بررسی توزیع فراوانی و توزیع سنی انواع کیست‌های نئوپلاستیک و غیر نئوپلاستیک تخمدان در نمونه‌های سیستکتومی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کیست‌های تخمدان از جمله شایع‌ترین وضعیت‌های پاتولوژیک تخمدان هستند. این مطالعه با هدف تعیین توزیع فراوانی و توزیع سنی انواع کیست‌های غیر نئوپلاستیک و نئوپلاستیک تخمدان در نمونه‌های سیستکتومی تخمدان انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل زنان مبتلا به کیست تخمدان بود که از سال 1386 تا 1388 در بیمارستان بهشتی اصفهان تحت عمل جراحی سیستکتومی قرار گرفتند. تعداد نمونه، 200 عدد و روش نمونه گیری سرشماری بود. بیماران بر اساس سن در یکی از سه گروه پیش از بلوغ، سنین باروری و سنین پس از منوپوز قرار گرفتند. کیست‌های تخمدان به دو گروه غیر نئوپلاستیک و نئوپلاستیک تقسیم شدند. اطلاعات از گزارش پاتولوژی و پرونده‌ی بیماران جمع آوری و وارد فرم جمع آوری اطلاعات گردید و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحت آنالیز آماری قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سن بیماران مورد مطالعه 8/9 ± 4/31 سال بود. 5/1 درصد بیماران در سن پیش از بلوغ، 92 درصد در سنین باروری و 5/6 درصد در سنین پس از منوپوز قرار داشتند. 42 درصد کیست‌ها نئوپلاستیک و 58 درصد غیر نئوپلاستیک بودند. ارتباط معنی‌داری بین ماهیت کیست و گروه سنی دیده نشد. اندومتریوز با فراوانی 18 درصد شایع‌ترین کیست تخمدان در بیماران مورد مطالعه بود و میانگین سنی بیماران بر حسب نوع کیست تفاوت معنی‌دار نشان داد. سروز سیست آدنوما و کیست درموئید هر یک با فراوانی 1/32 درصد شایع‌ترین کیست‌های نئوپلاستیک بودند و میانگین سن بیماران مبتلا به کیست‌های نئوپلاستیک بر حسب نوع کیست تفاوت معنی‌دار نداشت. اندومتریوز با فراوانی 31 درصد شایع‌ترین کیست غیرنئوپلاستیک بود و ارتباط معنی‌داری بین نوع کیست غیر نئوپلاستیک و گروه سنی دیده نشد.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه کیست‌های غیرنئوپلاستیک تخمدان فراوان‌تر از کیست‌های نئوپلاستیک بود و اندومتریوز شایع‌ترین نوع کیست تخمدان بود. اکثریت کیست‌های تخمدان در سنین باروری مشاهده شد.واژگان کلیدی: کیست تخمدان، کیست نئوپلاستیک، کیست غیر نئوپلاستیک، اندومتریوز، سروز سیست آدنوما، درموئید سیست.

عنوان مقاله [English]

The Frequency and Type of Neoplastic and Nonneoplastic Ovarian Cysts in Cystectomy Specimens

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sobhan Ardakani 1
  • Fereshteh Mohammadizadeh 1
  • Fatemeh Sadr 2
1 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Ovarian cysts are among the most frequent pathologic states of the ovary. The goal of this study was to determine the frequency and age distribution of various types of ovarian cysts.Methods: In this cross-sectional investigation, 200 women with ovarian cyst who had undergone ovarian cystectomy in Beheshti hospital in Isfahan between years 2007-2009 entered the study. Three age groups including prepuberty, reproductive, and postmenopausal were considered. The cysts were categorized as nonneoplastic or neoplastic. Data were extracted from pathology reports and patients’ records. SPSS software was used for data analysis.Finding: Mean age of the patients was 31.4 ± 9.8 years. 1.5%, 92%, and 6.5% of the patients were in prepuberty, reproductive, and postmenopausal age groups, respectively. 42% of the cysts were neoplastic and 58% were nonneoplastic. No statically significant relationship was observed between the nature of the cyst and age group. Overall, endometriosis with frequency of 18% was the most frequent cyst. Among neoplastic cysts, serous cystadenoma and dermoid cyst, each with frequency of 31.2% were the most common types. There wasn’t any significant relationship between the mean ages of various neoplastic cysts. Endometriosis with the frequency of 31% was the most common nonneoplastic cyst and there wasn’t any significant relationship between the age group and the type of nonneoplastic cyst. Conclusion: The majority of ovarian cysts are nonneoplastic and endometriosis is the most frequent type of ovarian cysts in surgically removed specimens. Most of the ovarian cysts are observed in reproductive age.Keywords: ovarian cyst- neoplastic cyst- nonneoplastic cyst- endometriosis- serous cystadenoma- dermoid cyst.

  1. Kreuzer GF, Paradowski T, Wurche KD, Flenker H. Neoplastic or nonneoplastic ovarian cyst? The role of cytology. Acta Cytol 1995; 39(5): 882-6.
  2. William M. What is an Ovarian Cyst? 1996; Available on:
  3. http://www.personal.u-net.com/~njh/cyst.html
  4. Hughey A. Adnexal Mass. 2009; Available on: http://www.brooksidepress.org/Products/Military_OBGYN/Textbook/Problems/OvarianNeoplasm.htm
  5. Caruso PA, Marsh MR, Minkowitz S, Karten G. An intense clinicopathologic study of 305 teratomas of the ovary. Cancer 1971; 27(2):343-8.
  6. Evans AT, III, Gaffey TA, Malkasian GD, Jr., Annegers JF. Clinicopathologic review of 118 granulosa and 82 theca cell tumors. Obstet Gy-necol 1980; 55(2):231-8.