مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مربی، عضو هیأت علمی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار، گروه قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

5 دانشیار، گروه زنان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

6 دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

7 کارشناس ارشد پرورش و تغذیه‌ی زنبور عسل، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: ولووواژینیت کاندیدایی دومین عفونت شایع واژن است و داروهای موضعی آزول متداول‌ترین روش درمان آن می‌باشد. به علت موارد مکرر عود بیماری، بسیاری از زنان تمایل به استفاده از درمان‌های گیاهی دارند. یکی از این درمان‌ها بره موم (Propolis) است که خاصیت ضد قارچی آن به اثبات رسیده است. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی تأثیر کرم واژنی بره موم با کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری انجام شد.روش‌ها: این مطالعه، به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 100 خانم سنین باروری طی 8 ماه انجام شد. بیماران همگی از نظر شکایات بالینی و کشت آزمایشگاهی، مبتلا تشخیص داده شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 50 نفره کلوتریمازول و بره موم تحت درمان قرار گرفتند. پس از پایان درمان ده روزه و کشت مجدد، نتایج در دو گروه با هم مقایسه شد.یافته‌ها: در 92 درصد بیماران گروه کلوتریمازول و در 68 درصد بیماران گروه بره موم خارش و ترشحات سفید پنیری بهبود یافته بود. این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود و بره موم در بهبود شکایات بیماران ضعیف‌تر از کلوتریمازول اثر کرده بود. از نظر درصد کاهش کلونی، اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نگردید؛ یعنی بره موم در کاهش درصد کلونی‌ها، مشابه کلوتریمازول اثر کرده بود.نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مشابه دو دارو در کاهش درصد کلونی‌ها، بره موم می‌تواند به عنوان درمان جانبی در کنار درمان اصلی به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Therapeutic Effect of the Propolis Vaginal Cream and Clotrimazole on Candida Vulvovaginitis in Reproductive Aged Women

نویسندگان [English]

 • Mahsa Sadat Mousavi 1
 • Tahereh Keshavarz 2
 • Hashem Montaseri 3
 • Keyvan Pakshir 4
 • Maryam Yazdani 5
 • Najaf Zare 6
 • Hooshang Afrouzan 7
1 Instructor, Faculty Member, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Instructor, Faculty Member, Department of Midwifery, Fatemeh (PBUH) School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
4 Associate Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
6 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
7 MSc, Honeybee Department, Animal Science Research Institute ,Karaj, Iran.
چکیده [English]

