بررسی کارآمدی نسبی ‌آموزش‌های خانواده و مهارت‌های زندگی بر نگهداری بیماران روانی مزمن در خانواده

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسنده

استادیار روان‌شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکدهی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی کارآمدی نسبی‌ آموزش‌های خانواده و مهارت‌های زندگی بر نگهداری بیماران روانی مزمن در خانواده در شهر مشهد پرداخته است. روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی، نمونه‌ای به حجم 300 ‌نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای از بین خانواده‌های بیماران مبتلا به عوارض روانی مزمن بستری در مراکز شبانه‌روزی شهر مشهد و خانواده‌های لیست انتظار (پشت نوبت) انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. آموزش‌های خانواده و مهارت‌های زندگی به یک گروه ارایه شد و گروه شاهد هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. این دو گروه، قبل از شروع آموزش‌ها و در پایان دوره‌ی آموزش به وسیله‌ی ابزارهایی مانند پرسش‌نامه‌ی نگرش به نگهداری و بیماری روانی، پرسش‌نامه‌ی نگرش به مهارت‌های زندگی، پرسش‌نامه‌ی سازگاری اجتماعی کالیفرنیا، پرسش‌نامه‌ی عزت نفس Rosenberg، پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی و پرسش‌نامه‌ی همه‌گیرشناسی اختلالات روانی مورد آزمون قرار گرفتند. یافتهها: آموزش‌ها بر نگرش اعضای خانواده به نگهداری بیماران روانی در خانواده تأثیری نداشت، اما نگرش اعضای خانواده به بیماری روانی در نتیجه‌ی آموزش‌ها تغییر یافته بود. همچنین، این آموزش‌ها بر تغییر نگرش اعضای خانواده نسبت به مهارت‌های زندگی،‌ بالا رفتن سطح سازگاری اجتماعی، عزت نفس، سلامت عمومی و کاهش اختلال‌های روانی مؤثر بود. نتیجه‌گیری: دلیل کارآمدی شیوه‌های گروهی ‌آموزش‌ مهارت‌های زندگی به صورت شناختی-‌ رفتاری زیربنای آموزشی آن‌ها است؛ چرا که در این شیوه هم بر جنبه‌های شناختی و هم رفتاری تأکید می‌شود. از سوی دیگر، برای اثربخشی بیشتر آموزش‌ها به زمان بیشتری نیاز است. همچنین، کنترل عوامل اثر‌گذار می‌تواند در اثربخشی بیشتر این آموزش‌ها مؤثر باشد. کلید واژه‌ها: آموزش‌های خانواده، مهارت‌های زندگی، بیماران روانی مزمن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Relative Efficacy of Family Trainings and Life Skills on the Protection of Chronic Mental Disorders in Family

نویسنده [English]

 • Hasan Toozandehjani
PhD, Assistant Professor, Department of Educational Sciences, School of Humanities, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran;
چکیده [English]

Introduction: This research was done to investigate the relative efficacy of family trainings and life skills to the families of patients with chronic mental disorders in Mashhad. Methods: In this semi-empirical research, a sample of 300 subjects was chosen in stratified random and systematic approach from the families of patients with chronic mental disorders admitted in round the clock centers in Mashhad and who were in waiting list; these subjects were randomly divided to two groups of experiment and control and we introduced family trainings and life skills to experiment group. There was no training to control group. These two group were tested at the beginning of trainings and post training with instruments such as taking care of and mental disorders attitude questionnaire, life skills attitude questionnaire, California social adjustment questionnaire, Rosenberg self esteem, general health questionnaire and epidemiological mental disorders questionnaire. Result: The result indicated that training had no effect on the attitude of families toward taking care of mental disorder, but family members’ attitude toward mental disorder was changed. These trainings had influence on changing family member’s attitude toward life skills, social adjustment, self esteem, mental health increase and reducing mental disorders. Conclusion: The reason for efficacy of group method of life skills training as cognitive behavior is their educational foundation, because in this method it is emphasized on both cognitive and behavioral aspects. On the other hand, more efficacy of training needed more time. Also controlling influential factors can affect in more efficacy of these trainings. Keyword: Family trainings, Life skills, Chronic mental disorders

