شد (028/0 = P). بین شیوع عفونت‌های انگلی و قارچی روده با طول مدت دیالیز و وضعیت بهداشت ظاهری رابطه‌ی معنی‌دار آماری وجود داشت (05/0 > P) اما با محل سکونت افراد تحت مطالعه هیچ رابطه‌ی معنی‌داری به دست نیامد (05/0 < P). شایع‌ترین شکایت گوارشی بیماران مورد بررسی یبوست و پس از آن نفخ شکم گزارش شد. نتیجه‌گیری: نظر به این که میزان شیوع عفونت‌های انگلی و قارچی روده در بیماران تحت همودیالیز از درصد به نسبت بالایی برخوردار است، به پزشکان و متخصصان نفرولوژی پیشنهاد می‌شود که قبل از تجویز داروهای مختلف، بیمار را از نظر عفونت‌های انگلی و قارچی روده مورد آزمایش کلینیکی قرار دهند. همچنین توصیه می‌شود که آزمایش مدفوع از نظر بررسی میکروسکوپی و کشت جزء آزمایشات بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که قرار است تحت پیوند کلیه قرار گیرند، در نظر گرفته شود تا در صورت وجود عوامل عفونی، بیماران به سرعت تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Intestinal Parasitic and Fungal Agents in He-modialysis Patients in Isfahan

نویسندگان [English]

 • Afsoun Emami Naeini 1
 • Alireza Shekarian 2
 • Shahrzad Shahidi 1
 • Mahdi Azami 3
 • Seyed Hosein Hejazi 4
 • Mahdi Tazhibi 5
1 Associate Professor, Department of Nephrology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Statistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Patients with chronic renal failure and hemodialysis, due to leukocyte dysfunction and reduced number, impaired immunological responses such as phagocytosis and chemotaxi and also, complement dysfunction are susceptible to opportunistic infections. In the field of intestinal parasitic and fungal infections in patients on hemodialysis are few studies and with the same goal, this study was conducted.Methods: 330 stool samples from hemodialysis patients with chronic renal failure were collected. After recording the patient profile in questionnaire, different tets with specific laboratory methods was performed on each sample.Finding: The prevalence of intestinal parasites and fungi in hemodialysis patients were 23.9 and 36.1 percent, respectively. Endolymax Nana (6.4 percent) and Geotricum Candidom (10.9 percent) were the most common fungi and parasite in dialysis patients. The highest rate of intestinal parasites and fungi were reported in the age groups of 65-51 years (29.7 percent) and over 65 (60.3 percent), respectively. Between age and prevalence of intestinal parasites and fungi was statistically relationship (P= 0.002 and P = 0.004, respectively). There was no significant relationship between gender and the prevalence of intestinal parasitic infections (P = 0.184), while the relation of incidence of fungal infections and gender was significant (P = 0.028). There was significant relationship between the prevalence of intestinal parasitic and fungal infections and the duration of dialysis and health status (P < 0.05) but with Location subjects no significant relationship was found (P > 0.05). The most common digestive symptom was constipation and then, abdominal bloating was reported.Conclusion: Considering that the prevalence of intestinal parasitic and fungal infections in patients undergoing hemodialysis is high, general physisians and specialists recommend that before different drugs prescribed, the patient parasitic and fungal infections of the intestines should be evaluated. Furthermore, the microscopic examination of stool culture and component tests of patients with chronic renal failure undergoing kidney transplantation should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intestinal parasites
 • Intestinal Fungi
 • Hemodialysis patients
 • Prevalence
 1. (Gutierrez Y. Diagnostic pathology of parasitic infections with clinical correlations. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2000. p. 49-50.
 2. Mayhall CG. Hospital epidemiology and infection control. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
 3. Alter MJ, Tokars JI. Preventing transmission of infections among chronic hemodialysis patients. Nephrol Nurs J 2001; 28: 537-43.
 4. Barbosa DA, Gunji CK, De CassiaBittencourt AR, Belasco AG, Diccini S, Vattimo F. et al. Co-morbidade e mortalidade de pacientes em inicio de dialise. Acta Paul Enferm 2006; 19(3): 304-9.
 5. Botero JH, Castano A, Montoya MN, Ocampo NE, Hurtado MI, Lopera MM. A preliminary study of the prevalence of intestinal parasites in immunocompromised patients with and without gastrointestinal manifestations. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2003; 45(4): 197-200.
 6. Hayashi M, Inamori M, Goto K, Akiyama T, Fujita K, Ikeda I, et al. Blastocystis hominis in-fection in patient with regular dialysis. J Gastroenterol 2006; 41(6): 605-6.
 7. Lewthwaite P, Gill GV, Hart CA, Beeching NJ. Gastrointestinal parasites in the immunocom-promised. Curr Opin Infect Dis 2005; 18(5): 427-35.
 8. Sharifei M. Prevalence of intestinal parasitic infections in kidney transplant patients in comparison with controls, [PhD Thesis] Isfahan: Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences; 2007.