Background: Candidiasis vulvoginitis is the second prevalent infection of the vagina; azole topical drugs are the most common methods of treatment. Due to the frequent recurrence of the disease, many women desire to use herbal therapy. Propolis is among these therapies which it's anti-fungal property has been proved. This study was carried out to compare the effect of Propolis vaginal cream with clotrimazole on the treatment results of candidiasis vulvoginitis in reproductive aged women .Methods: This clinical trial was conducted on 100 ladies at fertility age for a period of 8 months. From the viewpoint of clinical complaints and laboratory culture, all the patients were diagnosed to be afflicted and underwent treatment in two groups of 50 individuals each with clotrimazole and Propolis randomly. The results were compared after 10 days of therapy and reculturing.Finding: The itching and cheesy leukorrhea was recovered in 92.0% and 68.0% of the patients treated with clotrimazole and Propolis, respectively with a significant statistically diference. Propolis had a weak effect on the improvement of the patients' complaints as compared to clotimazole. From the viewpoint of the reduction of colony, no significant statistical difference was observed. That is, in reducing the colony, Propolis had the same effect as that of clotrimazole.Conclusion: Considering the same effect of both drugs in reducing the colony, Propolis can be used as a complimentary treatment besides the main therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Propolis
 • Clotrimazole
 • Candidiasis vulvoginitis
 1. Berkowitz RS, Barbieri RL, Ryan KJ, Kistner RW, Editors. Kistner's Gynecology: Principles and Practice. 6th ed. Saint Louis, MO: Mosby-Year Book; 1995. p. 100-102, 562-6.
 2. Berek JS, Editor. Berek & Novak's Gynecology. 14th ed. Phyladelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p. 409-13.
 3. Badagh abadi M, Behnam HR. A Comparative Study of Vinegar Solution Bath and Soda Solution Bath in the Treatment of Candida Vaginitis in Sabzevar Clinic in 2000-2001. Asrar 2001; 8(4): 65-71.
 4. Imhof M, Lipovac M, Kurz Ch, Barta J, Verhoeven HC, Huber JC. Propolis solution for the treatment of chronic vaginitis. Int J Gynaecol Obstet 2005; 89(2): 127-32.
 5. Afrouzan H, Bankova V, Tahmasebi G, Popova M. Comparison of Gymnosperms and Angiosperms plants on quality and antibacterial activity of propolis. Pharmacognosy Magazine 2007: 3(9): 21-5.
 6. Kujumgiev A, Tsvetkova I, Serkedjieva Y, Bankova V, Christov R, Popov S. Antibacterial, antifungal and antiviral activity of propolis of different geographic origin. J Ethnopharmacol 1999; 64(3): 235-40.
 7. Quintero-Mora ML, Londoño-Orozco A, Hernandez-Hernandez F, Manzano-Gayosso P, Lopez-Martinez R, Soto-Zarate CI, et al. Effect of Mexican propolis extracts from Apis mellifera on Candida albicans in vitro growth. Rev Iberoam Micol 2008; 25(1): 22-6. [In Spanish].
 8. Li H, Kapur A, Yang JX, Srivastava S, McLeod DG, Paredes-Guzman JF, et al. Antiproliferation of human prostate cancer cells by ethanolic extracts of Brazilian propolis and its botanical origin. Int J Oncol 2007; 31(3): 601-6.
 9. Velazquez C, Navarro M, Acosta A, Angulo A, Dominguez Z, Robles R, et al. Antibacterial and free-radical scavenging activities of Sonoran propolis. J Appl Microbiol 2007; 103(5): 1747-56.
 10. Popova M, Silici S, Kaftanoglu O, Bankova V. Antibacterial activity of Turkish propolis and its qualitative and quantitative chemical composition. Phytomedicine 2005; 12(3): 221-8.
 11. Bastos EM, Simone M, Jorge DM, Soares AE, Spivak M. In vitro study of the antimicrobial activity of Brazilian propolis against Paenibacillus larvae. J Invertebr Pathol 2008; 97(3): 273-81.
 12. Ghasem YB, Ownagh A, Hasanloei M. Antibacterial and antifungal activity of Iranian propolis against Staphylococcus aureus and Candida albicans. Pak J Biol Sci 2007; 10(8): 1343-5.
 13. Yaghoubi SMJ, Ghorbani GR, Soleimanian Zad S, Satari R. Antimicrobial activity of Iranian propolis and its chemical composition. Daru 2007; 15(1): 45-8.
 14. Santana Perez E, Lugones Botell M, Perez Stuart O, Castillo Brito B. Vaginal parasites and acute cervicitis: local treatment with propolis. Preliminary report. Rev Cubana Enferm 1995; 11(1): 51-6. [In Spanish].
 15. Sforcin JM, Orsi RO, Bankova V. Effect of propolis, some isolated compounds and its source plant on antibody production. J Ethnopharmacol 2005; 98(3): 301-5.
 16. Mohammadzadeh S, Shariatpanahi M, Hamedi M, Ahmadkhaniha R, Samadi N, Ostad SN. Chemical composition, oral toxicity and antimicrobial activity of Iranian propolis. Food Chemistry 2007; 103(4): 1097-103.
 17. Rippon JW. Medical Mycology: The Pathogenic Fungi and the Pathogenic Actinomycetes. 3rd ed. Phyladelphia: WB. Saunders; 1988.
 18. Shahbazian N, Najafian M, Rajab zadeh AR. Comparing the theraputic effect of clotrimazol and fluconazol in vulvovaginal candidiasis. Scientific Medical Journal 2006; 5(2): 519-22.
 19. Grigoriou O, Baka S, Makrakis E, Hassiakos D, Kapparos G, Kouskouni E. Prevalence of clinical vaginal candidiasis in a university hospital and possible risk factors. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 126(1): 121-5.
 20. Kariman N, Shafaee Z, Afrakhteh M, Velaee N, Ahmadi M. Comparing the effect of fluconazol and clotrimazol in vulvovaginal candida albicans. Behbood 2002. 6(3): 9-16.
 21. Sobel JD. Epidemiology and pathogenesis of recurrent vulvovaginal candidiasis. Am J Obstet Gynecol 1985; 152(7 Pt 2): 924-35.
 22. Sforcin JM, Fernandes A Jr, Lopes CA, Bankova V, Funari SR. Seasonal effect on Brazilian propolis antibacterial activity. J Ethnopharmacol 2000; 73(1-2): 243-9.