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family trainings
 • Life skills
 • Chronic mental disorders
 1. Goodstain LD, Lanyin RI. Adjustment, behavior and personality. Boston: Addison Wesley Publishing Company; 1979.
 2. Smith RE, Mackie MD. Social Psychology. 2nd ed. Singapore: Psychology Press Ltd; 2000.
 3. Lassiter E. An assessment of the relationship between student perception of school effectiveness and student achievement and social adjustment in zoned comprehensive public high schools. [Dissertation]. Baltimore, MD: Morgan State University; 1995. p. 1767.
 4. Kahn RHC. The effect of a Group support intervention program on depression, social adjustment and self-esteem of adolescents in an overseas American international school. Washington, DC: Nursing Science, Catholic University of America; 1989. p. 1859.
 5. Toozandehjani H, Sedighi K. The study of the self-esteem cognitive-behavioral trainings effectiveness on social adjustment of Neyshabur high school grade students. [Research Project]. Mashhad: Neyshabur Branch, Islamic Azad University; 2006.
 6. Graham S, Cockriel I. Indexes to assess social and personal development and the impact of college. College Student Journal 1996; 4(30): 502-15.
 7. Greene GJ. The effect of the Relationship En-hancement program on marital communication and self-esteem. Journal of Applied Sciences 1985-86; 10(1): 78-94.
 8. Jackson JW, Smith ER. Conceptualizing Social Identity: A New Framework and Evidence for the Impact of Different Dimensions. Pers Soc Psychol Bull 1999; 25(1): 120-35.
 9. Campbell JD, Trapnell PD, Heine SJ, Katz IM, Lavallee LF, Lehman DR. Self-concept clarity: measurement, personality correlates and cul-tural 6 boundaries. Journal of Personality and Social Psychology 1996; 70(1): 146-51.
 10. Noori R. Life Skills (critical and creative thinking, self awareness and empathy, confront with stress). Tehran: Tolou Danesh Publications; 2004.
 11. McGrath MM, Braunstein A. The prediction of freshmen attrition of the importance of certain demographic: Academic financial and social factors. College student journal 1997; 31(3): 398-408.
 12. Elias MJ. An action research approach to evaluating the impact of a social decision-making and problem-solving curriculum for preventing behavior and academic dysfunction in children. Evaluation and Program Planning 1991; 14(4): 397-401.
 13. Carver PR, Yunger JL, Perry DG. Gender identity and adjustment in middle childhood. Sex roles 2003; 49(3-4): 95-109.
 14. Florsheim P. Chinese adolescent immigrants. Journal of Youth and Adolescence 1997; 26(2): 143-63.
 15. Blake TR, Rust JO. Self-esteem and self-efficacy of college students with disabilities College Student Journal 2002; 36(2): 214-22.
 16. Mousavi Shooshtari M. The study of the rela-tionship between family affect situation and social-individual adjustment and educational performance of third grade students of Ahvaz guidance schools. [Thesis]. Ahwaz: Ahvaz University; 2006.
 17. World Health Organization. Life skills training program. State Social Welfare Organization, the prevention and affairs assistance. Geneva: WHO/HQ; 1996.
 18. Khayyati F. The study of the self-esteem methods training effect to the mothers of boy and girl students for increasing the self-esteem' children. [Thesis]. Tehran: Tarbiat Moallem University; 1994.
 19. Falsafinejad MR. The study of the self-esteem effect on behavioral adjustment of students from 12 to 18 ages with the class in Qom. [Thesis]. Tehran: Tarbiat Moallem University; 1993.
 20. Pahlavanzadeh S, Mehrabi M, Ashoori E. The study of the relationship between self-esteem and the family-individual characteristic in girl students of Esfahan high schools. Iranian Journal of Nurs-ing and Midwifery Research 1998; 4(9): 4-8.
 21. Katz J, Joiner TE, Jr, Kwon P. Membership in a Devalued Social Group and Emotional Well-Being: Developing a Model of Personal Self-Esteem, Collective Self-Esteem, and Group Socialization. Sex roles: A Journal of Research 2002; 47(9-10): 419-31.
 22. Khojastemehr M. The study of the effect of parents relationships on social adjustment of third grade students of Hamedan girl' guidance schools. [Thesis]. Tehran: Tarbiat Moallem University; 1993.
 23. Nejat H. The study of the life skills training effect on the couple sincerity. Proceeding of the Second Congress of Family Psychopatology in Iran; 2006 May 15-18; Tehran, Iran.
 24. Groth-Marnat G. Handbook of Psychological Assessment. Trans. Pashasharifi H, Nikkhoo MR. Tehran: Roshd Publications; 2008.
 25. Carver R, Vunger L, Derry D. Gender Identity and Adjustment in Middle Childhood. Sex roles: A Journal of Research 2005; 49(3-4): 95-109.
 26. World Health Organization. Information series on school health.Violence prevention: an im-portant element of a health- promoting school. Geneva: WHO/HQ; 1999.