آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد و مرکز درمانی و پژوهشی دل آسا، اصفهان، ایران

3 کارورز، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 پزشک، بخش آنژیوگرافی، بیمارستان سینا و مرکز پژوهشی دل آسا، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر روش درمانی مهمی در مبتلایان به بیماری‌های عروق کرونر می‌باشد. امروزه در جراحی قلب تمایل فزاینده‌ای به تخمین مرگ و میر و پیش‌آگهی بیماران پس از عمل جراحی وجود دارد و مدل‌های مختلفی برای تعیین عوامل خطر مرتبط با عواقب وخیم پس از این روش درمانی طراحی شده‌ است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اعتبار و کارآیی مدل EuroSCORE در بیماران جراحی شده در مرکز جراحی قلب سینای اصفهان بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی امتیاز مدل EuroSCORE برای 1511 بیماری که عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر روی آن‌ها انجام گرفت، محاسبه شد؛ به منظور تعیین میزان مرگ و میر، این بیماران تا 30 روز پس از عمل جراحی مورد پی‌گیری قرار گرفتند. سپس درصد مرگ و میر بیماران، مهم‌ترین عوامل خطرساز مؤثر در مرگ و میر و اعتبار و پایایی مدل EuroSCORE مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: درصد وقوع مرگ و میر تا 30 روز پس از عمل جراحی در بیماران مورد مطالعه 6/3 درصد بود. سن (02/0 = P)، عملکرد ضعیف بطن چپ (03/0 = P) و اختلالات نورولوژیک (03/0 = P) مهم‌ترین عوامل خطرساز مؤثر در مرگ و میر بودند. در این مطالعه، سطح زیر منحنی ROC، که نشان دهنده‌ی توانایی پیش‌گویی کنندگی مدل EuroSCORE می‌باشد، حدود 66/0 بود.نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه، مدل EuroSCORE قادر به پیش‌بینی صحیح وقوع مرگ و میر 30 روزه پس از عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر در 66 درصد موارد می‌باشد؛ در مقایسه با نتایج سایر مطالعات، که قدرت پیش‌گویی مرگ و میر را در 75 درصد بیماران داشته است، به نظر می‌رسد این مدل ارزش پیش‌گویی کنندگی کمتری در بیماران مورد مطالعه ما دارد. طراحی معیاری دقیق‌تر با قدرت پیش‌گویی بالاتر برای بیماران کشورمان، به منظور تعیین مرگ و میر پس از عمل جراحی بای‌‌پس کرونر ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is EuroSCORE Model an Appropriate Scale to Estimate the Mortality before the Coronary Bypass Surgery in Iranian Patients?

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohsen Mir Mohammad Sadeghi 1
 • Ali Etesampour 2
 • Fatemeh Sadat Mir Mohammad Sadeghi 3
 • Mojgan Gharipour 4
 • Mahmoud Saeedi 1
 • Peyman Nilforoush 5
 • Zeynab Shariat 3
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Najaf abad Branch, Islamic Azad University and Delasa 3 Research and Trapeutic Center, Isfahan, Iran
3 Intern, School of Medicine, Najaf abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
4 Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Department of Angiography, Sina Hospital and Delasa Research and Trapeutic Center, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Coronary Artery Bypass Surgery (CABG) is an effective and important treatment for patients with coronary artery disease. Nowadays, there is more interest in prediction of mortality and patient's outcome after cardiac surgery. Several models have been designed to detect related risk factors to patient's outcome. This study evaluated one of the most valid models, EuroSCORE in patients who have had CABG in Sina cardiac surgery center in Isfahan.Method: EuroSCORE's values were calculated for 1511 patients who had CABG. All of them were followed up after 30 days.Result: 30-days mortality was 3.6% in our patient. Age (P = 0.02), left ventricle dysfunction (P = 0.03) and neurological dysfunction (P = 0.03) were the most important risk factors in our patient. The area under the ROC curve was 0.66.Conclusion: EuroSCORE model in our patient can predict 66% of 30-days mortality after CABG correctly. Thus, making a local model with more power to predict post CABG mortality is necessary in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronary Artery Disease
 • Coronary Artery Bypass Surgery
 • Mortality
 1. Pitkänen O, Niskanen M, Rehnberg S, Hippe-läinen M, Hynynen M. Intra-institutional prediction of outcome after cardiac surgery: comparison between a locally derived model and the EuroSCORE. Eur J Cardiothorac Surg 2000; 18(6): 703-10.
 2. Geissler HJ, Hölzl P, Marohl S, Kuhn-Regnier F, Mehlhorn U, Südkamp M, et al. Risk stratification in heart surgery: comparison of six score systems. Eur J Cardiothorac Surg 2000; 17(4): 400-6.
 3. Resnick NM. Geriatric medicine. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Editors. Harrison's Principles of Internal Medicine. 15th ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional Publishing; 2001.
 4. Roques F, Nashef SA, Michel P, Pinna Pintor P, David M, Baudet E. Does EuroSCORE work in individual European countries? EuroSCORE Study Group. Eur J Cardiothorac Surg 2000; 18(1): 27-30.
 5. Nashef SA, Roques F, Michel P, Gauducheau E, Lemeshow S, Salamon R. European system for cardiac operative risk evaluation (EuroSCORE). Eur J Cardiothorac Surg 1999; 16(1): 9-13.
 6. Roques F, Nashef SA, Michel P, Gauducheau E, de Vincentiis C, Baudet E, et al. Risk factors and outcome in European cardiac surgery: analysis of the EuroSCORE multinational database of 19030 patients. Eur J Cardiothorac Surg 1999; 15(6): 816-22.
 7. Yap CH, Reid C, Yii M, Rowland MA, Mohajeri M, Skillington PD, et al. Validation of the EuroSCORE model in Australia. Eur J Cardiothorac Surg 2006; 29(4): 441-6.
 8. Ivanov J, Tu JV, Naylor CD. Ready-made, recalibrated, or Remodeled? Issues in the use of risk indexes for assessing mortality after coronary artery bypass graft surgery. Circulation 1999; 99(16): 2098-104.
 9. Ferraris AV, Ferraris SP. Risk stratification and comorbidity. In: Edmunds LH, Cohn LH. Cardiac surgery in the adult. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Professional; 2003. p. 187-224.
 10. Antunes PE, Eugenio L, Ferrão de Oliveira J, Antunes MJ. Mortality risk prediction in coro-nary surgery: a locally developed model outperforms external risk models. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2007; 6(4): 437-41.
 11. Hekmat K, Raabe A, Kroener A, Fischer U, Suedkamp M, Geissler HJ, et al. Risk stratification models fail to predict hospital costs of cardiac surgery patients. Z Kardiol 2005; 94(11): 748-53.
 12. Pitkänen O, Halonen P, Mustonen J, Turpeinen A, Hippelainen M. Early and late outcome after coronary artery bypass surgery in diabetic patients. Scand Cardiovasc J 2005; 39(3): 177-81.
دوره 28، شماره 117 - شماره پیاپی 117
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1118-1125
 • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1389
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401