دوره و شماره: دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389 
مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری

صفحه 1099-1107

مهسا السادات موسوی؛ طاهره کشاورز؛ هاشم منتصری؛ کیوان پاکشیر؛ مریم یزدانی؛ نجف زارع؛ هوشنگ افروزان


آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟

صفحه 1118-1125

سید محسن - میرمحمدصادقی؛ علی اعتصام پور؛ فاطمه سادات میرمحمدصادقی؛ مژگان قاری پور؛ محمود سعیدی؛ پیمان نیلفروش؛ زینب شریعت


بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی

صفحه 1168-1172

مریم مرادی؛ مهری سیروس؛ حبیب اسماعیلی؛ سید محمد حسین محسنی