 9. Atharei A, Sadafei H, Togeh GR. Preva-lence of intestinal parasites in patients consuming drugs weaken the immune system in Tehran; 1998. Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2000; 8(30-31): 61-8.
 10. Nateghi Rostami M, Keshavarz H, Eskandari E, Kia EB, Rezaeian M. Intestinal Parasitic Infections in Renal Transplant Recipients. Iranian Journal of Parasitology 2007; 2(3): 16-23.
 11. Guk SM, Seo M, Park YK, Oh MD, Choe KW, Kim JL, et al. Parasitic infections in HIV-infected patients who visited Seoul National University Hospital during the period 1995-2003. Korean J Parasitol 2005; 43(1): 1-5.
 12. Valar C, Keitel E, Dal Pra RL, Gnatta D, Santos AF, Bianco PD et al. Parasitic infection in renal transplant recipients. Transplant Proc 2007; 39(2): 460-2.
 13. Kumar SS, Ananthan S, Saravanan P. Role of coccidian parasites in causation of diarrhoea in HIV infected patients in Chennai. Indian J Med Res 2002; 116: 85-9.
 14. Husain S, Alexander BD, Munoz P, Avery RK, Houston S, Pruett T, et al. Opportunistic mycelial fungal infections in organ transplant recipients: emerging importance of non-Aspergillus mycelial fungi. Clin Infect Dis 2003; 37(2): 221-9.
 15. Rezaeian M, Mahbod AA, Mohrez M, Rasoul Nejad M, Meamar AR. Bacterial, parasitic and fungal infection causing diarrhea in AIDS pa-tients in Iran. Research Journal- Medical School of Shahid Beheshti University of Medical Sciences 1997; 21(4): 32-40.
 16. Hailemariam G, Kassu A, Abebe G, Abate E, Damte D, Mekonnen E, et al. Intestinal parasitic infections in HIV/AIDS and HIV seronegative individuals in a teaching hospital, Ethiopia. Jpn J Infect Dis 2004; 57(2): 41-3.
 17. Prasad KN, Nag VL, Dhole TN, Ayyagari A. Identification of enteric pathogens in HIV-positive patients with diarrhoea in northern India. J Health Popul Nutr 2000; 18(1): 23-6.
 18. Singh N, Chang FY, Gayowski T, Marino IR. Infections due to dematiaceous fungi in organ transplant recipients: case report and review. Clin Infect Dis 1997; 24(3): 369-74.
 19. Seyrafian S, Pestehchian N, Kerdegari M, Yousefi HA, Bastani B. Prevalence rate of Cryptosporidium infection in hemodialysis patients in Iran. Hemodial Int 2006; 10(4): 375-9.
 20. Togeh GR, Keyhani M, Atharei A, Sadafei H. Prevalence of intestinal parasites in cancer pa-tients undergoing chemotherapy. Tehran University Medical Journal 2000; 58(1): 52-8.
 21. Doroskar Moghadam D, Aazamei M, Salehei R, Salehei M. Determine the species of parasite cryptosporidium analysis 18s rRNA gene PCR-RFLP. Journal of Basic Medical Sciences 2005; 8(4): 232-4.
 22. Eynei Najaf Abadei H, Doroskar Moghadam D. Abundance of Cryptosporidium infection types Drafrad favorably with the field and determines the sensitivity and effectiveness of its detection methods, [MSc Thesis] Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 1997.
 23. Tappeh KH, Gharavi MJ, Makhdoumi K, Rahbar M, Taghizadeh MA. Prevalence of Cryptosporidium spp. Infection in Renal Transplant and Hemodialysis Patients. Iranian Journal of Public Health 2006; 35(3): 54-7.
 24. Heyworth MF. Immunology of Giardia and Cryptosporidium infections. J Infect Dis 1992; 166(3): 465-72.
 25. Zali MR, Mehr AJ, Rezaian M, Meamar AR, Vaziri S, Mohraz M. Prevalence of intestinal parasitic pathogens among HIV-positive individuals in Iran. Jpn J Infect Dis 2004; 57(6):268-270.
 26. Meamar AR, Rezaian M, Mohraz M, Zahabian F, Hadighi R, Kia EB. A Comparative Analysis of Intestinal Parasitic Infections between HIV+/AIDS Patients and Non-HIV Infected In-dividuals. Iranian Journal of Parasitology 2007; 2(1): 1-6.
 27. Xess I, Mohanty S, Jain N, Banerjee U. Preva-lence of Aspergillus species in clinical samples isolated in an Indian tertiary care hospital. Indian J Med Sci 2004; 58(12): 513-9.
 28. HIV/AIDS patients and Non-HIV infected individuals. Iranian. J. Parasitol. 2004; 22: 1-6.
 29. Immaculata X., Srujana M., Neena J., Uma B. Prevalence of Aspergillus Species in Clinical Samples isolated in Indian tertiary care hospital. Indian. J. Medical. Science. 2004; 58: 513-9.