بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به یافته‌های متناقض میزان Resistant Index (RI) در بیماران با مراحل اولیه‌ی نفروپاتی دیابتی در تحقیقات قبلی بر آن شدیم تا RI را در مراحل مختلف بیماران نفروپاتی دیابتی بررسی کنیم.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، افرادی که در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی قرار داشتند و در دسترس بودند، به روش آسان به گونه‌ای انتخاب شدند که در هر گروه 19 نفر قرار بگیرد. از بیماران سونوگرافی داپلر عروق هر دو کلیه با اندازه گیری سه بار RI از هر پل کلیه (فوقانی، میانی و تحتانی) به عمل آمد و سپس متوسط 9 بار RI در هر کلیه به عنوان RI متوسط آن کلیه در نظر گرفته شد.یافته‌ها: در این مطالعه 57 بیمار مبتلا به دیابت در 3 گروه 19 نفره به همراه یک گروه شاهد 19 نفره ارزیابی شدند. میانگین سنی کل 45/10 ± 42/56 سال بود. آزمون ANOVA نشان داد که میانگین سن در بیماران گروه مرحله‌ی سوم نفروپاتی دیابتی به طور معنی‌داری بیشتر از 3 گروه دیگر است (001/0 > P) اما میانگین سن در گروه‌های دیگر با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت. در گروه شاهد میانگین RI 6/5 ± 1/63، در مرحله‌ی اول نفروپاتی دیابتی 2/2 ± 8/59، در مرحله‌ی دوم نفروپاتی دیابتی 8/5 ± 4/61 و در مرحله‌ی سوم نفروپاتی دیابتی 1/11 ± 4/82 بود. آزمون آماری One Way ANOVA نشان داد که میانگین RI در مرحله‌ی سوم نفروپاتی دیابتی به طور معنی‌داری بیشتر از 3 گروه دیگر است (001/0 > P) اما میانگین RI در گروه‌های 1 و 2 با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: شاخص RI فقط در مراحل پیشرفته و انتهایی نفروپاتی دیابتی، در تشخیص نفروپاتی کمک کننده خواهد بود؛ در مراحل ابتدایی بیماری سونوگرافی داپلر قادر نخواهد بود به تشخیص نفروپاتی دیابتی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value of Intrarenal Resistive Index in Different Stages of Diabetic Nephropathy

نویسندگان [English]

 • Maryam Moradi 1
 • Mehri Sirous 2
 • Habib Esmaeili 3
 • Seyed Mohammad Hossein Mohseni 3
1 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Resident, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The renal resistive index (RI), measured using doppler ultrasound, reflects intrarenal vascular resistance. We evaluated the relationship between RI with nephropathy in patients with diabetic mellitus.Methods: This study was done in Al-Zahra hospital in Isfahan. Fifty seven patients with diabetes mellitus in 3 groups (stage I, II and III of nephropathy) were compared with 19 patients in control group. The patients with renal artery stenosis or severe renal failure were excluded from the study.Finding: The mean age was 56.42 ± 10.45 years in patients. RI was 59.8 ± 2.2 percent in patients in stage I of nephropathy and in stage II and III of nephropathy it was 61.4 ± 5.8 and 82.4 ± 11.1 percent respectively. RI in control group was 63.1±5.6 percent. The RI in diabetic patients in stage III was significantly higher than other groups (P < 0.001).Conclusion: The results suggest that increased RI of the renal arteries can be more useful in patients in stage III of diabetic nephropathy. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetic nephropathy
 • Doppler ultrasonography
 • Diagnosis
 • Resistive Index
 1. Walker JD, Viberti GC. Aetiology and pathogenesis of diabetic nephropathy: clues from early functional abnormalities. In: Pickup JC, Williams G, Editors. Textbook of diabetes. Oxford: Blackwell Science; 2003. p. 657-70.
 2. Haiser M, Gumele V, Rocq B, Chapoutot J, Ory JP, Sol F. Renal Vascular, Normal and pathological aspects. Ann Radiology 2004; 44(4): 237-47.
 3. Ellis JH. Renal Vascular disease; an epidemio-logic study, complication and treatment. Prilozi 2005; 38(2): 296-302.
 4. Breyer JA. Diabetic nephropathy in insulin-dependent patients. Am J Kidney Dis 1992; 20(6): 533-47.
 5. Hostetter TH. Diabetic nephropathy. In: Brenner BM, Rector FC, Editors. The Kidney. 8th ed. Philadelphia: WB. Saunders; 2006. p. 1377-402.
 6. Brkljacic B, Mrzljak V, Drinkovic I, Soldo D, Sabljar-Matovinovic M, Hebrang A. Renal vascular resistance in diabetic nephropathy: duplex Doppler US evaluation. Radiology 1994; 192(2): 549-54.
 7. Soldo D, Brkljacic B, Bozikov V, Drinkovic I, Hauser M. Diabetic nephropathy. Comparison of conventional and duplex Doppler ultrasonographic findings. Acta Radiol 1997; 38(2): 296-302.
 8. Ohta Y, Fujii K, Arima H, Matsumura K, Tsuchihashi T, Tokumoto M, et al. Increased renal resistive index in atherosclerosis and diabetic nephropathy assessed by Doppler sonography. J Hypertens 2005; 23(10): 1905-11.
 9. Ishimura E, Nishizawa Y, Kawagishi T, Okuno Y, Kogawa K, Fukumoto S, et al. Intrarenal he-modynamic abnormalities in diabetic nephropathy measured by duplex Doppler sonography. Kidney Int 1997; 51(6): 1920-7.
 10. Sari A, Dinc H, Zibandeh A, Telatar M, Gumele HR. Value of resistive index in patients with clinical diabetic nephropathy. Invest Radiol 1999; 34(11): 718-21.