شیوع سرطان پروستات در بیماران تحت پیوند کلیه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: به علت افزایش شیوع سرطان در بیماران پیوند شده و این که سرطان پروستات شایع‌ترین بدخیمی آقایان است، این مطالعه را به جهت تعیین شیوع سرطان پروستات در بیماران تحت پیوند کلیه و تعیین PSA پایه جهت بیوپسی در این افراد (با توجه به کشوری بودن طرح) انجام دادیم.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی در استان اصفهان و استان‌های همجوار، تمام افراد بالای 40 سال که تحت پیوند کلیه قرار گرفته بودند، با روش نمونه گیری غیرتصادفی متوالی انتخاب شدند. این افراد تحت معاینه‌ی توشه‌ی رکتال و آزمایشات PSA و PSA           قرار دادیم. در صورت DRE غیرطبیعی، ng/ml 1/2 ≤ PSA و 15/0 < PS         بیمار را تحت بیوپسی پروستات با راهنمایی سونوگرافی ترانس رکتال [TRUS] قرار دادیم. نمونه‌ها را پاتولوژیست نیز مطالعه نمود.یافته‌ها: از 185 نفری که مورد بررسی قرار گرفتند، هیچ‌کدام حایز معیارهای بیوپسی پروستات نبودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 9/8 ± 2/56 بود و بیشترین افراد از گروه سنی 59-50 سال بودند. میانگین PSA، ng/ml 48/0 ± 88/0 با کمترین مقدار 1/0 و بیشترین مقدار 2 بود. میانگین PSA         22/0 ± 46/0 با کمترین مقدار 2/0 و بیشترین مقدار 1 بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه هیچ‌کدام از افراد مورد بررسی، با توجه به موارد فرض شده قبل از شروع مطالعه، کاندید بیوپسی پروستات نشدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Prostatic Cancer after Renal Transplantation

نویسندگان [English]

 • Mohammad Yazdani 1
 • Rahim Jorjani 2
1 Associate Professor, Department of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: This study aimed to evaluate the prevalence of prostatic cancer after renal transplantation and its correlation with underlying etiology of renal failure, immunosuppressive compounds, and renal function after transplantation in comparison with normal population.Methods: In this cross-sectional study, 185 male renal transplant recipients, aged more than 40 years were entered. They were evaluated by digital rectal examination and free and total Prostat-specific antigene (PSA) levels were measured for them. They would have undergone prostatic biopsy under trans-rectal-ultrasonography if they had suspicious digital rectal examination, total PSA > 2.1 ng/ml or free/total PSA ≤ 0.15.Finding: None of patients had the criteria of prostatic biopsy. The mean age of patients was 56.2 ± 8.9 years and the largest age group was 50-59. The mean of PSA level was 0.88 ± 0.48 ng/ml; the minimum and maximum were 0.1 and 2 ng/ml, respectively. The mean, minimum, and maximum of free/total PSA were 0.46 ± 0.22, 0.2, and 1 respectively.Conclusion: In this study, none of patients were candidate for prostatic biopsy. Prolonged studies with regular follow-up are recommended.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prostate cancer
 • Renal Transplantation
 • PSA
 1. Robert CF. Urothelial tumors of the upper uri-nary tract. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Editors. Campbell-Walsh urology. Philadelphia: W.B. Saunders; 2007. p. 1295-325, 2854-932.
 2. Kahan BD, Ponticelli C. Principles and practice of renal transplantation. London: Martin Dunitz; 2000. p. 617-43, 181-451.
 3. Gillenwater JY. Adult and pediatric urology. 2nd ed. Philadelphia: Mosby Year Book; 1991. p. 51, 1069-999.
 4. Morris PJ, Knechtle SJ. Kidney transplantation: principles and practice. 6th ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2008. p. 558-71.
 5. Massry SG, Glassoc RJ. Massry & Glassock's textbook of nephrology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 1672-7, 1601-52.
 6. Schrier RW. Diseases of the kidney and urinary tract. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 2916-7.
 7. Danovitch GM. Handbook of Kidney Transplantation. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2005. p. 17-39, 62-111, 182-221.
 8. Weir MR. Medical management of kidney transplantation. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 9. Owen WF, Pereira BJ, Sayegh MH. Dialysis and transplantation: a companion to Brenner & Rector's the kidney. Philadelphia: W.B. Saunders; 2002. p. 600-5.
 10. Nelson WG, De Marzo AM, DeWeese TL. The role of inflammation in the pathogenesis of prostate cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2008; 9(2): 183-6.
 11. Tanagho EA, Smith DR, McAninch JW. Smith's general urology. New York: McGraw-Hill Medical; 2008. p. 348 69.
دوره 28، شماره 117 - شماره پیاپی 117
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1156-1159
 • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401